Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Національний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Націона-льний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових проблем управління діяльністю спеціаль-них підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю. У роботі досліджується зміст, принципи, функції, форми, методи державного і відомчого управління діяльністю спеціальних підроз-ділів по боротьбі з організованою злочинністю; обґрунтовується функціональна структура управління цими підрозділами; аналізується їх організаційна структура; розглянуто роботу з персоналом та нау-кову організацію їх праці; проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю; розглянуто зарубіжний досвід боротьби з орга-нізованою злочинністю. Dissertation for a Doctor degree in jurisprudence, speciality 12.00.07 – Theory of Administration; Admin-istrative Law and procedure; Financial Law. – National University of Internal Affairs. – Kharkov, 2004. The thesis is devoted to analys of organizational – lawful problems of administration of MIA special units’ activity in fighting against organized criminality. It is investigated the context, principles, functions, forms, methods of state and MIA administration of special units’ activity in fighting against organized criminality; it is based the functional structure of administration of units; it is analyzed their organizational structure; it is ex-amined the work with stuff and scientific organization of their work; it is examined the lawful providing of special units’ activity in fighting against organized criminality; the foreign experience of fighting against it.
Опис
Ключові слова
управління діяльністю, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою зло-чинністю, суб’єкт управління, об’єкт управління, функції, компетенція, повноваження., administration of activity, special units’ in fighting against criminality, subject of administra-tion, object of administration; functions, competention, obligations.
Бібліографічний опис
Грохольський В.Л. Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю :автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07/ Володимир Людвігович Грохольський; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2004. - 38 с.