АДАПТАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
У дослідженні автор визначає, що передумовам адаптації законодавства України до законодавства ЄС сприяло зміцнення двосторонніх зв’язків між Україною та ЄС та їх документальне закріплення в УПС. Подальший розвиток інтеграційних відносин сприяв становленню адаптації саме адміністративного законодавства України до законодавства ЄС, в рамках якої в Україні починають створювати інституційний механізм та формувати нормативно*правову базу для послідовної та ефективної реалізації Стратегії інтеграції до ЄС. Кабінет Міністрів України визначив механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС, в якому координування процесу у виконавчій гілці влади покладено на Міністерство юстиції України, а також створена Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу. Основними нормативно*правовими актами в процесі розвитку адаптації адміністративного законодавства України до законодавства ЄС виступають Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Верховною Радою України від 21 листопада 2002 року, та прийнятий 27 листопада 2003 року Верховною Радою України Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», які містять комплекс взаємопов’язаних завдань з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади та запровадження єдиної системи планування координації і контролю роботи з адаптації законодавства. In the study, the author determines that the prerequisites for the adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation were facilitated by the strengthening of bilateral ties between Ukraine and the EU and their documentary consolidation in the UPS. The further development of integration relations contributed to the adaptation of the administrative legislation of Ukraine to the EU legislation, within the framework of which Ukraine is beginning to create an institutional mechanism and form a legal framework for the consistent and effective implementation of the EU Integration Strategy. The Cabinet of Ministers of Ukraine determined the mechanism of adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation, in which the coordination of the process in the executive branch of power is entrusted to the Ministry of Justice of Ukraine, and the Interdepartmental Coordination Council for the adaptation of legislation to the legislation of the European Union was created. The main legal acts in the process of adapting the administrative legislation of Ukraine to EU legislation are the Concept of the Nationwide Program for the Adaptation of Ukrainian Legislation to the European Union Legislation, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine on November 21, 2002, and the Law of Ukraine "On The nationwide program of adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union", which contains a set of interrelated tasks on the adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the EU, aimed at the implementation of state policy and priority areas of creating a modern legal system of Ukraine by improving the rule-making activity of state authorities and introducing a unified system of planning, coordination and control of work on the adaptation of legislation.
Опис
Ключові слова
адміністративне законодавство, Україна, партнерство, співробітництво, Угода, європейський вибір України, administrative legislation, Ukraine, partnership, cooperation, Agreement, European choice of Ukraine
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. АДАПТАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. Актуальнi проблеми держави i права. 2007. № 35. С. 107 - 111.