ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022-2023 РР.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
Автор констатує, що незважаючи на вже тривалий період перебування частини території України під окупацією та виникнення на її землях відповідного явища у вигляді колабораціонізму, ані наукова спільнота, ані громадськість не змогли дотепер розпочати належну (широку і високо фахову) дискусію з цього приводу, а отже, дійти згоди щодо визначення найбільш оптимальних способів правового розв’язання відповідної проблеми. Проаналізовані позиції переважно свідчать про необхідність подальшого удосконалення законодавства України в частині правового реагування стосовно осіб, які здійснюють діяльність, що має колабораціоністський характер (включаючи сферу кримінального права). Щоправда, дослідники аж ніяк не демонструють одностайності та переконливості в обраних прийомах такого вдосконалення, а відсутність побудованої на науково обґрунтованих висновках моделі нормативного врегулювання колабораціонізму, здатна ускладнити перспективний процес деокупації території України. The author states that despite the already long period of the occupation of part of the territory of Ukraine and the emergence of a corresponding phenomenon in its lands in the form of collaborationism, neither the scientific community nor the public have so far been able to start a proper (broad and highly specialized) discussion on this matter, and therefore , to agree on the determination of the most optimal methods of legal resolution of the relevant problem. The analyzed positions mainly indicate the need for further improvement of Ukrainian legislation in terms of legal response to persons who carry out activities of a collaborative nature (including the field of criminal law). However, researchers by no means demonstrate unanimity and persuasiveness in the chosen methods of such improvement, and the absence of a model of normative regulation of collaborationism built on scientifically based conclusions can complicate the prospective process of deoccupation of the territory of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда, Т. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022-2023 РР.). Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2023 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 256 с. С.63-69.