ОСНАЩЕННЯ ПОЛІЦІЇ СМАРТФОНАМИ: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є порівняння вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо застосування смартфо- нів у діяльності поліції для підвищення ефективності її діяльності. Доведено, що сучасний стан застосування інфор- маційних технологій у всіх галузях потребує розши- рення їх упровадження у діяльність правоохоронних органів. Так, у правоохоронних органах накопичений чималий досвід застосування сучасних інформацій- них технологій під час розкриття та розслідування злочинів, виконання інших завдань боротьби зі зло- чинністю. Поліції різних країн світу мають вельми різні успіхи у впровадженні у свою діяльність новітніх технологій, що ґрунтуються на застосуванні смарт- фонів. Причому поліції деяких держав успішно демон- струють численні шляхи підвищення ефективності через упровадження зазначених технологій. Проведено порівняльну характеристику осна- щення поліції країн світу з нашою країною. В Укра- їні, як і в інших країнах, починають звертати увагу на розповсюдження смартфонів у суспільстві та на необхідність через застосування їх підвищити також ефективність роботи поліції. У цьому сенсі найбільш помітна подія – це розроблення мобільного застосунку My Pol, а також спеціального українського застосунку для фіксації правопорушень на дорогах. Наголошено на виникненні практичного питання про можливість застосування особистих приватних смартфонів поліцейськими протягом їхнього робо- чого дня. На жаль, сьогодні правова система України надає негативну відповідь. У законодавстві вказано вичерпний перелік технічних засобів, що можуть бути застосовані поліцейським для фото-, відеофік- сації доказів. І, оскільки смартфонів там не вказано, вважається, що фіксувати докази за їх допомогою заборонено. Доведено, що в Україні є певні мобільні напрацювання для поліпшення взаємодії населення з поліцією, але, на жаль, немає інформації щодо розро- блення мобільних додатків для застосування безпосе- редньо в руках українського поліцейського для полег- шення його роботи та підвищення її ефективності. Установлено, що доцільно розвивати всі вже відомі зарубіжним колегам аспекти розвитку і впро- вадження в діяльність поліції України інформацій- них технологій, що ґрунтуються на застосуванні смартфонів, таких як: мобільна комп'ютерна дис- петчеризація; прямий доступ до даних із баз даних відділу; зйомки зображень і відеодоказів; збір інфор- мації на місці події, запис і нотатки з використан- ням розпізнавання голосу; поліпшення детальної обізнаності про оперативну обстановку; електро- нне цитування даних; автоматичне базове перекла- дання мови; ідентифікація ліків, зокрема пігулок; доступ до правових ресурсів та навчальних відео; доступ до програми здоров'я та оздоровлення; забезпечення контролю фізичного стану полі- цейського; забезпечення складної маршрутизації та картографування; розпізнавання облич; іденти- фікація відбитків пальців підозрюваних на місцях; застосування тепловізору. The purpose of the article is to compare domestic and foreign best practices in the applying of smartphones in police to improve the efficiency of their work. It is proved that the state of application of information technologies in all sectors requires the expansion of their implementation in the activities of law enforcement agencies. Thus, law enforcement agencies have accumulated extensive experience in the use of modern information technologies in the detection and investigation of crimes, and in the performance of other tasks in the fight against crime. Police in various countries have different degrees of success in introducing the latest technologies based on the use of smartphones into their activities. Moreover, police of some states successfully demonstrate numerous ways to increase efficiency through the introduction of these technologies. A comparative characteristic of equipping the police of the countries of the world with our country has been carried out. In Ukraine, as in other countries, they are beginning to pay attention to the spread of smartphones in society and the need to increase the efficiency of police work through their applying. In this sense, the most notable event is the development of the My Pol mobile application, as well as the development of a special Ukrainian application for recording traffic violations. The emergence of a practical question concerning the possibility of using personal private smartphones by police officers during their working day is noted. Unfortunately, today the legal system of Ukraine gives a negative answer. The legislation contains an exhaustive list of technical means that can be used by a police officer for photo and video recording of evidence. And since smartphones are not listed there, it is considered that it is forbidden to record evidence with their help. It has been proven that in Ukraine there are certain mobile developments to improve the interaction of the population with the police, but unfortunately there is no information on the development of mobile applications for use directly in the hands of the Ukrainian policeman to facilitate his work and increase its efficiency. It has been established that it is expedient to develop all aspects of the development and implementation of information technologies based on the use of smartphones into the activities of the Ukrainian police, in particular: mobile computer dispatching; direct access to data of the department databases; shooting images and video evidence; collection of information at the scene, recording and taking notes through voice recognition; improving detailed awareness of the operational environment; electronic citation of data; automatic basic language translation; identification of drugs, including tablets; access to legal resources and educational videos; access to health and wellness programs; ensuring control of the physical condition of a policeman; providing complex routing and mapping; face recognition; identification of fingerprints of suspects on the ground; use of a thermal imager.
Опис
Ключові слова
смартфон, поліція, відеодокази, ідентифікація особи, розпізнавання облич., smartphone, police, video evidence, personal identification, face recognition.
Бібліографічний опис
Пядишев В.Г., Форос Г.В. ОСНАЩЕННЯ ПОЛІЦІЇ СМАРТФОНАМИ: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 159 - 165.