12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Становлення та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні
  (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2010) Кузніченко, Сергій Олександрович; Kuznichenko, Serhii
  Дисертація – одне з перших у вітчизняній юридичній науці комплексне монографічне дослідження проблем становлення та розвитку інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні, що з’ясовує його сутність та особливості, а також пропонує науково обґрунтовані рекомендації з його вдосконалення. Досліджено методологічні засади надзвичайних адміністративно-правових режимів, зокрема феномен і правовідносини як категорії інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів, теоретичні засади формування та систематизації надзвичайного законодавства. Здійснено аналіз історико-правових засад виникнення інституту надзвичайних правових режимів, у тому числі особливостей їх становлення та розвитку у західних країнах, а також на українських землях до початку ХХ століття, в радянський період і в незалежній Україні. Основну увагу звернено на механізм уведення, продовження та скасування надзвичайних адміністративно-правових режимів, передусім на процедури та підстави. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення механізму реалізації надзвичайних адміністративно-правових режимів та оптимізації застосування адміністративно-примусових заходів у їх змісті. The Thesis is one of the first complex monographic researches in the local legal science concerning problems of establishment and development of the institute of emergency administrative-legal regimes. The Thesis reveals their essence and peculiarities and also develops scientific grounds for improvement. Methodological backgrounds of emergency administrative-legal regimes have been studied as well as phenomena and legal relations as a category of the institute of emergency administrative-legal regimes, theoretical grounds of formation and systematization of emergency legislation. Analysis of historical-legal grounds of emergency legal regimes origin and special features of their establishment and development in the Eastern countries, on the territory of Ukraine before XX c., in Soviet period and in independent Ukraine. The main attention is paid to the mechanism of introduction, prolongation and extinction of emergency administrative-legal regimes. The author formulates proposals aimed at enhancement of the mechanism of realization of emergency administrative-legal regimes and optimization of employment of administrative-forced measures under the conditions of emergency administrative-legal regimes performance.
 • Документ
  Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2001) Кузніченко, Сергій Олександрович; Kuznichenko, Serhii
  Дисертацію присвячено організаційно-правовим аспектам управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру. Досліджено методологічні та загально-правові засади управління органами внутрішніх справ в таких умовах. Проаналізовано питання правового регулювання підготовки системи управління органів внутрішніх справ до функціонування в зазначених умовах. Розглянуто проблеми організації взаємодії та процесу управління, сформульовано пропозиції щодо оптимізації компетенції органів внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру. Thesis is devoted to practical and law issues of management of the Ministry of Internal Affairs personnel under emergency conditions, caused by anomalous technological and natural phenomena. Methodological and law principles of management of the Ministry of Internal Affairs personnel under such conditions were searched. The issues of law regulation in order to prepare the system of management of the Ministry of Internal Affairs personnel for functioning under such conditions were analyzed. Questions of co-operation and processes of management were considered. Recommendations about improvement of competence of the Ministry of Internal Affairs personnel under emergency conditions caused by anomalous technological and natural phenomena were formulated.
 • Документ
  Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю
  (Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2004) Грохольський, Володимир Людвігович; Hrokholskyi, Volodymyr
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Націона-льний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових проблем управління діяльністю спеціаль-них підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю. У роботі досліджується зміст, принципи, функції, форми, методи державного і відомчого управління діяльністю спеціальних підроз-ділів по боротьбі з організованою злочинністю; обґрунтовується функціональна структура управління цими підрозділами; аналізується їх організаційна структура; розглянуто роботу з персоналом та нау-кову організацію їх праці; проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю; розглянуто зарубіжний досвід боротьби з орга-нізованою злочинністю. Dissertation for a Doctor degree in jurisprudence, speciality 12.00.07 – Theory of Administration; Admin-istrative Law and procedure; Financial Law. – National University of Internal Affairs. – Kharkov, 2004. The thesis is devoted to analys of organizational – lawful problems of administration of MIA special units’ activity in fighting against organized criminality. It is investigated the context, principles, functions, forms, methods of state and MIA administration of special units’ activity in fighting against organized criminality; it is based the functional structure of administration of units; it is analyzed their organizational structure; it is ex-amined the work with stuff and scientific organization of their work; it is examined the lawful providing of special units’ activity in fighting against organized criminality; the foreign experience of fighting against it.