Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству: сучасні виклики та напрями їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет. Юридичний факультет;
Анотація
Стаття присвячена висвітленню особливостей застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству. Звернута увага на проблемні питання під час їх практичної реалізації та запропоновано можливі шляхи їх вирішення, як на нормативно-правовому, так і організаційному рівнях. Підкреслено, що тимчасові заходи обмеження кривдника у користуванні житлом відповідно до термінового заборонного припису, обмежувального припису або обмежувальних заходів не є порушенням права власника кривдника, а є законним, суспільно необхідним та пропорційним втручанням держави, спрямованим на захист життя та здоров'я постраждалої особи.Запропоновано розробити та впровадити єдині стандарти підготовки всіх фахівців, які є представниками суб’єктів, уповноважених на здійснення діяльності у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що сприятиме уніфікованому розумінню фахівцями витоків та сутності проблеми домашньому насильству та уникненню розбіжностей у тлумаченні законодавства у даній сфері. Рекомендовано внести доповнення до законодавства щодо: визначення терміну та форми повідомлення кривдником про місце свого тимчасового перебування; наділення поліцейських повноваженнями застосовувати заходи поліцейського примусу у випадку відмови кривдника від добровільного виконання заходів тимчасового обмеження, покладених на нього обмежувальним приписом; визначення кола суб’єктів спеціальної підготовки фахівців з виконання програм для кривдників. Наголошено на важливості забезпечення кожного поліцейського, який реагує на випадки домашнього насильства, нагрудною відео камерою, за допомогою якої він/вона може зафіксувати обставини, враховуючи які було прийнято рішення про винесення термінового заборонного припису за відсутності заяви постраждалої особи.Запропоновано розробити методичні рекомендації щодо змісту профілактичних бесід та інших форм профілактичної роботи поліцейських з кривдниками, які перебувають на профілактичному обліку, що сприятиме підвищенню ефективності профілактичної роботи та недопущенню повторних випадків домашнього насильства.Наголошено на важливості розробки ефективних засобів контролю поліцейськими за дотриманням кривдником заходів тимчасового обмеження у разі винесення обмежувального припису. Запропоновано розглянути питання про можливість запровадження закордонного досвіду, зокрема використання електронних браслетів для кривдників та спеціальних електронних пристроїв для постраждалих осіб. The article is devoted to highlighting the peculiarities of the application of special measures to combat domestic violence. Attention is paid to problematic issues during their practical implementation and suggested possible ways to solve them, both at the regulatory and organizational levels. It is emphasized that temporary measures restricting the offender's use of housing in accordance with an urgent prohibition, restrictive order or restrictive measures are not a violation of the offender's right, but a lawful, socially necessary and proportionate state intervention to protect the life and health of the victim. It is proposed to develop and implement common training standards for all professionals who are representatives of entities authorized to carry out activities in the field of prevention and combating domestic violence, which will promote a unified understanding of the origins and nature of domestic violence and avoid differences in interpretation and prevention legislation. combating domestic violence. It is recommended to make additions to the legislation on: determining the term and form of notification of the offender about the place of his temporary stay; empowering police officers to apply measures of police coercion in case the offender refuses to voluntarily perform the measures of temporary restriction imposed on him by a restrictive order; determining the range of subjects of special training of specialists in the implementation of programs for offenders. The importance of providing every police officer who responds to cases of domestic violence with a chest video camera, with which he / she can record the circumstances, taking into account the decision to issue an urgent restraining order in the absence of a statement of the victim. It is proposed to develop methodological recommendations on the content of preventive talks and other forms of preventive work of police officers with offenders who are on preventive registration, which will help increase the effectiveness of preventive work and prevent recurrence of domestic violence. Emphasis was placed on the importance of developing effective means of police control over the offender's compliance with temporary restraint measures in the event of a restraining order. It is proposed to consider the possibility of introducing foreign experience, in particular the use of electronic bracelets for offenders and special electronic devices for victims.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство; спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству; терміновий заборонний припис; обмежувальний припис; профілактичний облік; направлення на програми для кривдників, domestic violence; special measures to combat domestic violence; urgent prohibition order; restrictive prescription; preventive accounting; referral to programs for abusers
Бібліографічний опис
Ковальова О.В., Дубенко О.М. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству: сучасні виклики та напрями їх вирішення // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 163 - 167.