Статті, проіндексовані в Scopus і Web of Science

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 127
 • Документ
  Criminal Procedural Protection of Human Rights in Conditions of an Armed Conflict
  (Revista Justica do Direito, 2023) Krykun, Viacheslav; Крикун, Вячеслав Віталійович; Hanenko, Ihor; Bykov, Ihor; Биков, Ігор Олегович
  The purpose of the research is to disclose criminal procedural protection (defense) of human rights in conditions of an armed conflict. Interpretation of Article 45 of the Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of limiting the constitutional right to choose a defense lawyer has been analyzed. A comparative analysis of current and European legislation in the sphere of access to legal aid is presented. Decisions of the ECtHR in the cases “Brusco v. France”, “Talat Tanci v. Turkey”, “Katz and others v. Ukraine” have been researched. The main issues related to participation of the defense party in criminal proceedings are highlighted. It has been theoretically established that an efficient implementation of the right to defense in criminal proceedings requires the application of the ECtHR practice, which serves as an additional effective mechanism for effective defense of human rights and representation of human interests in criminal proceedings. Метою дослідження є розкриття кримінально-процесуального захисту (захисту) прав людини в умовах збройного конфлікту. Тлумачення статті 45 Кримінального процесуального кодексу України з точки зору обмеження. Проаналізовано тлумачення статті 45 Кримінального процесуального кодексу України з точки зору обмеження конституційного права на вибір захисника. Проведено порівняльний аналіз чинного та європейського законодавства у сфері доступу до правової допомоги представлено порівняльний аналіз чинного та європейського законодавства у сфері доступу до правової допомоги. Проаналізовано рішення ЄСПЛ у справах «Бруско проти Франції», «Талат Танчі проти Туреччини», «Кац та інші проти України». Визначено основні питання, пов'язані з участю сторони захисту у кримінальному провадженні висвітлено основні питання, пов'язані з участю сторони захисту у кримінальному провадженні. Теоретично встановлено, що ефективна реалізація права на захист у кримінальному провадженні права на захист у кримінальному провадженні потребує застосування практики ЄСПЛ, яка слугує додатковим дієвим механізмом ефективного захисту прав людини та представництва її інтересів у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Comparative analysis of administrative and criminal punishments in Ukraine and some foreign countries and prospects for changes
  (Соціально-правові студії, 2023) Zarosylo, Volodymyr; Blyznyuk, Igor; Hrokholskyi, Volodymyr; Грохольський, Володимир Людвігович; Bass, Viktoriia; Mikhno, Alina
  The process of European integration necessitates the reform of the system of Ukrainian legislation. In this case, the issue of the ratio of norms that establish administrative and criminal punishments in Ukraine, namely their improvement and unification, is relevant. Thus, the purpose of the study was to determine the prospects for changes in approaches to the legislative consolidation of articles on criminal and administrative liability in Ukraine as well as abroad. The methods of analysis, synthesis, comparison, formal-legal, and deduction were used. The results of the study indicate that there are similarities in the structure of certain provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offences with the corpus delicti of crimes provided for in the articles of the Criminal Code of Ukraine. This phenomenon is highlighted as an important aspect of the Ukrainian legal system that requires careful analysis and comparison. The study also identified the main historical preconditions for the codification of the rules governing criminal and administrative liability into separate codes. By analysing the historical contexts, the study examined how the evolution of legal principles contributed to the formation of the modern liability system. In addition, the study focused on the current relationship between the Code of Administrative Offences and the Criminal Code of Ukraine. The analysis of the interaction between these two codes has become an important component for understanding the law and order system in Ukraine and identifying possible aspects of improving this system. The researchers were particularly interested in studying foreign experience, in particular the practices of Kazakhstan, Germany, France, Germany, Estonia and the United Kingdom. This comparative approach allowed us to identify similarities and differences in the legal systems of different countries, as well as to take into account effective practices that can be used to improve the legal system of Ukraine. The results obtained in the study should be used in the process of making changes to the provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine, in particular their improvement in the context of the European integration process. Процес європейської інтеграції зумовлює необхідність реформування системи українського законодавства. При цьому актуальним є питання співвідношення норм, які встановлюють адміністративні та кримінальні покарання в Україні, а саме їх удосконалення та уніфікація. Таким чином, метою дослідження стало визначення перспектив зміни підходів до законодавчого закріплення статей про кримінальну та адміністративну відповідальність в Україні та за кордоном. Використано методи аналізу, синтезу, порівняння, формально- юридичний, дедукції. Результати дослідження свідчать про виявлення подібностей у структурі окремих норм Кодексу України про адміністративні правопорушення із складами злочинів, що передбачені статтями Кримінального кодексу України. Це явище виокремлюється як важливий аспект правової системи України, що потребує ретельного аналізу та порівняння. Дослідження також визначило основні історичні передумови кодифікації норм, що регулюють кримінальну та адміністративну відповідальність в окремі кодекси. Аналізуючи історичні контексти, вивчено, як еволюція правових принципів сприяла формуванню сучасної системи відповідальності. Окрім того, дослідження зосередило увагу на сучасному співвідношенні між Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України. Аналіз взаємодії цих двох кодексів став важливим компонентом для розуміння системи правопорядку в Україні та виявлення можливих аспектів удосконалення цієї системи. Надзвичайний інтерес дослідників викликало вивчення зарубіжного досвіду, зокрема практик Казахстану, Німеччини, Великої Британії, Франції та Естонії. Цей компаративний підхід дозволив виявити подібні та відмінні риси у правових системах різних країн, а також взяти на увагу ефективні практики, які можуть бути використані для вдосконалення правової системи України. Отримані в дослідженні результати доцільно використовувати в процесі внесення змін до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема їх удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів
 • Документ
  Powers of the National police of Ukraine to apply police measures
  (Lex Humana, 2024-01-04) Izbash, Kateryna; Ізбаш, Катерина Сергіївна ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1855-1383; Fomenko, Andrii; Фоменко, Андрій; Yunin, Oleksandr; Юнін, Олександр; Kret, Yuliya; Крет, Юлія
  Guaranteeing human rights and freedoms, ensuring national security and law and order, and combating crime are a priority for every European state governed by the rule of law. In this regard, an important role is assigned to law enforcement agencies, which are authorised to restrict the rights and freedoms of persons committing offences on the grounds and in accordance with the procedure provided for by national legislation. One of the stages of law enforcement reform in Ukraine was the creation of the National Police in 2015, which replaced the Soviet punitive police. The police are empowered to apply police measures, the list of which is enshrined in the Law of Ukraine «On the National Police». Гарантування прав і свобод людини, забезпечення національної безпеки і правопорядку, боротьба зі злочинністю є пріоритетом кожної правової європейської держави. Важлива роль у цьому відводиться правоохоронним органам, які уповноважені обмежувати права і свободи осіб, які вчиняють правопорушення, на підставах і в порядку, передбачених національним законодавством.
 • Документ
  Views on understanding the adaptation of public administration to the conditions of martial law
  (2023-12-27) Ізбаш, Катерина Сергіївна ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1855-1383; Izbash, Kateryna; Славінська, Ірина Валеріївна; Slavinska, Iryna; Шопіна, Ірина Миколаївна; Shopina, Iryna; Рувін, Олександр Григорович; Ruvin, Oleksandr
  The aggression by Russia has led to the introduction of martial law in Ukraine, the conditions of which affect all spheres of life in Ukrainian society. Public administration bodies are forced to adapt to the new working conditions, and, unfortunately, these conditions mostly complicate and sometimes even slow down the European integration processes in Ukraine. Агресія з боку росії призвела до введення в Україні воєнного стану умови якого позначаються на всіх сферах життя українського суспільства. Органи державного управління змушені пристосовуватися до нових умов праці, і, на жаль, цих умов переважно ускладнюють, а подекуди й уповільнюють євроінтеграційні процеси в Україні.
 • Документ
  Civil Law and Labor Contract: Economic and Legal Dimension
  (Baltic Journal of Economic Studies, 2023) Makovii, Viktor; Маковій, Віктор Петрович; Mamedov, Rashad; Dontsov, Denys
  У статті встановлено, що договірні відносини є однією з вагомих рушійних сил цивільного обороту, оскільки опосередковують переміщення низки благ немайнового та майнового характеру в межах цивільного та господарського обороту. На підставі дослідження статистичних даних встановлено, що цивільно-правовий договір разом із трудовим створює умови для розвитку економічних процесів у кількісній та якісній складових завдяки залученню в якості засобу до переміщення матеріальних та нематеріальних благ у цивільному та господарському обороті. Разом з тим, цивільно-правовий договір завдяки широкій варіативності та безпосередньому залученню до тих чи інших економічних процесів створює більш вагомі передумови до прогресу у економічному просторі, що проявляється у нових видах та формах договорів цього виду. Трудовий договір у своїй складовій має на меті, перш за все з розглянутої позиції, забезпечення соціальної складової у реалізації змісту права на працю через гарантування певних соціальних, у тому числі у економічному сенсі, стандартів. Тому останній здійснює вплив на економіку країни опосередковано й у доволі меншій питомій вазі на відміну від цивільно-правового. У правовій площині дослідження правової природи і області прояву договірних конструкцій у цивільно-правовій та трудовій сферах свідчать про вагомий принцип свободи договору, який з одного боку фундується в межах цивільного законодавства, а з другого боку створює передумови до реалізації іншого, більш широкого принципу свободи праці, що ґрунтується на праві особи на свободу праці як природному та невід’ємному праві людини. Вказано на можливість поширення дії принципу свободи договору поряд з цивільно-правовими відносинами також і на інші суміжні відносини, перш за все трудові. The article establishes that contractual relations are one of the important driving forces of civil turnover, as they mediate the movement of a number of goods of a non-property and property nature within civil and economic turnover. Based on the study of statistical data, it was established that the civil law contract together with the labor contract creates conditions for the development of economic processes in quantitative and qualitative components due to involvement as a means of moving material and immaterial goods in civil and economic turnover. At the same time, the civil law contract, due to its wide variability and direct involvement in certain economic processes, creates more important prerequisites for progress in the economic space, which is manifested in new types and forms of contracts of this type. The labor contract in its component aims, first of all from the considered position, to ensure the social component in the implementation of the content of the right to work by guaranteeing certain social, including in the economic sense, standards. Therefore, the latter influences the economy of the country indirectly and in a rather smaller specific weight, in contrast to the civil law. In the legal sphere, research into the legal nature and the area of manifestation of contractual constructions in civil law and labor spheres testify to the weighty principle of freedom of contract, which, on the one hand, is founded within the limits of civil legislation, and on the other hand, creates prerequisites for the implementation of another, broader principle of freedom of labor , which is based on the individual's right to freedom of labor as a natural and inalienable human right. It is pointed out the possibility of extending the principle of freedom of contract along with civil law relations to other related relations, first of all labor relations.