Кримінологічна характеристика та запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи

Анотація
Дисертація являє собою самостійну завершену наукову працю, у якій представлені результати кримінологічної характеристики кримінальних правопорушень у вигляді втручання у діяльність захисника чи представника особи, їх детермінації та комплексної системи запобігання цьому виду кримінальних правопорушень. Констатовано, що зазначена тематика у кримінологічному вимірі довгі роки залишалася малодослідженою, основний приріст наукових знань у сфері втручання у діяльність захисника чи представника особи, відбувався навколо кримінально-правової, процесуальної, криміналістичної та соціально-правової характеристики зазначеного кримінального правопорушення. Проаналізовано стан наукової розробки явища втручання у діяльність захисника чи представника особи, проведено аналіз проблемних питань правового регулювання інституту захисника та представника особи, здійснено кримінологічний аналіз змісту статті 397 КК України та кримінально-правової відповідальності за втручання у діяльність зазначених осіб, а також проведено аналіз історичного розвитку юридичної відповідальності за втручання у діяльність захисника чи представника особи, від перших згадок про інститут представництва у Х столітті до теперішнього часу, що надало цілісне розуміння цієї проблематики у сучасних умовах. Досліджено питання шляхів вдосконалення правового статусу захисників та представників осіб, та способів втручання у їхню діяльність. Виділено сучасні проблеми законодавчого захисту адвокатів та представників, та проблемні питання правозастосовної діяльності. Доведено, що сучасна концептуально-методологічна модель кримінологічного дослідження втручання у діяльність захисника чи представника особи, являє собою специфічний набір прийомів та методів дослідження, спрямованих на реалізацію індивідуально-структурованої системи технологічних заходів, пов’язаних між собою спільною метою, та ретельно спланованих процедур, з метою отримання нових наукових знань щодо феномену втручання у діяльність захисника чи представника особи, їх детермінації, виявлення осіб, що вчиняють ці кримінальні правопорушення, та розробки дієвої системи запобігання з урахуванням умов воєнного стану. Зафіксовано стабільно високу кількість випадків реєстрації фактів вчинення кримінально-протиправних дій відносно захисників та представників осіб під час надання ними правової допомоги. Встановлено, що в середньому у рік реєструється близько 200 таких випадків. Якщо протягом 2001 - 2010 років, за ст. 397 КК України було зареєстровано усього 6 кримінальних проваджень, то за період з 2014 по жовтень 2023 року їх кількість становить 1 900 випадків, тобто, зростання відбулося у більше ніж 300 разів. Констатовано, що незважаючи на велику кількість зареєстрованих кримінальних проваджень, рівень судимості за втручання у діяльність захисника чи представника особи є надзвичайно низьким, та становить 0,5 %. Встановлено, що із 1 900 внесених за останні 10 років до ЄРДР кримінальних проваджень за ст. 397 КК України, розглянуто з постановленням вироку лише 2 випадки. Доведено існування дуже високого рівня латентності цього виду кримінальних правопорушень, що обумовлено неефективністю кримінально-правової норми у діючій редакції та особливостями правозастосовної практики. Проведеним аналізом впливу окремих соціально-демографічних, кримінально-правових, соціально-рольових та морально-психологічних рис і особливостей особи, яка здійснює втручання у діяльність захисника чи представника особи, констатовано, що у більшості випадків ці кримінальні правопорушення вчиняють особи чоловічої статі, віком від 30 до 45 років, які найчастіше є службовими особами та працюють у правоохоронних органах, органах судової влади чи на державній службі, халатно відносяться до виконання своїх посадових обов’язків, вчиняють втручання у діяльність захисника чи представника особи, здебільшого, використовуючи прогалини у законодавстві, мають схильність до вчинення повторного кримінального правопорушення та мають загальне негативне ставлення до адвокатів та осіб, які є представниками, не маючи статусу адвоката. Обґрунтовано, що істотний вплив на втручання у діяльність захисника чи представника особи здійснюють: правовий нігілізм, недосконалість національного законодавства, надмірна перевантаженість правоохоронних та судових органів, та високий рівень корупції у них, а також наявність у службових осіб дискреційних повноважень, які вони використовують у особистих цілях. З’ясовано, що основним криміногенним фактором, який як прямо, так і опосередковано вплинув на інші детермінанти та кількісно-якісні параметри втручання у діяльність захисника чи представника особи, є широкомасштабне військове вторгнення російської федерації на територію України. Внаслідок цього відбулося загострення політичних, соціально-економічних, організаційно- управлінських та соціально-психологічних факторів втручання у діяльність захисника чи представника особи. Встановлено, що у зв’язку з війною з’явились нові перешкоди у роботі захисників та представників осіб, такі як: обмеження у доступі або взагалі неможливість користування загальнодоступними реєстрами та сайтами; обмеження роботи деяких судів; неможливість надання цілодобової допомоги своїм клієнтам через введення комендантської години; мобілізація до лав ЗСУ для захисту держави тощо. Окрім іншого, війна особливо негативно вплинула на порушення гарантії заборони ототожнення захисника чи представника особи з їхнім клієнтом, що є окремим елементом у системі детермінант втручання у діяльність захисника чи представника особи. Проведеним аналізом міжнародно-правових норм, якими регулюється питання захисту прав та свобод людини і громадянина, у тому числі на правничу допомогу, а також законодавчих актів у сфері кримінального права багатьох зарубіжних країн, встановлено, що Україна відноситься до списку країн серед Європейських держав та країн пострадянського простору, у кримінальному законодавстві яких встановлена пряма кримінально-правова заборона втручання в діяльність захисника чи представника особи при здійсненні ними правничої діяльності. Але, не зважаючи на це, констатовано, що зазначена норма (ст. 397 КК України) у діючій редакції є малоефективною, і її формальне знаходження у кримінальному законі на сучасному етапі не захищає від протиправних посягань на законну діяльність адвокатів чи осіб, які мають право на представництво без статусу адвоката. Вивчення практики застосування кримінального законодавства багатьох зарубіжних країн надало можливість виявити досить розвинені механізми забезпечення дотримання прав адвокатів, захисників чи представників, та гарантій їх діяльності, де спеціальна кримінально-правова норма є не основним, а допоміжним засобом захисту від втручання у діяльність захисника чи представника особи. Обґрунтовано, що система запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи, складається із загальносоціальних та спеціально- кримінологічних заходів. До загальносоціальних заходів відносяться: 1) здійснення державою цілеспрямованої та чіткої кримінологічної політики щодо запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи, шляхом виявлення детермінантів зазначеного кримінального правопорушення, встановлення механізму індивідуальної злочинної поведінки осіб, які їх вчиняють, та вжиття заходів щодо усунення подальшого вчинення кримінальних правопорушень та їх виявлення на стадії готування чи замаху; 2) спрямування політики держави на комплексну боротьбу з усіма існуючими негативними чинниками (нестабільна економічна та політична ситуації, високий рівень корумпованості держслужбовців та їх низький професійний рівень тощо), не залишаючи жодного без уваги; 3) здійснення одночасного запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи та вчиненню кримінальних правопорушень проти правосуддя; 4) покращення матеріально- технічного забезпечення правоохоронних органів, які здійснюють запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи, та судових органів, які забезпечують незалежне та справедливе правосуддя; 5) запровадження на законодавчому рівні обов’язкового проведення кримінологічної експертизи кримінально-правових норм, у тому числі статті 397 КК України. Спеціально- кримінологічні заходи запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи, включають: 1) конкретизацію у диспозиції ст. 397 КК України гарантій діяльності захисника чи представника особи, за порушення яких наступає кримінальна відповідальність; 2) боротьбу з корупцією у судовій та правоохоронній системах, та зменшення корупційного впливу на ці інституції; 3) роз’яснення населенню, органам державної влади, правоохоронним та судовим органам, щодо необхідності відмежування понять «клієнт» - «адвокат»; 4) розвантаження правоохоронної та судової системи; 5) роз’яснення серед адвокатської та правничої спільноти України можливості та необхідності реєстрації фактів порушень їхніх прав, втручання у їхню діяльність, порушення встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантій та професійної таємниці; 6) вирішення питання щодо декриміналізації окремих положень статті 397 КК України, та перенесення їх до Кодексу України про адміністративні правопорушення, задля належного та вчасного притягнення винних осіб до відповідного виду відповідальності. The dissertation is an independent completed scientific work, which presents the results of the criminological characteristics of criminal offenses in the form of interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative, their determination and a comprehensive system of prevention of this type of criminal offenses. It was established that the mentioned topic in the criminological dimension remained under-researched for many years, the main growth of scientific knowledge in the field of intervention in the activities of a defense lawyer or a person's representative took place around the criminal-legal, procedural, criminological and socio-legal characteristics of the specified criminal offense. The state of scientific development of the phenomenon of interference in the activity of a defense lawyer or a person's representative was analyzed, an analysis of problematic issues of legal regulation of the institution of a defense lawyer or a person's representative was carried out, a criminological analysis of the content of Art. 397 of the Criminal Code of Ukraine and criminal liability for interference in the activities of the specified persons was carried out, as well as an analysis of the historical development of legal responsibility for interference in the activity of a defense lawyer or a person's representative, from the first mentions of the institution of representation in the 10th century to the present, which provided a holistic understanding of this issue in modern conditions. The issue of ways to improve the legal status of defense lawyers or persons representatives, and methods of interference in their activities, has been studied. Modern problems of legal protection of lawyers and representatives, and problematic issues of law enforcement activities are highlighted. It has been proven that the modern conceptual and methodological model of criminological investigation of interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative is a specific set of techniques and methods of research aimed at the implementation of an individually structured system of technological measures, interconnected by a common goal, and carefully planned procedures, with the aim of obtaining new scientific knowledge regarding the phenomenon of interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative, their determination, identification of persons committing these criminal offenses, and the development of an effective prevention system taking into account the conditions of martial law. A consistently high number of cases of registration of facts of criminal and illegal actions against defense lawyers and persons representatives during their provision of legal assistance was recorded. It has been established that on average about 200 such cases are registered per year. If during 2001 - 2010, according to Art. 397 of the Criminal Code of Ukraine, only 6 criminal proceedings were registered, so for the period from 2014 to October 2023, their number is 1,900 cases, i.e., an increase of more than 300 times. It was established that despite the large number of registered criminal proceedings, the level of conviction for interfering with the activities of a defense lawyer or a person's representative is extremely low, and is 0.5%. It was established that out of 1,900 criminal proceedings entered into the Unified Register of Pre-trial Investigations in the last 10 years under Art. 397 of the Criminal Code of Ukraine, only 2 cases were considered with a verdict. The existence of a very high level of latency of this type of criminal offense has been proven, which is due to the ineffectiveness of the current version of the criminal law and the peculiarities of law enforcement practice. The analysis of the impact of certain socio-demographic, criminal-legal, socialrole and moral-psychological features and characteristics of a person who intervenes in the activities of a defense lawyer or a person's representative has established that in most cases these criminal offenses are committed by men, aged from 30 to 45 years old, who are most often civil servants and work in law enforcement agencies, judicial authorities or in the civil service, are negligent in the performance of their official duties, interfere in the activities of a defense lawyer or a person's representative, mostly by using loopholes in the legislation, have a propensity to commit repeated criminal offenses and have a general negative attitude towards attorneys and persons who are representatives without having the status of an attorney. It is substantiated that legal nihilism, imperfection of national legislation, increased overloading of law enforcement and judicial bodies, and a high level of corruption in them have a significant influence on interference in the activities of a defense lawyer or person's representative, as well as the availability of discretionary powers in officials, which they need in personal interests goals It was found that the main criminogenic factor, which both directly and indirectly affected other determinants and qualitative parameters of intervention in the activities of a defense lawyer or a person's representative, is the large-scale military invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine. As a result, there was an aggravation of political, socio-economic, organizational-management and socio-psychological factors of interference in the activities of the defense lawyer or a person's representative. It has been established that in connection with the military, new obstacles have appeared in the work of defense lawyers or a persons representatives, such as: access restrictions or the general impossibility of using publicly accessible registers and sites; restrictions on the work of some courts; impossibility of providing round-the-clock assistance to its clients due to the introduction of a curfew; mobilization to the ranks of the Armed Forces for the protection of the state, etc. among other things, the war had a particularly negative effect on the violation of the guarantee of the prohibition of the identification of the defense lawyer or the person's representative with their client, which is a separate element in the system of determinants of interference in the activity of a defense lawyer or representative of a person. The analysis of international legal norms governing the protection of human and citizen rights and freedoms, including legal aid, as well as legislative acts in the field of criminal law of many foreign countries, established that Ukraine is actually on the list of countries among European states and countries of the post-Soviet space, in the criminal legislation of which a direct criminal law prohibition of interference in the activities of a defense lawyer or person's representative in the performance of legal activities is established. But, regardless of this, it was established that the specified norm (Article 397 of the Criminal Code of Ukraine) in its current version is ineffective, and its formal presence in the criminal legislation at the current stage does not protect against illegal encroachments on the legal activities of attorneys or persons who have the right for representation without the status of an attorney. The study of the practice of applying the criminal legislation of many foreign countries made it possible to identify sufficiently developed mechanisms for ensuring the observance of the rights of attorneys, cs or representatives, and guarantees of their activities, where a special criminal law norm is not the main, but an auxiliary means of protection against interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative. It is substantiated that the system of prevention of interference in the activities of the defense lawyer or a person's representative consists of general social and special criminological measures. General social measures include: 1) the implementation of a purposeful and clear criminological policy by the state to prevent interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative, by identifying the determinants of the specified criminal offense, establishing the mechanism of individual criminal behavior of persons who commit it, and taking measures to eliminate further criminal offenses offenses and their detection at the stage of preparation or attempt; 2) directing the state policy towards a complex fight against all existing negative factors (unstable economic and political situation, high level of corruption of civil servants and their low professional level, etc.), not leaving any one unaddressed; 3) implementation of the simultaneous prevention of interference in the activities of the defender or representative of the person and the commission of criminal offenses against justice; 4) improving the material and technical support of law enforcement agencies that prevent interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative, and judicial agencies that ensure independent and fair justice; 5) introduction at the legislative level of mandatory criminological examination of criminal law norms, including Article 397 of the Criminal Code of Ukraine. Special criminological measures to prevent interference in the activities of a defense lawyer or a person's representative include: 1) specification in the disposition of Art. 397 of the Criminal Code of Ukraine guarantees the activity of a defender or representative of a person, the violation of which entails criminal liability; 2) fight against corruption in the judicial and law enforcement systems, and reduce the influence of corruption on these institutions; 3) clarification to the population, state authorities, law enforcement and judicial bodies regarding the need to distinguish between the concepts of «client» and «lawyer»; 4) unloading the law enforcement and judicial system; 5) clarification among the lawyers and legal community of Ukraine about the possibility and necessity of registering facts of violations of their rights, interference in their activities, violations of guarantees and professional secrecy established by the Law of Ukraine «On Advocacy and Legal Activities»; 6) solving the issue of decriminalization of certain provisions of Article 397 of the Criminal Code of Ukraine, and their transfer to the Code of Ukraine on Administrative Offenses, in order to properly and timely bring the guilty parties to the appropriate type of responsibility.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Федорончук, І. В. Кримінологічна характеристика та запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи : дис . ... д-ра філос.: 081, 08 / Ігор Володимирович Федорончук; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. 289 с.
Зібрання