ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОЗитиВНОГО ДОСВІДУ – ОДНЕ З ПРІОРитЕтНих ЗАВДАНь СУЧАСНОЇ КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧОЇ ПОЛІтиКи УКРАЇНи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
В статті здійснений аналіз міжнародно-правових підходів, пов’язаних із змістом поняття «міжнародні стандарти поводження із за- судженими», та доведений їх вплив на диференціацію та індивідуалізацію покарання у виді позбавлення волі, а також запропоновані науково обґрунтовані заходи щодо їх впровадження у чинне законодавство України. In the article analyzes the international legal approaches related to the concept of «international standards of treatment of prisoners», and brought their influence on differentiation and individualization of punishment of imprisonment, and offered evidence-based measures to be implemented in the current legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
міжнародне право, засуджений, персонал органів та установ виконання покарань, міжнародні стандарти поводжен- ня із засудженими, диференціація, індивідуалізація, виконання покарання, позбавлення волі., international law, condemned, and staff of penal institutions, international standards of treatment of prisoners, differentiation, individualization, of punishment, imprisonment.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОЗитиВНОГО ДОСВІДУ – ОДНЕ З ПРІОРитЕтНих ЗАВДАНь СУЧАСНОЇ КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧОЇ ПОЛІтиКи УКРАЇНи. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 3. С. 165 - 169.