Comparative analysis of administrative and criminal punishments in Ukraine and some foreign countries and prospects for changes

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Соціально-правові студії
Анотація
The process of European integration necessitates the reform of the system of Ukrainian legislation. In this case, the issue of the ratio of norms that establish administrative and criminal punishments in Ukraine, namely their improvement and unification, is relevant. Thus, the purpose of the study was to determine the prospects for changes in approaches to the legislative consolidation of articles on criminal and administrative liability in Ukraine as well as abroad. The methods of analysis, synthesis, comparison, formal-legal, and deduction were used. The results of the study indicate that there are similarities in the structure of certain provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offences with the corpus delicti of crimes provided for in the articles of the Criminal Code of Ukraine. This phenomenon is highlighted as an important aspect of the Ukrainian legal system that requires careful analysis and comparison. The study also identified the main historical preconditions for the codification of the rules governing criminal and administrative liability into separate codes. By analysing the historical contexts, the study examined how the evolution of legal principles contributed to the formation of the modern liability system. In addition, the study focused on the current relationship between the Code of Administrative Offences and the Criminal Code of Ukraine. The analysis of the interaction between these two codes has become an important component for understanding the law and order system in Ukraine and identifying possible aspects of improving this system. The researchers were particularly interested in studying foreign experience, in particular the practices of Kazakhstan, Germany, France, Germany, Estonia and the United Kingdom. This comparative approach allowed us to identify similarities and differences in the legal systems of different countries, as well as to take into account effective practices that can be used to improve the legal system of Ukraine. The results obtained in the study should be used in the process of making changes to the provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine, in particular their improvement in the context of the European integration process. Процес європейської інтеграції зумовлює необхідність реформування системи українського законодавства. При цьому актуальним є питання співвідношення норм, які встановлюють адміністративні та кримінальні покарання в Україні, а саме їх удосконалення та уніфікація. Таким чином, метою дослідження стало визначення перспектив зміни підходів до законодавчого закріплення статей про кримінальну та адміністративну відповідальність в Україні та за кордоном. Використано методи аналізу, синтезу, порівняння, формально- юридичний, дедукції. Результати дослідження свідчать про виявлення подібностей у структурі окремих норм Кодексу України про адміністративні правопорушення із складами злочинів, що передбачені статтями Кримінального кодексу України. Це явище виокремлюється як важливий аспект правової системи України, що потребує ретельного аналізу та порівняння. Дослідження також визначило основні історичні передумови кодифікації норм, що регулюють кримінальну та адміністративну відповідальність в окремі кодекси. Аналізуючи історичні контексти, вивчено, як еволюція правових принципів сприяла формуванню сучасної системи відповідальності. Окрім того, дослідження зосередило увагу на сучасному співвідношенні між Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України. Аналіз взаємодії цих двох кодексів став важливим компонентом для розуміння системи правопорядку в Україні та виявлення можливих аспектів удосконалення цієї системи. Надзвичайний інтерес дослідників викликало вивчення зарубіжного досвіду, зокрема практик Казахстану, Німеччини, Великої Британії, Франції та Естонії. Цей компаративний підхід дозволив виявити подібні та відмінні риси у правових системах різних країн, а також взяти на увагу ефективні практики, які можуть бути використані для вдосконалення правової системи України. Отримані в дослідженні результати доцільно використовувати в процесі внесення змін до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема їх удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів
Опис
Ключові слова
responsibility; code; composition of the offense; sanction; coercion; відповідальність; кодекс; склад правопорушення; санкція; примус.
Бібліографічний опис
Zarosylo, V., Blyznyuk, I., Grokholskij, V., Bass, V., & Mikhno, A. (2023). Comparative analysis of administrative and criminal punishments in Ukraine and some foreign countries and prospects for changes. Social & Legal Studios, 6(4), 251-258.