LIFE IMPRISONMENT: PROBLEMS OF CRIMINAL LEGISLATION OF UKRAINE

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
A new type of the most severe punishment is defined in alternative sanctions of sixteen criminal law norms which contain signs of criminally illegal (criminal) behavior directed against national security of Ukraine, life and health of the person, sexual inviolability of the person, public safety, authority of public authorities, justice, peace, security of mankind and international order (generic object), subject to particularly severe consequences. In all cases, life imprisonment is defined in the sanction of the norm, along with imprisonment for a certain period. On the one hand, this new type of punishment should provide preventive functions of the abolished death penalty (severe punishment, fear), and on the other hand, as one of the subtypes of the criminal punishment system, has its goals not only punishment but also correction and special warning of the convict. Problems of legal nature and appointment of a new type of punishment, specificity of the ratio and significance of punishment and correction in the process of its implementation should affect the state and directions of further reforming the current criminal legislation of Ukraine in terms of expanding restrictions on this type of punishment punishment for another more lenient, the use of parole. In particular, all of the above in terms of systemic legal analysis of the provisions of Art. 64 of the Criminal Code and Part 4 of Art. 68 of the Criminal Code gives grounds to conclude that it is expedient to limit the scope of application of the most severe punishment only to the first stage of an unfinished criminal offense - preparation. And this restriction should not depend on the generic object of encroachment, because the life and health of any person is the most important value for the state. As for the possibilities and procedure for disseminating the effect of Art. 81, 82 of the Criminal Code for those sentenced to life imprisonment - this problem requires more in-depth research in terms of determining the material and formal grounds for the use of incentive institutions, taking into account the peculiarities of the dualism of punishment. З набранням чинності Кримінальним кодексом України (КК) у 2001 році у системі покарань з'явився новий вид покарання - довічне позбавлення волі, яке має призначатися за скоєння особливо тяжких злочинів та застосовуватися лише у випадках, спеціально передбачених КК, якщо суд не вважав за можливе застосувати позбавлення волі свободи визначений термін. Ця дефініція, як і перелік осіб, щодо яких довічне позбавлення волі не застосовувалося, досить довгий час не зазнавали змін. Проте Законом від 07.09. 2016 (№1492-VIII) цей інститут зазнав змін: до попереднього переліку обмежень у застосуванні довічного позбавлення волі (вчинення діяння особою віком до 18 років, досягнення особою 65 років, стан вагітності на момент скоєння діяння або винесення вироку) законодавець додав факт незакінченої кримінально-протиправної діяльності (у випадках чітко визначених у законі). Загалом новий вид суворого покарання визначено в альтернативних санкціях шістнадцяти кримінально-правових норм, що містять ознаки кримінально-протиправної (злочинної) поведінки, спрямованої проти національної безпеки України, життя та здоров'я людини, статевої недоторканності особи, громадської безпеки, авторитету органів державної влади, правосуддя, миру, безпеки людства та міжнародного порядку (родовий об'єкт), за умови настання особливо тяжких наслідків. В усіх випадках довічне позбавлення волі визначено санкції норми поруч із позбавленням волі визначений термін.З одного боку, цей новий вид покарання повинен забезпечувати превентивні функції скасованої смертної кари (сувора кара, залякування), а з іншого боку, як один із підвидів системи кримінальних покарань, має своїми цілями не лише покарання, а й виправлення та спеціальне попередження засудженого. Проблеми правової природи та призначення нового виду покарання, специфічність співвідношення та значення покарання та виправлення у процесі його реалізації повинні впливати на стан та напрямки подальшого реформування чинного кримінального законодавства України в частині розширення сфери обмежень у застосуванні цього виду покарання, визначення підстав та умов заміни призначеного судом покарання інше м'якше, застосування умовно-дострокового звільнення. Зокрема, все вище сказане у частині системно-правового аналізу положень ст. 64 КК та ч. 4 ст. 68 КК дає підстави дійти невтішного висновку про доцільність обмеження сфери застосування суворого покарання лише першим етапом незакінченого кримінального правопорушення - приготуванням. І це обмеження не повинно залежати від родового об'єкта зазіхання, оскільки життя та здоров'я будь-якої особи є найважливішою цінністю для держави. А про можливості та порядок поширення дії ст 81, 82 КК на засуджених до довічного позбавлення волі, - дана проблема вимагає більш поглиблених наукових досліджень щодо визначення матеріальних і формальних підстав застосування заохочувальних інститутів, враховуючи особливості прояву дуалізму покарання. С вступлением в силу Уголовный кодекс Украины (УК) в 2001 году в системе наказаний появился новый вид наказания - пожизненное лишение свободы, которое должно назначаться за совершение особо тяжких преступлений и применяться только в случаях, специально предусмотренных УК, если суд не счел возможным применить лишения свободы на определенный срок. Данная дефиниция, как и перечень лиц, в отношении которых пожизненное лишение свободы не применялось, довольно долгое время не подвергались изменениям. Однако Законом от 07.09. 2016 (№1492-VIII) этот институт претерпел изменения: к предыдущему перечня ограничений в применении пожизненного лишения свободы (совершение деяния лицом в возрасте до 18 лет, достижения лицом 65 лет, состояние беременности на момент совершения деяния или вынесения приговора) законодатель добавил факт незаконченной уголовно-противоправной деятельности (в случаях четко определенных в законе). В целом новый вид сурового наказания определены в альтернативных санкциях шестнадцати уголовно-правовых норм, содержащих признаки уголовно-противоправного (преступной) поведения направленной против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности личности, общественной безопасности, авторитета органов государственной власти, правосудия, мира, безопасности человечества и международного порядка (родовой объект), при условии наступления особо тяжких последствий. Во всех случаях пожизненное лишение свободы определено в санкции нормы наряду с лишением свободы на определенный срок. С одной стороны, этот новый вид наказания должен обеспечивать превентивные функции упраздненной смертной казни (суровая кара, устрашения), а с другой стороны, как один из подвидов системы уголовных наказаний, имеет своими целями не только наказание, но и исправление и специальное предупреждение осужденного. Проблемы правовой природы и назначения нового вида наказания, специфичность соотношение и значение наказания и исправления в процессе его реализации должны влиять на состояние и направления дальнейшего реформирования действующего уголовного законодательства Украины в части расширения сферы ограничений в применении этого вида наказания, определения оснований и условий замены назначенного судом наказания на другое более мягкое, применение условно-досрочного освобождения. В частности, все выше сказанное в части системно-правового анализа положений ст. 64 УК и ч. 4 ст. 68 УК дает основание сделать вывод о целесообразности ограничения сферы применения сурового наказания лишь первым этапом неоконченного уголовного преступления - приготовлением. И это ограничение не должно зависеть от родового объекта посягательства, поскольку жизнь и здоровье любого лица является важнейшей ценностью для государства. А о возможностях и порядке распространения действия ст 81, 82 УК на осужденных к пожизненному лишению свободы, - данная проблема требует более углубленных научных исследований в части определения материальных и формальных оснований применения поощрительных институтов, учитывая особенности проявления дуализма наказания.
Опис
Ключові слова
life imprisonment, especially serious crimes, imprisonment, law enforcement, criminal punishment system, довічне позбавлення волі, особливо тяжкий злочин, покарання, дуалізм покарання, пожизненное лишение свободы, особо тяжкое преступление, наказание, дуализм наказания
Бібліографічний опис
Merkulova V..Hrytenko O. LIFE IMPRISONMENT: PROBLEMS OF CRIMINAL LEGISLATION OF UKRAINE // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2021. № 3. P. 63 - 72.