БОРОТЬБА З ВИКОРИСТАННЯМ У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ МУЗИЧНОГО ПРОДУКТУ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА В ПОВОЄННИЙ ЧАС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кривий Ріг: ДонДУВС
Анотація
Провівши аналіз чинного законодавства та спеціальної літератури з піднятої нами проблеми можемо зробити наступні узагальнення. 1. До створення аварійних ситуацій на дорозі в окремих випадках призводить наявність таких несприятливих для роботи водія супутніх умов, як настання перевтоми водіїв при тривалій безперервній дії негативних факторів (шуму, вібрації). Джерелами їх походження можуть бути як технічна робота самого транспортного засобу, так і акустичне/шумове забруднення внаслідок гучної роботи радіо- та медійних систем. 2. В умовах російсько-української війни у контексті піднятої нами проблеми на передній план вийшла боротьба із акустичним насильством у громадському транспорті, зокрема, з музичним продуктом держави-агресора, котру варто розглядувати як один із напрямів цілеспрямованої інформаційної гібридної війни РФ в Україні, популяризацію нею «цінностей руського міра». 3. Здійснення нагляду за дотриманням норм чинного законодавства з цього аспекту безпеки дорожнього руху покладається не тільки безпосередньо на самих водіїв громадського транспорту, а й на представників органів виконавчої влади, громадських активістів та на кожного громадянина нашої країни. After analyzing the current legislation and special literature on the problem raised by us, we can make the following generalizations. 1. Emergency situations on the road in some cases are caused by the presence of accompanying conditions unfavorable to the driver's work, such as the onset of overfatigue in the case of long-term continuous exposure to negative factors (noise, vibration). The sources of their origin can be both the technical work of the vehicle itself, and acoustic/noise pollution due to the loud operation of radio and media systems. 2. In the context of the Russian-Ukrainian war, in the context of the problem raised by us, the fight against acoustic violence in public transport came to the fore, in particular, against the musical product of the aggressor state, which should be considered as one of the directions of the purposeful informational hybrid war of the Russian Federation in Ukraine, popularization it "values ​​of the Russian world". 3. Supervision of compliance with the norms of current legislation on this aspect of road safety depends not only directly on public transport drivers themselves, but also on representatives of executive authorities, public activists and every citizen of our country.
Опис
Ключові слова
дорожньо-транспортна пригода, перевтома водіїв,фізична й психічна витривалость,профілактика втоми, тривала дія на людину шуму та вібрації, створення шуму у транспортному засобі, traffic accident, overfatigue of drivers, physical and mental endurance, prevention of fatigue, long-term effects of noise and vibration on a person, creating noise in a vehicle
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. БОРОТЬБА З ВИКОРИСТАННЯМ У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ МУЗИЧНОГО ПРОДУКТУ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА В ПОВОЄННИЙ ЧАС. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 18 листопада 2022 року). Кривий Ріг, 2022. 189 с. С. 21-24.