CHRONIC ALCOHOLISM TREATMENT IN CUSTODIAL FACILITIES: UKRAINE’S EXPERIENCE DURING INDEPENDENCE

Анотація
Introduction: Chronic alcoholism is a powerful catalyst for commission of many serious and particularly grave crimes - intentional homicide, bodily damage, robbery, plundering, traffic safety violations that led to fatalities. The vast majority of these offenders are sentenced to imprisonment. Although independent Ukraine refused their compulsory treatment, such experience, unfortunately, did not improve the situation. This will require finding new ways of solving the alcoholism problem that may be of interest to both post-Soviet countries and developed democracy countries. The aim of this research is to trace the evolution of chronic alcoholism treatment in Ukrainian penitentiary institutions, identify the causes of its poor effectiveness under the current approach, and suggest some ways to minimize the negative impact of this disease on a patient and society. Material and methods: The study is grounded in dialectical, historical, comparative, analytical, synthetic, statistical, monographic, sociological (interview) and criminological mapping research methods. The calculations and mapping were done using Microsoft Word 2016, Adobe Photoshop CS6 and Quick Map 2.2. According to the General Prosecutor’s Office of Ukraine, criminal intensity of perpetrators of alcohol intoxication was calculated, and due to the analysis of medical and technological documentation on standardization of medical assistance to alcoholics, the peculiarities of voluntary treatment principle of convicted persons were established. The study group consists of 50 medical professionals working in the medical units of penitentiary and civilian healthcare facilities. Results: According to 3/4 of the surveyed experts, about 50% of convicts need treatment for alcoholism. The factors that influence the increase in concentration of such persons in penitentiary institutions are: prevalence of alcoholism in the whole country; alcohol illegal use in penitentiary institutions; detaining of large mass of household alcoholics in penitentiary; exclusively voluntary treatment and medico-social rehabilitation; lack of alternative treatment methods for alcoholism and consolidation of the lasting effect of this treatment; etc. The consequences of the above are often further decay of alcohol; involvement in this pernicious habit of new unstable persons, especially young convicts; lack of qualified medical care, even in urgent cases that threaten person’s life; genetic addiction of subsequent generations; relapse and recurrence of criminal behavior; etc. Conclusions: There is a need for immediate monitoring of people with chronic alcoholism and alternative treatment modalities, such as substance abuse replacement therapy; allocation of material resources for implementation of specific measures aimed at reducing the alcoholism level of convicts; immediate receipt of licenses by medical units of penitentiary institutions that do not have them, etc. Вступ: Хронічний алкоголізм є потужним каталізатором вчинення багатьох тяжких та особливо тяжких злочинів - умисних вбивств, тілесних ушкоджень, розбоїв, розкрадань, порушень безпеки дорожнього руху, що призвели до летальних наслідків. Переважна більшість цих правопорушників засуджена до позбавлення волі. Хоча незалежна Україна відмовилася від їх примусового лікування, такий досвід, на жаль, не покращив ситуацію. Це вимагатиме пошуку нових шляхів вирішення проблеми алкоголізму, які можуть зацікавити як країни пострадянського простору, так і країни розвиненої демократії. Мета дослідження – простежити еволюцію лікування хронічного алкоголізму в пенітенціарних установах України, виявити причини його низької ефективності за сучасного підходу та запропонувати шляхи мінімізації негативного впливу цього захворювання на пацієнта та суспільство. Матеріал і методи. Дослідження базується на діалектичному, історичному, порівняльному, аналітичному, синтетичному, статистичному, монографічному, соціологічному (інтерв’ю) та кримінологічному картографічному методах дослідження. Розрахунки та картографування виконано за допомогою Microsoft Word 2016, Adobe Photoshop CS6 та Quick Map 2.2. Як повідомляє Генеральна прокуратура України, підраховано злочинну активність винних у стані алкогольного сп’яніння, а за допомогою аналізу медико-технологічної документації щодо стандартизації медичної допомоги хворим на алкогольне сп’яніння встановлено особливості принципу добровільного лікування засуджених.До складу навчальної групи входять 50 медичних працівників, які працюють у медичних частинах пенітенціарних та цивільних закладів охорони здоров’я. Результати: На думку 3/4 опитаних експертів, близько 50% засуджених потребують лікування алкоголізму. Факторами, що впливають на збільшення концентрації таких осіб в установах виконання покарань, є: поширеність алкоголізму в цілому по країні; незаконне вживання алкоголю в установах виконання покарань; затримання великої маси побутових алкоголіків в пенітенціарний; виключно добровільне лікування та медико-соціальна реабілітація; відсутність альтернативних методів лікування алкоголізму та закріплення стійкого ефекту це лікування; і т. д. Наслідками перерахованого найчастіше є подальше розкладання спирту; залучення до цієї згубної звички нових нестійких осіб, особливо молодих засуджених; відсутність кваліфікованої медичної допомоги, навіть у невідкладних випадках, що загрожують життю людини; генетична залежність наступних поколінь; рецидив і рецидив злочинної поведінки; Висновки: існує потреба в негайному моніторингу людей з хронічним алкоголізмом і альтернативних методах лікування, таких як замісна терапія зловживання психоактивними речовинами; виділення матеріальних ресурсів для здійснення конкретних заходів, спрямованих на зниження рівня алкоголізму засуджених; негайне отримання ліцензій медичними частинами установ виконання покарань, які їх не мають, тощо.
Опис
Ключові слова
alcoholism, alcohol addiction, prison, rehabilitation, treatment, алкоголізм, алкогольна залежність, в'язниця, реабілітація, лікування
Бібліографічний опис
Andriy Babenko et al. CHRONIC ALCOHOLISM TREATMENT IN CUSTODIAL FACILITIES: UKRAINE’S EXPERIENCE DURING INDEPENDENCE.Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. Рр. 2451-2456.