Кримінологічні напрями діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн у запобіганні бандитизму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право.ua
Анотація
Стаття присвячена зарубіжному досвіду боротьби з бандитизмом, а також імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодавство. Запропоновано оперативні заходи, що не потребують перебудови основ кримінальної юстиції України, які дають змогу здійснити пряму рецепцію міжнародного досвіду. Автор дійшов висновку, що для становлення та розвитку вітчизняної системи боротьби зі злочинністю загалом і таким її організованим проявам, як бандитизм, для розроблення та впровадження в діяльність відповідних суб’єктів нових, ефективних форм і методів запобігання бандитизму необхідно вивчати та впроваджувати у практику позитивний міжнародний досвід, що включає методичні напрацювання і практичні прийоми у зазначеній сфері, з урахуванням національних особливостей, зумовлених попереднім розвитком нашої держави та сучасними трансформаційними процесами, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя нашої країни. The article is devoted to the foreign experience of combating banditry, as well as the implementation of international norms in national legislation. Operational measures are proposed, which do not require restructuring of the criminal justice bases of Ukraine, which make it possible to carry out a direct reception of international experience. The author came to the conclusion that for the formation and development of the national system of combating crime in general and its organized manifestations, such as banditry, for the development and implementation of relevant, new, effective forms and methods of prevention of banditry, it is necessary to study and put into practice a positive international experience, including methodological experience and practical techniques in the fi eld, taking into account national peculiarities caused by the previous development of our country and modern transformations social processes occurring in all spheres of public life in our country. Given the foreign experience of preventing organized crime, the author considers it appropriate to consider the possibility of implementing measures in Ukraine aimed at logistical, fi - nancial, personnel support of the fi ght against organized crime; organization of a system for collecting, processing, storing tactical and strategic information on the state of crime in general, organized crime, as well as information on the activities of specifi c criminal groups, their leaders, crimes that commit such groups or are preparing to commit them. In our view, this is a necessary prerequisite for obtaining the necessary evidence on the culpability of criminal groups (or their individual members) in committing crimes; active implementation of victimbased prevention based on the priority of the rights of victims of banditry, conducting rehabilitation work with the victims of crime, compensation for the harm caused to the victims of banditry; implementation of situational crime prevention measures; involvement of the general public, political and public fi gures in the prevention work; taking measures to prevent corruption in the higher echelons of power, courts, etc; coordination between organized crime and gangster prevention.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семенишин, М. Кримінологічні напрями діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн у запобіганні бандитизму. Право.ua. 2017. С.225-232.