Кримінологічна характеристика та запобігання терористичним актам у великих містах України

Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі представленої кримінологічної характеристики терористичних актів у великих містах України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення таких кримінально протиправних діянь, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів запобігання терористичним актам у великих містах України в умовах воєнного стану. Проведеним дослідженням систематизовано основні етапи дослідження терористичних актів. Перший етап – це період зародження, що бере свій початок від давніх цивілізацій – до кінця XVII століття. Другий етап – це період, що вирізняється підвищеною увагою до «дореволюційного» та «революційного» тероризму. Цей період охоплює XVIII – початок ХХ століття. У 60-х рр. ХХ століття – перше десятиліття ХХІ століття набув розвитку третій період, який характеризується формуванням окремих видів тероризму: лівого, правого та ісламського. З 2014 року й дотепер розпочався четвертий – сучасний період дослідження терористичних актів, який пов’язаний із загостренням геополітичної ситуації в Україні, зокрема збройною агресією рф проти України. Визначено, що кожен з етапів має характерні історичні, політико-ідеологічні, соціально-економічні, організаційно-правові та інші особливості. У роботі наголошується, що терористичний акт є одним з найбільш негативних, небезпечних і резонансних соціально-правових явищ сучасності, що становить загрозу для усіх сфер функціонування держави і життєдіяльності суспільства. Терористичні акти спричинюють загибель людей, дестабілізують політичну та соціально-економічну обстановку у країні, регіонах і містах, негативно впливають на авторитет державних та правоохоронних органів, ускладнюють процес європейської інтеграції держави, підсилюють рівень соціальної напруги, створюючи атмосферу жаху, невпевненості та нестабільності у суспільстві. Характерної гостроти терористичний акт набув у великих містах України, де простежується не лише істотне зростання рівня терористичних актів, а й поява їх нових конфігурацій. Обґрунтовано, що великі міста України – це значне міське поселення, з чітко визначеною територією, із загальною кількістю населення від 500 тис. і більше осіб, яке виконує функцію адміністративного центру області та зосереджує у собі комплекс політичних, економічних, наукових, освітніх, духовних, культурних, транспортних, медичних та інших сфер життєдіяльності суспільства і функціонування держави. До великих міст України як об’єкта кримінологічного пізнання належать: столиця України – м. Київ, а також міста міжрегіонального та регіонального значення – Харків, Одеса, Дніпро, Львів і Запоріжжя. Встановлено, що у сучасному вимірі терористичний акт є невід’ємною частиною політичних та економічних процесів і представляє собою загрозу національній та громадській безпеці держави, перетворившись із поодиноких проявів на відносно масове явище. Терористичні акти в абсолютній більшості мають міський характер. У м. Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та Запоріжжі стабільно вчиняється до 70 % терористичних актів від загальної кількості таких злочинів у регіонах до яких вони відносяться. З 2014 по 2022 рр. у великих містах України в цілому зафіксовано 375 терористичних актів, а саме: у м. Харкові – 130, у м. Києві – 89, у м. Дніпрі – 71, у м. Одесі – 67, у Запоріжжі – 12, у м. Львові – 6 терактів відповідно. Аналіз географії терористичних актів засвідчив, що з 2014 року до 2022 року міста Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя і Львів нерівно розподілились та входили до різних груп – з високим, середнім і помірним рівнем кримінальної враженості. Найбільш ураженим від терористичних актів великим містом є Харків, з середнім показником 4 злочини на 100 тис. міського населення, за ним розташувались Дніпро – 3; Одеса – 3; Київ – 2; Запоріжжя – 1 та Львів – 1 злочин такого виду на 100 тис. міського населення відповідно. Великі міста України характеризуються незадовільною ситуацією у співвідношенні кількості облікованих терористичних актів до чисельності виявлених злочинців-терористів. В середньому у великих містах України виявляється приблизно у 3,5 рази менше злочинців-терористів порівняно з кількістю зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 258 КК України. За результатами вивчення судової практики Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова та Запоріжжя у справах про терористичні акти нами встановлено, що злочини, передбачені ст. 258 КК України, доволі часто вчинюються у сукупності (понад 45 % випадках) з іншими кримінально протиправними діяннями, зокрема передбаченими ст. ст. 258-3, 263, 194, 196, 358 КК України. На підставі з’ясування визначальних рис особи, яка вчиняє терористичні акти у великих містах України, побудовано її узагальнений портрет: це особа чоловічої статті, як молодого, так і дорослого віку (від 18 до 60 років і більше), громадянин України, з базовою вищою (55,0 %) або повною середньою (25,0 %) освітою, неодружений, на момент вчинення такого злочину ніде не працював і не навчався. Близько 25 % осіб, які вчиняли злочин цього виду у великих містах України мають кримінально протиправний досвід, зокрема раніше засуджувалися за вчинення кримінальних правопорушень, переважно, у сфері незаконного обігу зброї. Понад 45 % терористичних актів на території Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Львова були вчинені у співучасті. Абсолютна більшість терористів вчиняли злочин, передбачений ст. 258 КК України у тверезому стані, тобто не перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Встановлено, що терористичні акти у великих містах України обумовлює цілий комплекс різноманітних факторів, зокрема: історичних, географічних, політичних, соціально-демографічних, економічних, нормативно-правових, організаційно-управлінських, ідеологічних, морально-психологічних та культурно-виховних. Збройна агресія рф проти України обумовила загострення усіх зазначених факторів, що негативно вплинуло на погіршення кількісно-якісних показників терористичних актів. Обґрунтовано, що запобігання терористичним актам у великих містах України є багатогранним та складним процесом, що реалізується у межах цілеспрямованої діяльності держави, суспільства й окремих індивідуумів та дає змогу гуманно, з найменшою шкодою для держави й суспільства, вирішувати завдання щодо протидії цьому суспільно небезпечному діянню. Система заходів запобігання терористичним актам у великих містах України має будуватися з урахуванням специфіки конкретного великого міста (зокрема – статусу і типу (місто-столиця, місто-курорт і т.п.), його територіального розташування, щільності населення, етнічного складу населення, наявності розвинених транспортних коридорів, складових міської інфраструктури тощо. Констатовано, що важливу роль у процесі модернізації та інтеграції заходів запобігання терористичним актам у великих містах України відіграє міжнародний досвід запобіжної діяльності щодо такого злочину. Визначено, що найбільш актуальним та дієвим є антитерористичний досвід США, Великобританії, Франції, Німеччини та Ізраїлю. Запозичення прийнятних для вітчизняної антитерористичної системи заходів, які апробовані у зазначених країнах, дасть змогу для її вдосконалення та створення безпечного міського середовища. Визначено, що загальносоціальне запобігання терористичним актам у великих містах України є системою заходів, яка реалізує антикримінальний потенціал суспільства й усіх його інститутів та сприяє формуванню позитивної криміногенної обстановки, підвищенню рівня безпеки життя населення та зниженню ступеня існуючих терористичних загроз. Вона повинна мати цільовий, плановий та системний характер; базуватись на існуючому потенціалі певного великого міста; задіювати практично усі сфери (законодавчу, економічну, соціальну та інші) життєдіяльності суспільства; спрямовуватися на нейтралізацію криміногенних факторів у міському середовищі, що впливають на виникнення та реалізацію терористичних актів, за допомогою використання консолідованих зусиль усіх без винятку суб’єктів запобіжної діяльності; компетентними суб’єктами мають враховуватися територіально-просторова специфіка міста (його географічне розташування, особливості природних і критичних ресурсів, наближеність до кордону, рівень економічного розвитку, рекреаційний комплекс, етнічний склад населення тощо); охоплювати комплекс соціально-економічних, політичних, ідеологічних, організаційно-управлінських, правових, інформаційних, психолого-виховних, соціально-культурних і технічних заходів. Доведено, що підґрунтям функціонування ефективної системи спеціально-кримінологічного запобігання терористичним актам у великих містах України є налагоджена організація антитерористичної діяльності спеціальних суб’єктів. Вона має включати: 1) якісне правове регулювання; 2) належне інформаційне забезпечення; 3) наявність належних механізмів реалізації повноважень суб’єктів, які безпосередньо здійснюють запобігання терористичним актам у міському середовищі; 4) кримінологічну діагностику, прогнозування, планування та програмування; 5) ефективний контроль, моніторинг та аналіз криміногенної обстановки урбанізованого середовища; 6) тісну співпрацю, у тому числі міжнародну, усіх уповноважених суб’єктів; 7) налагоджену взаємодію вчених і практиків різних дотичних галузей науки для детального вивчення криміногенної обстановки та внесення відповідних коректив у стратегію та тактику протидії терористичним актам. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності суб’єктів, які, відповідно до ст. 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», здійснюють запобігання терористичним актам на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів системи заходів запобігання терористичним актам у великих містах України та мінімізації їх негативних наслідків: розробка та впровадження міських антитерористичних програм, які вміщуватимуть комплекс заходів щодо підвищення рівня безпеки, покращення якості життя місцевого населення та усунення детермінант терористичних актів; впровадження інноваційних та модернізація наявних засобів і технологій запобігання терористичним актам на території великого міста; повноцінне використання можливостей і розширення функцій міських «Ситуаційних центрів»; підвищення антитерористичної захищеності об’єктів критичної та міської інфраструктури, об’єктів стратегічного значення, а також забезпечення безпеки вразливих об’єктів та місць масового скупчення людей шляхом активного впровадження у процес містобудування і реконструкції міст архітектурно-будівельних та конструктивно-технологічних систем; нейтралізація каналів фінансування тероризму; забезпечення належного контролю за обігом зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших небезпечних засобів і матеріалів; оперативне виявлення та припинення діяльності лідерів терористичних структур; виявлення осіб схильних до вчинення насильницько-агресивних кримінальних правопорушень з метою формування спеціальної інформаційної бази даних про потенційних терористів; налагодження міжнародного співробітництва у сфері запобігання терористичним актам в Україні; запозичення позитивного міжнародного досвіду запобіжної діяльності; розроблення та впровадження на державному, регіональному та місцевому рівнях системи професійної протидії спеціальній пропаганді рф проти України; розробка програм правового просвітництва та правового інформування для населення щодо існування терористичної небезпеки та алгоритму дій у разі терористичного акту; удосконалення форм і методів системи віктимологічного запобігання терористичним актам у великих містах України; співробітництво вищих навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку майбутніх суб’єктів протидії тероризму з працівниками практичних підрозділів правоохоронних органів з метою вдосконалення існуючої практики запобігання терористичним актам; активне використання потенціалу ЗМІ у запобіганні терористичним актам у великих містах України. The dissertation is an independently completed scientific work, in which, on the basis of the presented criminological characteristics of terrorist acts in large cities of Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of such criminally illegal acts, a comprehensive system for prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine is proposed for the first time in domestic science in the conditions of martial law. This research systematizes the main stages of the scientific sources formation regarding research, where the subject is terrorist acts, namely: the period of origin, which originates from ancient civilizations – until the end of the 17th century; the period of high interest in «pre-revolutionary» and «revolutionary» terrorism (18th – early 20th centuries); the period characterized by studies of left-wing terrorism, right-wing terrorism, and Islamic terrorism (1960s – the first decade of the 21st century); the modern period of knowledge transformation into an independent direction of criminological research (from 2014 to the present). It was determined that each of the stages has characteristic historical, political-ideological, socio-economic, organizational-legal and other features. The work emphasizes that a terrorist act is one of the most negative, dangerous and resonant socio-legal phenomena of our time, which poses a threat to all spheres of state functioning and the society, and also causes the people death, creates a fear atmosphere, tension and chaos in society, harms public safety, destabilizes the socio-political situation, undermines the law enforcement agencies reputation, negatively affects on the modernization process and state ingration into the European space, causes significant political, economic and moral consequences, etc. The terrorist act acquired a significant value in the large cities of Ukraine, where not only an increasing in the level of terrorist acts are observed, but also the appearance of their new configurations can be traced. It is substantiated that the large cities of Ukraine are significant urban settlements with a clearly defined territory, with a total population from 500 thousand or more, which performs the function of the administrative center of the region and concentrates a complex of political, economic, scientific, educational , spiritual, cultural, transport, medical and other society life spheres and state functioning. The large cities of Ukraine are an object of criminological research. They are include: the capital of Ukraine – Kyiv; as well as cities of interregional and regional importance – Kharkiv; Odesa; Dnipro; Lviv; Zaporizhzhia. It has been established that in the modern world, a terrorist act is an integral part of political and economical processes and represents a threat to the national and public security of the country, having turned from isolated manifestations into a mass phenomenon. The absolute majority of terrorist acts are urban in its nature. Up to 70 % of terrorist acts are steadily charged in the Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Lviv and Zaporizhzhia cities compare with the above mentioned state’s region. From 2014 to 2022, a total of 375 terrorist acts were recorded in large cities of Ukraine, namely: in the city of Kharkiv – 130, in the city of Kyiv – 89, in the city of Dnipro – 71, in the city of Odesa – 67, in Zaporizhzhia – 12, in the city of Lviv – 6 terrorist attacks, respectively. The analysis of the territorial and spatial spread of terrorist acts showed that from 2014 to 2022, the cities of Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia and Lviv were unevenly distributed and belonged to different groups – with a high, medium and moderate level of crime. Kharkiv is the big city most affected by terrorist acts, with an average rate of 4 crimes per 100,000 city population, followed by Dnipro – 3; Odessa – 3; Kyiv – 2; Zaporizhzhia – 1 and Lviv – 1 crimes of this type per 100,000 city population, respectively. Large cities of Ukraine are characterized by an unsatisfactory situation in the ratio of the terrorist acts quantity to the identified terrorist criminals quantity. Based on the results of studying the judicial practice about terorrist act cases in the cities of Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Lviv and Zaporizhzhia, we found that the crimes provided for in Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine, are quite often occur together with other criminally illegal acts – in almost 45 % of cases. Basis on the defining personal features of those who commits terrorist acts in large cities of Ukraine, a criminal general portrait was built: this person is a male, both young and adult (from 18 to 60 years old and older), a citizen of Ukraine, with a basic higher (55.0%) or full secondary (25.0 %) education, unmarried, did not work or study anywhere at the time of committing such crime. Approximately a quarter of people who committed this type of crime in large cities of Ukraine have criminal experience, in particular, they were previously convicted, mainly due to illegal arms trafficking. About 45-50 % of people who committed terrorist acts on the territory of Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhzhia and Lviv acted collectively, that is, as part of an organized group or criminal organization. The absolute majority of terrorists committed the crime provided for in Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine in a sober state, i.e. not under the influence of alcohol or drugs. It has been established that all social relations in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Lviv and Zaporizhzhia are formed around the interaction of a whole group of factors, events, processes and phenomena that occur in the country and society. Terrorist acts in large cities of Ukraine are caused by a various factors, in particular: historical, geographical, political, socio-demographic, economic, normative-legal, organizational-management, ideological, moral-psychological and cultural-educational. The armed aggression of the russian federation against Ukraine led to the aggravation of all the above-mentioned factors, which negatively affected the deterioration of the quantitative and qualitative indicators of terrorist acts. It is substantiated that the prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine is a multifaceted and complex process, which is implemented within the goal-oriented activities of the country, society and individuals, and makes it possible to solve the task of countering this socially dangerous act more humanely, with the least harm to the country and society. The system of measures to prevent terrorist acts in large cities of Ukraine should be built taking into account the specifics of a particular large city (in particular, the status and type (capital city, resort city, etc.), population density, its territorial location, ethnic of the population, lifestyle of the city, the presence of developed transport corridors, components of the city infrastructure, etc. It was established that an important role is played by the international experience of preventive activities regarding such a crime in the process of modernization and integration of measures to prevent terrorist acts in large cities of Ukraine. It was determined that the anti-terrorist experience of the USA, Great Britain, France, Germany and Israel is the most relevant and effective. It has been confirmed that the adoption of the most effective and progressive measures of these states will make it possible to raise the Ukrainian anti-terrorist system to international standards, and thereby create a safe urban environment for the population and unfavorable for terrorist criminals. particular, they were previously convicted, mainly due to illegal arms trafficking. About 45-50 % of people who committed terrorist acts on the territory of Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhzhia and Lviv acted collectively, that is, as part of an organized group or criminal organization. The absolute majority of terrorists committed the crime provided for in Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine in a sober state, i.e. not under the influence of alcohol or drugs. It has been established that all social relations in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Lviv and Zaporizhzhia are formed around the interaction of a whole group of factors, events, processes and phenomena that occur in the country and society. Terrorist acts in large cities of Ukraine are caused by a various factors, in particular: historical, geographical, political, socio-demographic, economic, normative-legal, organizational-management, ideological, moral-psychological and cultural-educational. The armed aggression of the russian federation against Ukraine led to the aggravation of all the above-mentioned factors, which negatively affected the deterioration of the quantitative and qualitative indicators of terrorist acts. It is substantiated that the prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine is a multifaceted and complex process, which is implemented within the goal-oriented activities of the country, society and individuals, and makes it possible to solve the task of countering this socially dangerous act more humanely, with the least harm to the country and society. The system of measures to prevent terrorist acts in large cities of Ukraine should be built taking into account the specifics of a particular large city (in particular, the status and type (capital city, resort city, etc.), population density, its territorial location, ethnic of the population, lifestyle of the city, the presence of developed transport corridors, components of the city infrastructure, etc. It was established that an important role is played by the international experience of preventive activities regarding such a crime in the process of modernization and integration of measures to prevent terrorist acts in large cities of Ukraine. It was determined that the anti-terrorist experience of the USA, Great Britain, France, Germany and Israel is the most relevant and effective. It has been confirmed that the adoption of the most effective and progressive measures of these states will make it possible to raise the Ukrainian anti-terrorist system to international standards, and thereby create a safe urban environment for the population and unfavorable for terrorist criminals. It was determined that the general social prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine is a system of measures that realizes the anti-criminal potential of society and all its institutions, which contributes to the formation of a positive criminological environment, increasing the level of safety of the population and reducing the degree of existing terrorist threats. It should be targeted and planned based on the existing potential of a certain large city; involve almost all spheres (legislative, economic, social and other) of society's vital activities; aim at neutralizing criminogenic factors in the urban environment that influence the occurrence of terrorist acts, using the consolidated efforts of all subjects of preventive activities without exception; competent entities must take into account the territorial and spatial specifics of the city (its natural resources, historical features of the economy, proximity to the border, level of economic development, ethnic composition of the population, etc.); cover a whole complex of socio-economic, political, ideological, organizational-management, legal, informational, psychological-educational, socio-cultural and technical measures. It has been proven that the basis of the security system effective functinung in prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine is well-established organization of anti-terrorist activities of special subjects. It should include: 1) quality legal regulation; 2) proper information support; 3) the presence of appropriate mechanisms that directly prevent terrorist acts in the urban environment; 4) criminological diagnostics, forecasting, planning and programming; 5) effective control, monitoring and analysis of the criminogenic situation of the urban environment; 6) close cooperation, including international cooperation, of all authorized entities; 7) established interaction of scientists and practitioners of various relevant science branches for a detailed study of the criminogenic situation and making appropriate adjustments to the strategy and tactics of combating terrorist acts. Proposed directions for improving the activity of entities that prevent terrorist acts at the national, regional, and local levels, in accordance with Art. 4 of the Law of Ukraine «On Combating Terrorism». The main directions of ensuring the security of these large cities in the field of preventing and countering terrorist acts and minimizing their negative consequences are proposed, in particular: development and implementation of urban anti-terrorist programs, which will include a set of main directions for increasing the level of security, improving the quality of life of the local population and eliminating the determinants of terrorist acts. The effectiveness of their implementation is possible only on the basis of systematic study, analysis and forecasting of the operational and criminogenic situation of the urban environment, as well as taking into account the real opportunities and unused reserves of competent law enforcement agencies; introduction of innovative and modernization of existing means and technologies for the prevention of terrorist acts in the territory of a large city; full use of opportunities, as well as expansion of the geography of operation of «Situation Centers»; increasing the anti-terrorist protection of critical and urban infrastructure objects, objects of strategic importance, as well as ensuring the security of vulnerable objects and places of mass gathering of people; neutralization of terrorist financing channels; ensuring proper control over the circulation of weapons, ammunition, explosives and other dangerous means and materials; removal of leaders of terrorist structures; formation of a special information database on persons prone to commit a certain category of criminal offenses, including terrorist acts; establishment of international cooperation in the field of prevention of terrorist acts in Ukraine and its cities; borrowing international experience of preventive activities; development and implementation at the state, regional and local levels of a professional counteraction system to special propaganda of the russian federation against Ukraine; development of programs of legal education and legal information to influence the thinking and views of the population in order to turn them away from the brutal terrorist ideology; improvement of the forms and methods of the system of victimological prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine; cooperation of higher education institutions training counter-terrorism subjects with employees of practical units of law enforcement agencies in the field of improving the practice of preventing this crime; realization of the mass media’s potential in preventing terrorist acts in large cities of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стукаліна, О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання терористичним актам у великих містах України : дис . ... д-ра філос.: 081 / Ольга Віталіївна Стукаліна; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2023. - 286 с.
Зібрання