Епідеміологічні дослідження та моніторінг стоматологічної захворюваності у дітей України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтавський державний медичний університет
Анотація
В статті наведені результати вивчення росповсюдженості та інтенсивності уражень зубів карієсом, флюорозом, захворювань пародонту та росповсдженості зубощелепних аномалій на основі масових оглядів дітей України починаючи з1960 по 2017 рр. Аналіз змін поширеності і інтенсивності ураження карієсом зубів у дітей 12 років показав що з 1960 по 1985 роки ці показники як в міських, так і в сільських регіонах, значно зросли.. В то же час проведені обстеженя свідчать про те, що в регіонах з великим вмістом фтору в питній воді, наряду з флюорозом відмічається вториний карієс зубів на тлі флюорозу ІV–V cтупеня. З роками (1960-2017 рр.) показники поширеності зубо-щелепних аномалій у дітей України в різні періоди формування прикусу помітно збільшилися (тимчасовий прикус - з 38,7 % до 74,4 %; змінний прикус - з 52,4 % до 69,5 %; постійний прикус - з 45 % до 76,3 %). Моніторінг стоматологічної захворюваності показує, що у дітей 12 років поширіність та інтенсивність карієсу зубів починаючи з 1985 по 2017 рр. знизились вочевидь за рахунок появи ефективних профілактичних засобів (зубних паст, еліксирів). Отримані результати свідчать про необхідність проведення постійного моніторингу стоматологічних захворювань у дітей на території України у зв'язку зі змінами біогеохімічних умов проживання та постійного коригування лікувально-профілактичних заходів, що проводяться. The article presents the study results on the prevalence and intensity of dental morbidity with caries, fluorosis, periodontal diseases and the prevalence of dental anomalies based on mass examinations of children in Ukraine starting from 1960 to 2017. Analysis of the changes in the prevalence and intensity of dental caries in 12 years old children howed that from 1960 to In 1985, these figures increased significantly in both urban and rural areas. The findings suggest that fluoridation of drinking water leads to a significant reduction in dental caries. Monitoring of dental incidence shows that in 12-years old children, the prevalence and intensity of dental caries starting from 1985 to 2017 has reduced, possibly due to the emergence of effective preventive agents (toothpastes, elixirs). The results obtained indicate the need for continuous monitoring of dental morbidity in children of Ukraine in connection with changes in the biochemical living conditions and constant correction of therapeutic and preventive measures that are being taken. В статье приведены результаты изучения распространенности та интенсивности поражений зубов кариесом, флюорозом, заболеваниями пародонта та распространенности зубочелюстных аномалий на основании массовых осмотров детей Украины начиная с 1960 по 2017 гг.Анализ изменений распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей 12 лет показал, что с 1960 по 1985 года эти показатели как в городской, так и в сельской местности значительно увеличились. Полученные данные свидетельствуют о том, что фторирование питьевой воды приводит к достоверному снижению кариеса зубов. Мониторинг стоматологической заболеваемости показывает, что у детей 12 лет распространенность та интенсивность кариеса зубов начинаяс 1985 по 2017 гг. снизился возможно за счет появления эффективных профилактических средств (зубных паст, еликсиров). Полученные результаты свидетельствуют про необходимость постоянного мониторингу стоматологической заболеваемости у детей на територии Украины в связи со сменами биохимических условий проживания та постоянного корректирования лечебно-профилактических мероприятий, которые проводятся.
Опис
Ключові слова
епідеміологія, моніторінг, карієс, тканини пародонту, флюороз, epidemiology, monitoring, эпидемиология, мониторинг
Бібліографічний опис
Янчук А.О. та ін. Епідеміологічні дослідження та моніторінг стоматологічної захворюваності у дітей України // Світ медицини та біології. 2019. № 2 (68). С. 154 - 158.