Конкуренція кримінально-правових норм у разі кваліфікації викрадення вогнепальної зброї та наркотичних засобів як предмета кримінального правопорушення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття порушує питання визначення об’єкта кримінально-правової охорони у разі вчинення викрадення предметів, не зазначених у розділі VI «Кримінальні правопору- шення проти власності», а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіо- активних матеріалів. Актуальність теми зазначена обов’язковими ознаками об’єктивної сторони, такими як викрадення, що підкреслює суспільну небезпечність діяння, тоді як спосіб вчинення є факультативною ознакою (таємне, відкрите тощо) і відповідно пред- мет також є факультативною ознакою (наркотичні засоби, зброя тощо). Тому стаття присвячена переосмисленню правил кваліфікації і на підставі прикладів та постанов Пленуму Верховного Суду України запропоновано побудування нової статті, яка буде мати назву «Викрадення», як пропонується в проєкті нового Кримінального кодексу України, проте, на відміну від проєкту, додати кваліфікуючі ознаки цього викрадення, які будуть безпосередньо пов’язані з такими факультативними ознаками, як предмет та спосіб вчинення кримінального правопорушення. У статті наводяться думки вчених щодо недосконалості правил кваліфікації суспільно небезпечних діянь, проаналізовані постанови Пленуму Верховного Суду України, досліджено види покарань залежно від предмета та способу вчинення кримінального правопорушення. Зосереджено увагу на проблематиці звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення одного і того самого діяння «викрадення», але за наявності різних предметів кримінального правопорушення. Запропоновані зміни, які, на наш погляд, позитивно вплинуть на правильне вирішення формули кримінально-правової кваліфікації у разі вчинення викрадення різними способами та з різними предметами. The article raises the issue of determining the object of criminal legal protection when committing the theft of items not specified in Chapter VI “Criminal offenses against property”, namely narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, and firearms, ammunition, explosives or radioactive materials. The relevance of the topic is indicated by obligatory signs of the objective side, such as theft, which emphasizes the social danger of the act, while the method of commission is an optional sign (secret, open, etc.) and, accordingly, the subject is also an optional sign (narcotics, weapons, etc.). Therefore, the article is devoted to the rethinking of the qualification rules, and on the basis of examples and resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine, it is proposed to build a new article, which will be called “Theft”, as proposed in the new draft of the Criminal Code of Ukraine, however, unlike the draft, to add qualifying signs of this theft, which will be directly related to such optional features as the subject and method of committing a criminal offense. The article presents the opinions of scientists regarding the imperfection of the rules for the qualification of socially dangerous acts, analyzed the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine, investigated the types of punishments depending on the subject and method of committing a criminal offense. Attention is focused on the issue of exemption from criminal liability in the case of committing the same act of “theft”, but in the presence of different objects of the criminal offense. The proposed changes, which, in our opinion, will have a positive effect on the correct solution of the criminal-legal qualification formula when committing abduction in various ways and with various objects.
Опис
Ключові слова
кваліфікація, викрадення, вогнепальна зброя, наркотичні засоби, кримінальна відповідальність., qualification, theft, firearms, narcotics, criminal liability.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Собко Г.М. Конкуренція кримінально-правових норм у разі кваліфікації викрадення вогнепальної зброї та наркотичних засобів як предмета кримінального правопорушення. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. - Вип.27. - Одеса: ОДУВС, 2022. – 261 с. С. 66-74.