ПОНЯТТЯ ЯКІСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Побудова «сервісної» моделі держави передбачає орієнтацію на споживача держав- них та муніципальних послуг. Це зумовлює проведення соціологічних досліджень із метою виявлення ступеня задоволеності населення зазначеними послугами. Пока- зано, як неоднозначне тлумачення поняття «муніципальні послуги» породжує про- блемні аспекти методики оцінки задоволеності. Методика оцінювання ефективності діяльності органів місцевого самоврядування має ряд недоліків: прагнення органів місцевого самоврядування до формального досягнення показників, а не до підви- щення ефективності своєї роботи; уніфікованість офіційної методики не враховує умови розвитку конкретної територіальної громади. Запропоновано визначення поняття «муніципальна послуга» – це дія із задоволення потреб населення місцевої громади у забезпеченні життєдіяльності, вироблене у межах компетенції відповідного органу місцевого самоврядування. Указано на проблему, що виникає, коли громадя- нин повинен адекватну оцінку діям місцевої влади в указаних рамках розуміння орга- нізації надання послуг. Тому пропонується надати населенню право оцінки кінцевого результату, у тому числі процедури отримання послуги, а органам влади – обов’я- зок робити висновки та вживати заходів щодо планування, реалізації, координації та контролю. Для надання якісної муніципальної послуги пропонується прийняти адміністративний регламент її надання, тобто нормативно-правовий акт, що при- ймається органом місцевого самоврядування, який надає муніципальну послугу, що містить послідовний опис адміністративних процедур, необхідних для реалізації всіх складових елементів муніципальної послуги, а також стандарт надання такої послуги, яка оформляється та безпосередньо доводиться до заявника посадовими особами органу, що надає послугу, або уповноваженими ними особами. Пропонується кількіс- ний показник якісних послуг визначати за допомогою проведення анкетування спо- живачів. При цьому до якісно наданих послуг варто відносити ті послуги, які більше ніж 50 % споживачів оцінили на «задовільно» і вище. The construction of a "service" model of the state involves orientation towards the consumer of state and municipal services. This necessitates conducting sociological research with the aim of identifying the degree of satisfaction of the population with the specified services. It is shown how the ambiguous interpretation of the concept of "municipal services" gives rise to problematic aspects of the satisfaction assessment methodology. The methodology for evaluating the effectiveness of local self-government bodies has a number of shortcomings: the desire of local self-government bodies to formally achieve indicators, and not to increase the efficiency of their work; the uniformity of the official methodology does not take into account the conditions of development of a specific territorial community. The proposed definition of the term "municipal service" is an action to meet the needs of the population of the local community in ensuring life activities, carried out within the competence of the relevant local self-government body. The problem that arises when a citizen must adequately assess the actions of local authorities within the specified framework of understanding the organization of service provision is indicated. Therefore, it is proposed to give the population the right to evaluate the final result, including the procedure for receiving the service, and the authorities - the duty to draw conclusions and take measures regarding planning, implementation, coordination and control. In order to provide high-quality municipal service, it is proposed to adopt the administrative regulation of its provision, i.e. a legal act adopted by the local self-government body. Such a document contains a consistent description of administrative procedures that are necessary for the implementation of all constituent elements of a municipal service. The standard of providing such a service is directly communicated to the applicant by officials of the body providing the service or by persons authorized by them. It is proposed to determine the quantitative indicator of quality services by conducting a consumer survey. At the same time, high-quality services should include those services that more than 50% of consumers rated as “satisfactory” or higher.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Терлецький, А. ПОНЯТТЯ ЯКІСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 28. С. 218-226.