Міжнародні стандарти соціального захисту в контексті пріоритетів соціального розвитку держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека».
Анотація
У тезах розглядаються питання розвитку законодавства про соціальне забезпечення в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Досліджено сутність та змістовні аспекти основних міжнародних та європейських актів з прав людини. Theses examine the development of legislation on social security in the context of European integration processes in Ukraine. The essence and meaningful aspects of the main international and European acts on human rights have been studied.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрієнко, І. Міжнародні стандарти соціального захисту в контексті пріоритетів соціального розвитку держави. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз- витку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – 242 с. С.202-203.