Юридична деонтологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Навчальний посібник висвітлює комплекс теоретичних, методологічних та практичних питань з юридичної деонтології. Авторами розглянуті питання становлення юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни, охарактеризовано її як різновид соціальної та практичної діяльності, надано характеристику державним органам, які формують та реалізують правову політику в Україні. Важлива роль відводиться: характеристиці етики юридичних і правоохоронних професій; етикету та професійній культурі юриста. Надається характеристика корупційних ризиків та конфліктів в професії юриста, наводяться способи їх подолання та врегулювання. The textbook covers a range of theoretical, methodological and practical issues of legal deontology. The authors considered the issues formation of legal deontology as a science and academic discipline, characterized it as a kind of social and practical activities, described the state bodies that form and implement legal policy in Ukraine. An important role is played by: characteristics of the ethics of legal and law enforcement professions; etiquette and professional culture of a lawyer. The characteristics of corruption risks and conflicts in the legal profession are given, the ways of their overcoming and settlement are given.
Опис
Ключові слова
етика юриста, характеристика юридичної та правоохоронної діяльності, етикет юриста, професійна культура юриста, ethics of a lawyer, characteristics of legal and law enforcement activities, etiquette of a lawyer, professional culture of a lawyer
Бібліографічний опис
Бабенко А.М., Борисова О.О. Юридична деонтологія: навч. посіб. – Одеса: ОДУВС, 2022. – 176 с.