ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-правових проблем доступу до матеріалів досудового розслідування. На підставі аналізу нормативних та доктринальних джерел, слідчої та судової практики у роботі розглянуті теоретико-методологічні основи доступу до матеріалів досудового розслідування, досліджено поняття та форми доступу до матеріалів досудового розслідування, з’ясовано специфіку доступу сторони захисту до матеріалів досудового розслідування у порядку ст.ст. 221, 290 КПК України, визначено особливості доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, охарактеризовано процесуальний порядок доступу до матеріалів досудового розслідування сторони обвинувачення та інших учасників кримінального провадження. На підставі аналізу монографічних досліджень встановлена недостатня розробленість у вітчизняній теорії кримінального процесу питань, які торкаються проблематики доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальній процесуальній діяльності. Доведено, що невизначеність окремих нормативно-правових формулювань негативно впливає на забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Запропонована авторська дефініція поняття «матеріали досудового розслідування» якими є сукупність інформації, доказів, джерел доказів та процесуальних документів, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та збираються з метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та зберігаються до направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження. Визначено складові елементи доступу до матеріалів досудового розслідування, залежно від суб’єктів, умов, підстав, процесуальної процедури (порядку) надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Запропоновано визначити узагальнену дефініцію доступу до матеріалів досудового розслідування як передбачену кримінальним процесуальним законодавством сукупність прав, обов’язків та повноважень учасників кримінального провадження, спрямованих на отримання ними інформації про хід та результати досудового розслідування в межах, необхідних для реалізації таких прав та обов’язків. Визначені форми доступу до матеріалів досудового розслідування, досліджені їх особливості. На підставі аналізу кримінального процесуального законодавства визначено, що суб'єктами доступу до матеріалів досудового розслідування є учасники кримінального провадження, які залучаються до кримінальних процесуальних правовідносин, конституційні права та інтереси яких зачіпаються під час проведення кримінально-процесуальної діяльності на досудовому розслідуванні. Доведено, що процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення містить правову невизначеність в частині можливості оскарження рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову у задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення у зв’язку з чим запропоновані пропозиції щодо внесення доповнень до кримінального процесуального законодавства з метою врегулювання означеного питання. Окрема увага у дослідженні приділена проблемним питанням визначення відліку процесуального строку досудового розслідування при реалізації ст. 290 КПК України, який не зараховується до загальних строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України. Доведена необхідність вдосконалення означеного питання в частині документального підтвердження як факту надання слідчим, прокурором доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування, так і факту підтвердження стороною захисту отримання фактичного доступу до таких матеріалів. На основі аналізу законодавства, точок зору науковців та практичних працівників обґрунтовується доцільність надання можливості на етапі завершення досудового розслідування звернень з клопотанням сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, вирішення яких має здійснюватися в загальному порядку розгляду клопотань під час досудового розслідування у порядку ст. 220 КПК України. З метою дотримання права на захист у разі наявності підстав для прийняття рішення прокурором про закриття кримінального провадження з формальних підстав у випадках передбачених 284 КПК, обґрунтовуються пропозиції щодо внесення змін до ч. 6 ст. 284 КПК України в частині обов’язкового надання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту в порядку, передбаченому статтею 290 КПК у разі, якщо провадження є необхідним для реабілітації особи. Встановлено, що процесуальний порядок допуску та доступу до державної таємниці захисника у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, містить законодавчі прогалини, у зв’язку з чим запропоновано внесення доповнень до ч. 3 ст.517 КПК України, в частині надання захиснику такого права без оформлення допуску до державної таємниці після роз’яснення йому вимог статті 28 Закону України «Про державну таємницю» та попередження про кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. На підставі аналізу судової практики виокремлено порушення, які допускаються стороною обвинувачення при наданні доступу до матеріалів досудового розслідування, які призводять до визнання доказів не допустимими. Визначено, що обсяг можливостей реалізації стороною захисту свого права на доступ до матеріалів досудового розслідування при виконанні вимог ст. 290 КПК України, визначається положеннями ч. 1 ст. 26 КПК і залежить від власного розсуду сторони захисту. Констатується доцільність повідомлення сторони захисту про прийняте прокурором рішення щодо невідкладного знищення відомостей, речей та документів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які він не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, у зв’язку з чим запропоновано внесення відповідних змін до ст. 255 КПК України. Визначено, що доступ прокурора до матеріалів сторони захисту в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України реалізується шляхом направлення офіційного запиту. При цьому сформовано висновок, що, кримінально-процесуальна санкція, передбачена ч. 12 ст. 290 КПК України, не може бути застосована, якщо невиконання стороною захисту вимог ч. 6 ст. 290 КПК України стало наслідком неподання прокурором запиту про надання йому стороною захисту доступу до своїх матеріалів. Доведено, що право потерпілого на доступ до матеріалів досудового розслідування, закріплене в п. 2 ч. 1 ст. 56 КПК України, ускладнене відсутністю імперативної вимоги до слідчого, прокурора ознайомити потерпілого із повідомленням про підозру та клопотанням про застосування запобіжного заходу. У зв’язку з чим доведена необхідність уніфікації законодавства, яким регламентується порядок надання доступу потерпілому до матеріалів досудового розслідування. Обґрунтовано точку зору, щодо необхідності відображення у положеннях КПК України права потерпілого на доступ до матеріалів досудового розслідування у випадках звернення з клопотанням до суду про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст.284 КПК України та перед направленням до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Аргументовано необхідність внесення змін до КПК України стосовно віднесення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження до сторони захисту, з метою належного забезпечення механізму реалізацію функції захисту вказаним процесуального статусу, уточнено, що права і обов’язки вказаного учасника виникають з моменту вручення особі повідомлення про підозру та після перевірки документів, що підтверджують його повноваження. Доведена необхідність уніфікації кримінального процесуального законодавства в частині розуміння поняття «третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт», у зв’язку з чим запропоновано відповідні зміни до п. 6 ч. 2 ст. 173, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст.174 КПК України. Констатується, що право іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування на доступ до матеріалів досудового розслідування ускладнено відсутністю чітко сформульованого кола суб’єктів, які входять у поняття такої особи, а також недосконалістю визначення її процесуального статусу, що створює колізії у правозастосуванні та потребує вдосконалення в частині розширення прав іншої особи. Зокрема пропонується наділити іншу особу, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування правом доступу до матеріалів досудового розслідування до його завершення, а також передбачити, процесуальний порядок вручення копії постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження у разі коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. За результатами дослідження автором сформульовано низку висновків та пропозицій, спрямованих на удосконалення нормативно-правової регламентації питань, пов’язаних із доступом до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.учасником. У контексті набуття представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.The dissertation is devoted to the study of theoretical and legal problems of access to the materials of the pre-trial investigation. Based on the analysis of normative and doctrinal sources, investigative and judicial practice, the theoretical and methodological bases of access to pre-trial investigation materials are considered in the work, the concepts and forms of access to pre-trial investigation materials are explored, the specifics of the defense party's access to pre-trial investigation materials are clarified in accordance with articles 221, 290 of the Criminal cprocedural Code of Ukraine, Based on the analysis of monographic studies, it was established that the domestic theory of the criminal process is insufficiently developed in issues related to access to pre-trial investigation materials in criminal procedural activities. It has been proven that the uncertainty of certain regulatory and legal formulations has a negative effect on ensuring the rights and legitimate interests of the participants in criminal proceedings. The proposed author's definition of the concept of "materials of pre-trial investigation", which is a collection of information, evidence, sources of evidence and procedural documents that are at the disposal of the pre-trial investigation body from the moment of entering information about a criminal offense into the Unified Register of Pre-trial Investigations and are collected for the purpose of clarifying the circumstances of the commission of a criminal offense and are kept until an indictment is sent to the court, a request for the application of coercive measures of a medical or educational nature, a request for the release of a person from criminal responsibility, a request for the closure of criminal proceedings. The constituent elements of access to the materials of the pre-trial investigation are defined, depending on the subjects, conditions, grounds, procedural procedure (order) of providing access to the materials of the pre-trial investigation. It is proposed to define a generalized definition of access to pre-trial investigation materials as a set of rights, obligations and powers of the participants in criminal proceedings provided for by the criminal procedural law, aimed at obtaining information about the progress and results of the pre-trial investigation within the limits necessary for the realization of such rights and obligations. Forms of access to materials of pre-trial investigation are defined, their features are investigated. Based on the analysis of criminal procedural legislation, it was determined that the subjects of access to pre-trial investigation materials are participants in criminal proceedings who are involved in criminal procedural legal relations, whose constitutional rights and interests are affected during the conduct of criminal-procedural activities at the pre-trial investigation. It has been proven that the procedural procedure for familiarization with the materials of the pre-trial investigation before its completion contains legal uncertainty in terms of the possibility of appealing the decision of the investigator, inquirer, prosecutor on the refusal to grant the request for familiarization with the materials of the pre-trial investigation before its completion, in connection with which proposals are proposed to introduce additions to the criminal procedural legislation in order to settle the said issue. Special attention in the research is given to the problematic issues of determining the starting point of the procedural term of the pre-trial investigation in the implementation of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which is not included in the general terms of the pre-trial investigation specified in Art. 219 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The need to improve the specified issue in terms of documentary confirmation of both the fact that the investigators and prosecutors granted the defense party access to the materials of the pre-trial investigation, and the fact that the defense side confirmed that they actually received access to such materials was proven. Based on the analysis of the legislation, the points of view of scientists and practitioners, the expediency of providing the opportunity at the stage of the completion of the pre-trial investigation to make appeals with the request of the defense party to perform any procedural actions and make procedural decisions, which must be resolved in the general order of consideration of motions during the pre-trial investigation, is substantiated in accordance with Art. 220 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. In order to observe the right to defense in the event of grounds for the prosecutor's decision to close criminal proceedings on formal grounds in the cases provided for in Article 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, proposals for amendments to Part 6 of Art. 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of the mandatory provision of access to the materials of the pre-trial investigation to the defense in accordance with the procedure provided for in Article 290 of the Criminal Procedure Code in the event that the proceedings are necessary for the rehabilitation of the person. It has been established that the procedural procedure for admission and access to the state secret of the defender in criminal proceedings, which contains information constituting a state secret, contains legislative gaps, in connection with which it is proposed to introduce amendments to Part 3 of Article 517 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in part granting the defender such a right without obtaining access to state secrets after explaining to him the requirements of Article 28 of the Law of Ukraine "On State Secrets" and warning him of criminal liability for disclosing information constituting a state secret. Based on the analysis of judicial practice, violations committed by the prosecution in providing access to pre-trial investigation materials, which lead to the recognition of evidence as inadmissible, were identified. It was determined that the scope of opportunities for the defense party to exercise its right to access the materials of the pre-trial investigation when fulfilling the requirements of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, determined by the provisions of Part 1 of Art. 26 of the Criminal Procedure Code and depends on the discretion of the defense party. The expediency of notifying the defense party of the decision taken by the prosecutor regarding the immediate destruction of information, things and documents obtained as a result of secret investigative (search) actions, which he does not consider necessary for the further conduct of the pre-trial investigation, is noted, in connection with which it is proposed to make appropriate changes to Art. 255 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It was determined that the prosecutor's access to the materials of the defense party in accordance with Part 6 of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine is implemented by sending an official request. At the same time, the conclusion was formed that the criminal procedural sanction provided for in Part 12 of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine cannot be applied if the defense party fails to comply with the requirements of Part 6 of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine was a consequence of the prosecutor's failure to submit a request for the defense to grant him access to his materials. It has been proven that the right of the victim to access the materials of the pre-trial investigation, enshrined in Clause 2, Part 1, Art. 56 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, complicated by the absence of an imperative requirement for the investigator, the prosecutor to familiarize the victim with a notice of suspicion and a request for the application of a preventive measure. In connection with this, the need to unify the legislation, which regulates the procedure for granting access to the victim to the materials of the pre-trial investigation, has been proven. The point of view regarding the need to reflect in the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine the right of the victim to access to the materials of the pre-trial investigation in cases of petitioning the court to close the criminal proceedings against the suspect on the grounds provided for in clause 4-1 part 1 of Article 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine and before sending a petition for release from criminal responsibility to the court. Substantial proposals have been made to amend the Code of Criminal Procedure of Ukraine regarding the assignment of the representative of the legal entity in respect of which the proceedings are being conducted to the defense party, in order to properly ensure the mechanism for the implementation of the defense function by the specified participant. In the context of acquisition by a representative of a legal entity, which is the subject of a procedural status, it is clarified that the rights and obligations of the specified participant arise from the moment the person is served with a notice of suspicion and after the verification of documents confirming his authority The need to unify the criminal procedural legislation in terms of the understanding of the concept of "a third party whose property is subject to seizure" has been proven, in connection with which relevant changes to Clause 6, Part 2 of Art. 173, Part 1 of Art. 172, Part 1 of Article 174 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It is noted that the right of another person, whose rights or legal interests are limited during the pre-trial investigation, to access the materials of the pre-trial investigation is complicated by the lack of a clearly defined circle of subjects included in the concept of such a person, as well as by the imperfection of determining his procedural status, which creates conflicts in law enforcement and needs improvement in terms of expanding the rights of another person. In particular, it is proposed to grant another person, whose rights or legal interests are limited during the pre-trial investigation, the right of access to the materials of the pre-trial investigation until its completion, as well as to provide for the procedural procedure for delivering a copy of the decision of the investigator, the inquirer on the closure of the criminal proceedings in the event that the term of the pre-trial investigation, defined Art. 219 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, ended and no person was notified of the suspicion. Based on the results of the research, the author formulated a number of conclusions and proposals aimed at improving the legal regulation of issues related to access to materials of pre-trial investigation in criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жовтан, Ю.В. Доступ до матеріалів досудового розслідування: теорія і практика : дис . ... д-ра філос.: 081, 08 / Юрій Валерійович Жовтан; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. 283 с.
Зібрання