ENSURING HUMAN RIGHTS UNDER MARTIAL LAW: A QUALITATIVE STUDY IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S CONTEMPORARY CHALLENGES

Анотація
The purpose of the article is to reveal provision of human rights in Ukraine under the conditions of martial law. Human rights and freedoms are the highest value, but their characteristic feature, as a fundamentally important feature of a progressive society consists in historical instability, variability and subordination to socio-economic processes in the state, which contradicts the established principles of humanism, but remains typical in war conditions. Within the scope of the scientific study, it was determined that human rights have a characteristic of evolution together with society and the state, and therefore, taking into account the complexity of the events taking place on the territory of modern Ukraine, study of the available range of problems has a particularly important scientific and practical role. In order to obtain reliable scientific conclusions, general scientific and specialized methods of studying objective reality (based on a dialectical approach to the analysis of the object) were used in the research. This article is the qualitative research with a historical and comparative approach. The results of the study concluded that in 2024, almost 68,500 cases against states parties to the Convention are pending in the European Court of Human Rights. Of these, there are 8,737 cases against Ukraine, which is 12.8% of the total number of applications. In addition, certain aspects of improving the practice of protecting the rights of citizens under the conditions of martial law in Ukraine should refer to the following points: Firstly, comprehensive Ukraine’s fulfillment of its obligations regarding fighting impunity for the most serious crimes against human rights committed in the context of armed aggression by the Russian Federation, in particular, fulfillment of these obligations by means of bringing the Criminal Code of Ukraine in accordance with the current state of development of international criminal law; secondly, comprehensive Ukraine’s fulfillment of its obligations regarding fighting impunity for the most serious crimes against international law consists in deepening the knowledge of judges, prosecutors and lawyers on international law, in particular international humanitarian law, human rights and international criminal law. Метою статті є розкриття забезпечення прав людини в Україні в умовах воєнного стану. Права і свободи людини є найвищою цінністю, але їх характерна особливість, як принципово важлива риса прогресивного суспільства полягає в історичній нестабільності, мінливості і підпорядкованості соціально-економічним процесам у державі, що суперечить усталеним принципів гуманізму, але залишається типовим в умовах війни. В рамках наукового дослідження, було визначено, що права людини мають характеристику еволюції разом з суспільства і держави, а отже, беручи до уваги складність подій, що відбуваються на територія сучасної України. вивчення наявного кола проблем має особливе значення З метою отримання достовірних наукових висновків загальнонаукові та спеціалізовані методи вивчення об'єктивної дійсності (засновані на діалектичному підході до аналізу об'єкта) були використані в дослідженні. Дана стаття є дослідженням з історичним та порівняльним підходами. За результатами дослідження зроблено висновок, що у 2024 році майже 68 500 справ проти держав-учасниць Конвенції перебувають на розгляді в Європейському суді з прав людини. З них проти України – 8 737 справ, що становить 12,8% від загальної кількості звернень. Крім цього окремі аспекти удосконалення практики захисту прав громадян в умовах воєнний стан в Україні має стосуватися таких пунктів: По-перше, всеосяжне виконання своїх зобов'язань щодо боротьби з безкарністю за найтяжчі злочини проти людини, вчинені в умовах збройної агресії з боку російської федерації, зокрема, виконання цих зобов'язань шляхом притягнення до відповідальності Кримінального кодексу України відповідно з сучасним станом розвитку міжнародного кримінального права; по-друге, комплексне виконання Україною своїх зобов'язань щодо боротьби з безкарністю за міжнародні злочини полягає в поглибленні знань суддів, прокурорів та адвокатів з питань міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, право прав людини та міжнародного кримінального права.
Опис
Ключові слова
Armed aggression, Digital society, European Court of Human Rights, Human rights and freedoms, Social relations, Mechanism and principles, Observance of citizens’ rights, Martial law, Legal basis. Збройна агресія, Цифрове суспільство, Європейський суд з прав людини, Права і свободи людини, Суспільні відносини, Механізм і принципи, Дотримання прав громадян, Воєнний стан, Правові засади.
Бібліографічний опис
Emin Najafli, Eduard Kisiliuk, Oleksandr Dubenko, Serhii Burlakov, Volodymyr Yarmaki. ENSURING HUMAN RIGHTS UNDER MARTIAL LAW: A QUALITATIVE STUDY IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S CONTEMPORARY CHALLENGES. SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 24, No1, June 2024. рр.52-71.