СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ТА ЇХ БАЗИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ Й ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розкрито сутність доказів і значимості, досто- вірності і доброякісності доказів як базисних основних юридичних властивостей такого роду відомостей та їх співвідношення з допустимістю у доказуванні цих відомостей у кримінальному чи будь-якому іншому виді судочинства. Звернено увагу, що у контексті одного з рішень Європейського суду з прав людини у справі «Праді проти Німеччини» щодо необхідності враховувати, чи вплинули формальні порушення процедури отри- мання доказів на втрату цими відомостями досто- вірності, можуть бути зроблені такі висновки: 1. Допустимість доказів фактично є не базисною основною юридичною властивістю таких відомо- стей, а власне результатом їх узагальнюючої оцінки, у т. ч. і шляхом перевірки. 2. Саме по собі формальне порушення порядку отримання доказів, передбаченого певною нормою Кримінального процесуального кодексу України чи іншої країни, має за відсутності обставин, що виклю- чають вину особи або антисоціальність діяння, тяг- нути за собою лише за відповідний вид та ступеня суворості юридичну відповідальність винної особи. 3. Будь-які порушення порядку отримання дока- зів не є підставою для визнання відповідних відомо- стей недопустимими як докази, якщо допущені пору- шення не призвели до втрати цими відомостями належного рівня якості їх значимості та/чи досто- вірності та/або доброякісності, сукупність яких узгоджена та достатня для формування в головного суб'єкта кримінального судочинства однозначного внутрішнього переконання у встановленні за допо- могою власне узгодженої та достатньої сукупності значимих, достовірних та доброякісних доказів саме об'єктивної істини та необхідності прийняття лише на основі такої істини певного проміжного та тим більше остаточного процесуального рішення по справі. Підкреслено, що значимими мають визнаватися будь-які відомості, за допомогою яких можна під- твердити або спростувати певний юридичний факт (обставину) базисного, спеціального чи часткового предмета доказування або конкретний доказовий факт як проміжну тезу цього предмета доказування, достовірними – що є адекватні в контексті встанов- лення певної обставини базисного, спеціального або часткового предмета кримінального доказування, а доброякісними – що не містять непереборних супе- речностей, які не дають змоги зробити однозначного висновку про наявність або відсутність у цих відо- мостей необхідного рівня якості як їх достовірності та/або недостовірності, так і значущості та/або незначущості. The essence of evidence and significance, reliability and good quality as the basic main juridical properties of this type of information and their relationship with the admissibility of proving this information in criminal or any other type of proceedings are revealed. It is noted, that in the context of one of the decisions of the European Court of Human Rights in the case of «Pradi v. Germany» on the need to take into account, whether formal violations of the procedure for obtaining evidence affected the loss of authenticity of this information, the following conclusions can be drawn : 1. The admissibility of evidence is in fact not the basic main juridical property of such information, but actually the result of their generalized assessment, including by verification. 2. In itself, a formal violation of the procedure for obtaining evidence provided by a certain provision of the Criminal Procedure Code of Ukraine or another country should, in the absence of circumstances precluding guilt or antisocial act, entail juridical liability of the guilty person only for the appropriate type and severity. 3. Any breach of the procedure for obtaining evidencе shall not be grounds for declaring the relevant information inadmissible as evidence, if the violations did not result in the loss of this information of the appropriate level of quality, significance and/or reliability and/or good quality, the set of which is consistent and sufficient for formation of the main subject of criminal proceedings unambiguous internal conviction in establishing with the help of a properly agreed and sufficient set of meaningful, reliable and benign evidence of objective truth and the need to make only on the basis of such truth a certain intermediate and, moreover, final procedural decision case. It is emphasized, that any information, that can be used to confirm or refute a certain juridical fact (circumstance) of the basic, special or partial subject of evidence or a specific piece of evidence as an intermediate thesis of this subject of evidence; reliable – that an adequate in the context of establishing certain circumstances of the basic, special or partial subject of criminal evidence; and benign – that do not contain insurmountable contradictions that do not allow to make an unambiguous conclusion about the presence or absence of this information the required level of quality and reliability and/or unreliability and significance and/or insignificance.
Опис
Ключові слова
значимість, достовірність і доброякісність доказів, узгоджена і достатня сукуп- ність доказів, формування внутрішнього переконання головного суб’єкта кримінального судочинства, об’єктивна істина, доказування., the significance, reliability and good quality of an evidence, a coherent and sufficient body of an evidence, the formation of internal conviction of the main subject of the criminal proceedings, an objective truth, the proving.
Бібліографічний опис
Ланцедова Ю.О., Косаревська О.В. СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ТА ЇХ БАЗИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ Й ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 262 - 266.