СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
АЛЬМАНАХ ПРАВА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню конституціоналізму в контексті теорії та практики його реалізації. Наголошено на потребі переосмислення правової природи конституції саме через призму доктрини конституціоналізму. Зосереджено увагу на актуалізації теорії та практики сучасного конституціоналізму, яка спричинена процесами конституційного реформування в Україні. Відзначено політико-правову систему конституціоналізму, що є важливою інструментальною і процедурною гарантією становлення, розвитку та функціонування громадянського суспільства і правової держави. Указано на науково-практичну невизначеність сучасного змісту українського конституціоналізму, у зв’язку з чим констатується можливість його різних інтерпретацій. Зазначається, що український конституціоналізм перебуває у стадії формування і втілення у науку й практику державотворення. Позначено, що систему сучасного українського конституціоналізму спрямовано на обмеження публічної влади на користь громадянського суспільства; прав та інтересів людини і громадянина; для визнання, забезпечення та захисту конституційно-правової свободи людини загалом. Стверджується, що український конституціоналізм за своїм характером є перехідним, оскільки йде важкий процес подолання пострадянської практики правління. Підкрес- лено, що розвиток конституціоналізму в Україні на сучасному етапі, зважаючи на всю його складність, часто суперечливість, включаючи тим самим багатоаспектність даного явища, зумовлює становлення державності саме на конституційних засадах, яка є запорукою демократичного, правового та соціального змісту розбудови країни в контексті з утвердженням громадянського суспільства, де конституційно-правова свобода людини з її інтересами виступає метою сучасного українського конституціоналізму, а звідси його й основою. Констатовано, що конституціоналізм в Україні, який невід’ємно пов’язаний із процесом державотворення, є його основоположною складовою. Звернено увагу, що для розвитку конституціоналізму важливим є не лише сам факт наявності Основного Закону держави, а й передусім втілення його положень у практику державотворення, реальний вплив конституції на становлення правової системи на демократичних засадах, де основними завданнями Української держави на сучасному етапі є проведення комплексу реформ та забезпечення фактичної реальності конституціоналізму, за якого права людини виступають найвищою соціальною цінністю. Акцентовано, що сучасний конституціоналізм ґрунтується на нормативно-право вій основі, тобто повному його закріпленні в законодавстві, формування якого зумовлене ефективністю правового регулювання суспільних відносин, основою котрого є система законодавства при визнанні пріоритету саме Конституції як Основного Закону держави. Тhe article is devoted to research Constitutionalism in the context of theory and practice of its realization. It is emphasized on the need to rethink the legal nature of the constitution precisely because of the prism of the doctrine of constitutionalism. The focus is on actualization of the theory and practice of modern constitutionalism, which is caused by the processes of constitutional reform in Ukraine. The political and legal system of constitutionalism, which is an important instrumental and procedural guarantee of the formation, development and functioning of civil society and the rule of law, is noted. It is indicated on the scientifi c and practical uncertainty of the contemporary content of Ukrainian constitutionalism, in connection with which it is stated the possibility of its various interpretations. It is noted that Ukrainian constitutionalism is in the stage of formation and implementation in the science and practice of state-building. It is noted that the system of modern Ukrainian constitutionalism is aimed at limiting public authority in favor of civil society; rights and interests of a person and a citizen; to recognize, ensure and protect the constitutional and legal freedom of man in general. It is alleged that Ukrainian constitutionalism is inherently transitive because of the diffi cult process of overcoming the post-Soviet practice of government. It is emphasized that the development of constitutionalism in Ukraine at the present stage, due to its complexity, often contradictory, including the multidimensional nature of this phenomenon, causes the formation of statehood on a constitutional basis, which is the key to the democratic, legal and social maintenance of the country’s development in the context of approval civil society, where the constitutional and legal freedom of man with his interests serves the purpose of modern Ukrainian constitutionalism, and hence it is the basis. It is stated that constitutionalism in Ukraine, which is inextricably linked with the process of state-building, is its fundamental component. Attention is drawn to the fact that for the development of constitutionalism it is important not only the very existence of the Basic Law of the state but also the implementation of its provisions in the practice of state formation, the actual impact of the constitution on the establishment of the legal system on a democratic basis, where the main tasks of the Ukrainian state at the present stage is the holding of a complex reforms and ensuring the actual reality of constitutionalism, in which human rights are of the highest social value. It is emphasized that modern constitutionalism is based on the normative-legal basis, that is, its full consolidation in the legislation, the formation of which is determined by the effectiveness of the legal regulation of social relations, the basis of which is the system of legislation in recognizing the priority of the Constitution itself as the Basic Law of the State.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Магновський, І. Сучасний конституціоналізм: питання теорії та практики. АЛЬМАНАХ ПРАВА. 2019. Випуск 10. С.61-65.