Особливості кримінально-правової протидії злочинному використанню службових повноважень у Німеччині, Франції та Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Doctor of Juridical Sciences, Professor Thomas Mann, Institute of Public Law, Administrative Law Department, University of Göttingen.
Анотація
Автор статті досліджував процес кримінально-правової протидії злочинному використанню влади посадовими особами Німеччини, Франції та України. У статті використано порівняльно-правові та формально-правові методи для проведення порівняльного аналізу закордонного кримінального права, виявлення позитивних та негативних тенденцій його застосування та формулювання певних висновків щодо вдосконалення національного законодавства. Аналогічним для кримінальних кодексів Німеччини, Франції та України є створення спеціального розділу, спрямованого на кримінально-правовий захист сфери діяльності посадових осіб із загальним визначенням посадових осіб та встановлення кримінальної відповідальності за такі ж по суті злочини, як зловживання владою, фальсифікація, активні та пасивні форми корупції та інші. Проте способи конструювання ознак цих злочинів у кожному законодавчому акті різняться. Особливістю кримінальних кодексів Німеччини та Франції є їхня орієнтація на переважний захист публічної сфери службової діяльності та залишення без належної уваги сферу управління приватними юридичними особами. Проте діяльність приватних юридичних важлива для економіки та розвитку держави. Отже, суспільно необхідно передбачити кримінальну відповідальність за певні зловживання посадовими особами юридичних осіб із криміналізацією цих дій у громадській сфері. У той самий час вважаємо, що нормативне обмеження визначальних функцій посадових осіб є правильним рішенням.До цих функцій слід віднести: управлінські, організаційні, адміністративні та економічні функції, пов'язані з державним управлінням, управлінням роботою та персоналом, а також управлінням майном. Автор припускає, що створення такого злочину, як зловживання владою без обов'язкової ознаки - суспільно небезпечні наслідки, внаслідок цього діяння, як це зроблено в Кримінальному кодексі Франції, призводить до суттєвого розширення сфери кримінального переслідування та робить її можливість притягнення до відповідальності посадових осіб за правопорушення , які не є суспільно небезпечними та належать до категорії адміністративних та дисциплінарних провин. Питання про створення таких кваліфікуючих ознак активних та пасивних форм корупції, як вчинення свідомо протиправної дії або бездіяльності з метою одержання хабара, та інші питання було проаналізовано щодо реалізації у чинному кримінальному законодавстві України та інших країн Європи. The author of this article has studied the process of criminal-legal counteracting the criminal use of authority by officials in Germany, France and Ukraine. The comparative legal and formal legal methods have been used in this article in order to conduct comparative analysis of foreign criminal law, identify positive and negative tendencies of its application and formulate certain conclusions to improve national legislation. Similar for criminal codes of Germany, France and Ukraine is the fact of creating the special section which is directed to criminal legal protection of the sphere of officials’ activity with general definition of officials and establishing criminal liability for the same in essence crimes, such as abuse of power, forgery, active and passive forms of corruption and others. However, the ways of constructing the signs of these crimes are different in each legislative act. The special feature of German and French criminal codes is their orientation to prevailing protection of public sphere of service activity and leaving without proper attention the sphere of management of private legal entities. However, the activity of private legal entities is important for economy and state development. Therefore, it is socially necessary to provide criminal liability for certain abuses of officials of legal entities along with criminalization of these acts in public sphere. At the same time, we consider that the regulatory limitation of determinative functions of officials is the correct decision. To these functions should be attributed: management, organizational, administrative and economic functions, which are related to public administration, management of work and staff, as well as property management. The author suggests that creation of such crime as abuse of power without mandatory sign – socially dangerous consequences, as a result of this act, as it is done in French Criminal Code, leads to an essential expansion of the sphere of criminal repression and makes it possible to prosecute the officials for offenses that are not socially dangerous and which are related to category of administrative and disciplinary misconducts. The question about creating such qualifying attributes of active and passive forms of corruption as committing knowingly unlawful act or inaction for bribe, and other questions were analyzed for the purpose to be implemented in the current criminal legislation of Ukraine and other European countries.
Опис
Ключові слова
службові особи, повноваження, кримінально-правова протидія, злочинне використання службових повноважень, міжнародний досвід, officials, powers, criminal counteraction, criminal use of official powers, international experience
Бібліографічний опис
Андрієшин В. В. Особливості кримінально-правової протидії злочинному використанню службових повноважень у Німеччині, Франції та Україні / В.В. Андрієшин // Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). 2018. № 4. С. 11–15.