ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні автор дійшов висновку про те, що межі адміністративного розсуд регулюється правом, оскільки, визначаючи компетенцію суб’єкта владних повноважень, воно тим самим детермінує і сам розсуд, який фактично є окремим (специфічним) видом повноважень суб’єкта правозастосування. Під засобами обмеженням адміністративного розсуду слід розуміти прямо передбачені або не заборонені законом ті правові і процесуальні рамки, що дозволяють суб’єкту владних повноважень вибрати із декількох варіантів саме те рішення, яке буде відповідати вимогам законності, справедливості і розумності. Наявність певної міри розсуду є допустимим та належним, проте межа такого розсуду повинна бути мінімально достатньою, зокрема й для уникнення порушення законодавчих приписів та корумпованості. Реалізація органами виконавчої влади дискреційних повноважень мають бути предметом досить жорсткого нормативного регулювання та адміністративного контролю. Разом з тим, сучасний розвиток суспільних відносин у сфері функціонування виконавчої влади України висуває нові завдання щодо напрацювання та імплементації правових механізмів обмеження адміністративної дискреції, які мають базуватись на вимогах принципу верховенства права, ключовою серед яких є повага до прав та свобод людини. In the study, the author came to the conclusion that the limits of administrative discretion are regulated by law, since, determining the competence of the subject of authority, it thereby determines the discretion itself, which is actually a separate (specific) type of authority of the subject of law enforcement. The means of restricting administrative discretion should be understood as those legal and procedural frameworks expressly provided for or not prohibited by law, which allow the subject of power to choose from several options exactly the decision that will meet the requirements of legality, justice and reasonableness. The presence of a certain degree of discretion is permissible and proper, but the limit of such discretion should be minimally sufficient, in particular, to avoid violation of legislative prescriptions and corruption. The implementation of discretionary powers by executive authorities should be subject to fairly strict regulatory regulation and administrative control. At the same time, the modern development of social relations in the sphere of functioning of the executive power of Ukraine presents new tasks regarding the development and implementation of legal mechanisms for limiting administrative discretion, which should be based on the requirements of the principle of the rule of law, the key of which is respect for human rights and freedoms.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жильцов О.Л. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 90-92.