Наукові праці здобувачів університету

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 905
 • Документ
  Термінологія кримінального аналізу
  (Наука і правоохорона, 2023) Бурангулов, Владислав Андрійович; Buranhulov, Vladyslav
  У статті зосереджується увага на теоретичному осмисленні кримінального аналізу як нового інституту правоохоронної діяльності з відповідною термінологією та сприйняттям його змісту. Ключовим є осмислення терміна "кримінальний аналіз", що має англомовне походження і потребує змістовної інтепретації при перекладі. Вказано на лінгвістичні та смислові проблеми некоректного використання похідних термінів "кримінальна аналітика", "центр кримінальної аналітики", "кримінальний аналітик" тощо. Зазначено, що кримінологія правозастосовної практики має бути основою професійної культури та відображати узгоджене професійне використання у суспільстві.
 • Документ
  Особливості праці неповнолітніх, зокрема в умовах воєнного стану
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Нестеренко, М.О.; Nesterenko, M.O.
  В роботі висвітлюється проблематика роботи неповнолітніх в мовах воєнного стану. Особливу уваг авторка приділяє безпеці та захисту прав дітей як найвищого пріоритету. Воєнний стан створює небезпечні умови для неповнолітніх в яких виникають певні особливості. Авторка зауважує, що велика кількість дорослих членів родини пішли до лав Збройних Сил України, тому діти допомагаючи батькам працевлаштовуються на роботу. Роботодавцю необхідно дотримуватися зазначених законодавством гарантій щодо працевлаштування неповнолітніх осіб, а саме: дотримуватися зазначених часових меж та не перевищувати їх, надавати належні умови праці та інші гарантії, зокрема соціальні квоти та інше. The range of problems of work of minor is in-process illuminated in the languages of martial law. A special уваг author spares to safety and protection of rights for children as the greatest priority. A martial law creates dangerous terms for minor there are certain features in that. An author notices that plenty of adult family members went out into the rows of the Armed Forces of Ukraine, that is why helping put the parents of працевлаштовуються on work. It is necessary to adhere to an employer the guarantees marked a legislation in relation to employment of minor persons, namely: to adhere to the marked temporal borders and not exceed them, give the proper terms of labour and other guarantees, in particular social quotas.
 • Документ
  Особливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Жеребко, Валерія Леонідівна; Zherebko, Valeriia
  В роботі приділено увагу проблематиці працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Авторка звертає увагу на необхідність забезпечення економічної стабільності та соціальної інтеграції в умовах конфлікту. Військовий конфлікт призводить до масового переміщення людей, що потребує уваги в плані працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Однією з ключових проблем є забезпечення їхньої трудової зайнятості та створення умов для повноцінного життя в нових умовах. Державні програми та компенсаційні заходи грають ключову роль у сприянні цьому процесу та покращенні економічного становища переселенців. Доцільно враховувати не лише економічні аспекти, але й психосоціальні потреби внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи їм не лише матеріальну, але й психологічну підтримку. In-process paid attention to the range of problems of employment of the inwardly moved persons. An author pays attention to necessity of providing of economic stability and social integration in the conditions of conflict. A military conflict results in the mass moving of people, that needs attention plan of employment of the inwardly moved persons. One of key problems there is providing of their labour employment and conditioning for valuable life in new terms. The government programs and compensative measures play a key role an assistance to this process and upturn in the economy of migrants. It is expedient to take into account not only economic aspects but also психосоціальні necessities of the inwardly moved persons, providing not only material but also psychological support to them.
 • Документ
  Окремі питання екологічної безпеки в умовах воєнного стану
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Грівцова, В.І.; Hrivtsova, V.I.
  В роботі висвітлюються проблеми екологічної безпеки в умовах воєнного стану, зокрема шкоді яка завдається навколишньому середовищу, способам та порядку його відновлення. Особливу увагу авторка приділяє проблематиці захисту тваринного світу від проявів та наслідків воєнних дій. The problems of ecological safety are In-process illuminated in the conditions of martial law, in particular that is inflicted harm to the environment, methods and order of his renewal. The special attention an author spares to the range of problems of defence of animal kingdom from displays and consequences of military operations.
 • Документ
  Правове регулювання соціального захисту родин військовослужбовців: аналіз світових практик
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Цюпка, Дар'я Володимирівна; Tsiupka, Daria
  Тези містять опис розробок спеціальних програм різних країн та законів, що гарантують соціальний захист родинам військовослужбовців, а також їх впровадження. Для України також є дуже важливим удосконалення та адаптація законодавства задля покращення їх життя. Приклади, які зазначені в тій науковій роботі свідчать про різноманітність підходів до соціального захисту військовослужбовців та їх сімей у різних країнах. Забезпечення їх соціального захисту є важливим для військової готовністі країни в цілому. Theses contain a description of the development of special programs of various countries and laws that guarantee social protection for the families of military personnel, as well as their implementation. It is also very important for Ukraine to improve and adapt legislation to improve their lives. The examples mentioned in that scientific work testify to the diversity of approaches to the social protection of servicemen and their families in different countries. Ensuring their social protection is important for the military readiness of the country as a whole.