Захисник та представник як учасники кримінального провадження у досудовому розслідуванні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню проблем, пов’язаних із діяльністю захисника та представника як учасників кримінального провадження у досудовому розслідуванні, та формулювання на його основі науково обґрунтованих практичних і методичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства і практики його застосування. За результатами аналізу наукових джерел встановлено, що здебільшого розглядалися окремі питання із діяльністю захисника та представника у кримінальному провадженні в рамках чинного КПК. Автором доведено, що необхідно переглянути існуючу концепцію участі захисника та представника у кримінальному провадженні, критично підійти до такого явища, як монополізація адвокатури та запропонувати участь у кримінальному процесі як захисників та представників крім адвокатів також інших фахівців у галузі права. Саму діяльність щодо надання правової допомоги, потрібно трансформувати в рамках КПК в діяльність по наданню професійної правничої допомоги, що відповідає положенням Конституції України. При цьому потребує вдосконалення діяльність з надання професійної правничої допомоги потерпілому, у тому числі неповнолітнього для вирівнювання його процесуальних можливостей з процесуальними можливостями підозрюваного, обвинуваченого. The dissertation is devoted to the study of problems related to the activities of the defense attorney and representative as participants in criminal proceedings in the pre-trial investigation, and the formulation of scientifically based practical and methodical recommendations on the improvement of the current criminal procedural legislation and the practice of its application.
Опис
Ключові слова
адвокат, адвокатура, захисник, захист, представник, представництво, інший фахівець у галузі права, дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, потерпілий, неповнолітній потерпілий, заявник, свідок, захист (забезпечення) прав, свобод і законних інтересів, кваліфікована правнича допомога, ЄСПЛ, кримінальне провадження. lawyer, advocacy, defender, protection, representative, representation, other specialist in the field of law, inquirer, investigator, prosecutor, investigating judge, court, victim, minor victim, applicant, witness, protection (ensurement) of rights, freedoms and legal interests, qualified legal aid, ECHR, criminal proceedings.
Бібліографічний опис
Стоянов, К. С. Захисник та представник як учасники кримінального провадження у досудовому розслідуванні : дис . ... д-ра філос.: 081, 09 / Костянтин Степанович Стоянов; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. - 337 с.
Зібрання