Статті, проіндексовані в Scopus і Web of Science

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 165
 • Документ
  ENSURING HUMAN RIGHTS UNDER MARTIAL LAW: A QUALITATIVE STUDY IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S CONTEMPORARY CHALLENGES
  (SYARIAH : JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN, 2024-06) Najafli, Emin; Kisiliuk, Eduard; Dubenko, Oleksandr; Burlakov, Serhii; Yarmaki, Volodymyr; Ярмакі, Володимир Христофорович
  The purpose of the article is to reveal provision of human rights in Ukraine under the conditions of martial law. Human rights and freedoms are the highest value, but their characteristic feature, as a fundamentally important feature of a progressive society consists in historical instability, variability and subordination to socio-economic processes in the state, which contradicts the established principles of humanism, but remains typical in war conditions. Within the scope of the scientific study, it was determined that human rights have a characteristic of evolution together with society and the state, and therefore, taking into account the complexity of the events taking place on the territory of modern Ukraine, study of the available range of problems has a particularly important scientific and practical role. In order to obtain reliable scientific conclusions, general scientific and specialized methods of studying objective reality (based on a dialectical approach to the analysis of the object) were used in the research. This article is the qualitative research with a historical and comparative approach. The results of the study concluded that in 2024, almost 68,500 cases against states parties to the Convention are pending in the European Court of Human Rights. Of these, there are 8,737 cases against Ukraine, which is 12.8% of the total number of applications. In addition, certain aspects of improving the practice of protecting the rights of citizens under the conditions of martial law in Ukraine should refer to the following points: Firstly, comprehensive Ukraine’s fulfillment of its obligations regarding fighting impunity for the most serious crimes against human rights committed in the context of armed aggression by the Russian Federation, in particular, fulfillment of these obligations by means of bringing the Criminal Code of Ukraine in accordance with the current state of development of international criminal law; secondly, comprehensive Ukraine’s fulfillment of its obligations regarding fighting impunity for the most serious crimes against international law consists in deepening the knowledge of judges, prosecutors and lawyers on international law, in particular international humanitarian law, human rights and international criminal law. Метою статті є розкриття забезпечення прав людини в Україні в умовах воєнного стану. Права і свободи людини є найвищою цінністю, але їх характерна особливість, як принципово важлива риса прогресивного суспільства полягає в історичній нестабільності, мінливості і підпорядкованості соціально-економічним процесам у державі, що суперечить усталеним принципів гуманізму, але залишається типовим в умовах війни. В рамках наукового дослідження, було визначено, що права людини мають характеристику еволюції разом з суспільства і держави, а отже, беручи до уваги складність подій, що відбуваються на територія сучасної України. вивчення наявного кола проблем має особливе значення З метою отримання достовірних наукових висновків загальнонаукові та спеціалізовані методи вивчення об'єктивної дійсності (засновані на діалектичному підході до аналізу об'єкта) були використані в дослідженні. Дана стаття є дослідженням з історичним та порівняльним підходами. За результатами дослідження зроблено висновок, що у 2024 році майже 68 500 справ проти держав-учасниць Конвенції перебувають на розгляді в Європейському суді з прав людини. З них проти України – 8 737 справ, що становить 12,8% від загальної кількості звернень. Крім цього окремі аспекти удосконалення практики захисту прав громадян в умовах воєнний стан в Україні має стосуватися таких пунктів: По-перше, всеосяжне виконання своїх зобов'язань щодо боротьби з безкарністю за найтяжчі злочини проти людини, вчинені в умовах збройної агресії з боку російської федерації, зокрема, виконання цих зобов'язань шляхом притягнення до відповідальності Кримінального кодексу України відповідно з сучасним станом розвитку міжнародного кримінального права; по-друге, комплексне виконання Україною своїх зобов'язань щодо боротьби з безкарністю за міжнародні злочини полягає в поглибленні знань суддів, прокурорів та адвокатів з питань міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, право прав людини та міжнародного кримінального права.
 • Документ
  Formation of professional communication of non-language specialists in higher education institutions
  (Amazonia Investiga, 2024) Kravchuk, Olena; Kochubei, Mykola; Koycheva, Tetyan; Pishun, Serhii
  The article reveals the meaning of the concept of "communication", and shows the effectiveness of professional communication and the communication space of non-language specialists in higher education institutions. The experimental research (ascertainment stage) made it possible to find out the existing level of formation of professional communication of specialists of nonlanguage specialties in institutions of higher education, to single out shortcomings in the formation of professional communication of specialists, to single out the main factors affecting the insufficient development of professional communication of specialists and to develop in institutions of higher education necessary ways to overcome the insufficient development of the formation of professional communication of nonlanguage specialists. Diagnosing the communicative competence of future specialists in non-language majors in institutions of higher education was carried out and the structure of communicative competence was shown. At the formative stage of the experiment, to determine the actual level of formation of individual components of the communicative competence of future specialists, a diagnostic study was conducted using the diagnosis of the levels of formation of the components: cognitive-strategic, motivationalvalue, and activity-corrective. The rules of pedagogical communication for future specialists of non-language specialties have been developed. У статті розкрито зміст поняття «комунікація», показано ефективність професійної комунікації та комунікаційного простору фахівців не мовних спеціальностей у закладах вищої освіти. Експериментальне дослідження (констатувальний етап) дозволило з’ясувати наявний рівень сформованості професійної комунікації фахівців не мовних спеціальностей у закладах вищої освіти, виокремити недоліки у формуванні професійної комунікації фахівців, виокремити основні фактори, що впливають на недостатній розвиток професійної комунікації фахівців та розробити у закладах вищої освіти необхідні шляхи подолання недостатнього розвитку сформованості професійної комунікації фахівців не мовних спеціальностей. Проведене діагностування комунікативної компетентності майбутніх фахівців не мовних спеціальностей у закладах вищої освіти та показано структуру комунікативної компетентності. На формувальному етапі експерименту для визначення фактичного рівня сформованості окремих компонентів комунікативної компетентності майбутніх фахівців проведено діагностичне дослідження за допомогою діагностування рівнів сформованості компонентів: когнітивно-стратегічного, мотиваційно-ціннісного, діяльніснокорегувального. Розроблено правила педагогічного спілкування для майбутніх фахівців не мовних спеціальностей.
 • Документ
  Development of New Information Systems with the Involvement of Artificial Intelligence for the Men and Women’s Work: A Methodical Approach to Assessment and Selection of the Optimal
  (Ingénierie des Systèmes d’Information, 2024) Kryshtanovych, Myroslav; Snihur, Liudmyla; Buzhyna, Iryna; Tiurina, Dina; Imeridze, Maksym
  The main purpose is to create a new effective methodical approach for assessing the selection of the optimal information system with the involvement of artificial intelligence to enhance the efficiency of men and women's work in organizations. The object of study is information systems used in the work of organizational activities in various companies. The research methodology involves the use of the BOCR method, which allows evaluating different alternatives in the development of information systems based on various comparison criteria. As a result of the conducted research, key criteria and two forms of information systems for comparison were presented. The evaluation results showed that according to the BOCR criteria, the most optimal information system is the one that uses artificial intelligence solely for analytical processing without data collection and analysis. The innovativeness of the research results is revealed in the proposed approach to evaluation and comparison. The study has limitations in the form of not considering the specificity of differences in the work of men and women in the context of thinking. Future research prospects should focus on gender issues in evaluation.
 • Документ
  War as A Socio-Cultural Phenomenon: A Criminological Perspective and Conceptualization with Empirical Study in Ukraine
  (Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2024) Sokurenko, Vitalii; Сокуренко, Віталій Валерійович; Hanenko, Ihor; Ганенко, Ігор Сергійович; Orlov, Yurii; Korotiuk, Mykhailo; Kritsak, Ivan
  This research delves into the sociocultural phenomenon of war, focusing on Russia's illegal invasion of Ukraine. It examines war through a criminological lens, aiming to understand its short and long-term effects on society. Through empirical analysis of Ukraine's management of the crisis, the study evaluates how the socio-cultural perspective influences war handling. Destructive consequences such as increased stress levels and migration, alongside constructive factors, are identified. The research highlights the criminogenic potential of war trauma and post war syndrome. Despite various methods and hypotheses, socio-cultural effects persist, posing a complex challenge for Ukraine. War is portrayed as a multifaceted phenomenon influenced by demographic, economic, and ideological factors, as well as historical legacies. Ultimately, the conclusion underscores the irreparable impact of war on the environment, populations, and international relations. This suggests a pressing need for comprehensive efforts to mitigate the long-term consequences of war and foster stable post-conflict societies.
 • Документ
  The role of cognitive linguistics in developing students' communicative competence and forming their linguistic personality
  (Multidisciplinary Science Journal, 2023) Romanchuk, Svetlana; Sytko, Olena; Ситько, Олена Миколаївна; Karpik, Mykola; Skoreiko-Svirska, Iryna; Isakova, Yelizaveta
  The research examines the specifics of cognitive linguistics regarding developing communicative competence and forming students' linguistic personalities. Attention is paid to the essence of cognitive linguistics, the history of the emergence of this direction, and the current state of research. The article analyzes the ways, methods, and forms of cognitive linguistics application in the educational process to form the student's linguistic personality and develop communicative competence. The structure of the concept is presented for the simplified perception of a specific phenomenon by a student of a philological specialty. The study aims to reveal the role of cognitive linguistics in developing communicative competence and forming a student's linguistic personality. The object of research is cognitive linguistics as a linguistic direction. Research methods. Such research methods as description, analysis and synthesis, generalization, and linguistic analysis were used in the work. The work examines the issue of cognitive linguistics in terms of the development of communicative competence and the formation of students' linguistic personalities. The essence of the concept of "cognitive linguistics," its direction, principles, and principles are revealed. The history of the emergence of cognitive linguistics as a linguistic direction and the current state of research are described. Cognitive linguistics’ impact on forming a student's communicative competence is described. The student's types of thinking are analyzed, in particular, abstract, professional, critical, fast, and systematic. The case method is a key cognitive linguistics method used during educational activities. The proof of the values of the method is implemented, and the stages of the case method are demonstrated with the help of a graphic image. The article provides ways of forming the student's communicative competence through cognitive linguistics. The advantages and disadvantages of each method are described. The construction of the concept is carried out, which contributes to the student's faster perception of the topic and the types of concepts given.