МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО В СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора внесок мiжнародної iнституцiйної системи в загальну справу протидії незаконному обiгу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з розвитком су- часного суспiльства перманентно зростає, і це обумовлено низкою факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру. По-перше це негативні сторони науково-технічного прогресу, результатом яких є виникнення нових видів наркотичних засобів і особливо психотропних речовин. По-друге, це постійне налагодження зв’язків між злочинними угруповуваннями для виготовлення, транспортування, перевезення і збуту нар- котичних засобів та психотропних речовин. По-третє, вживання наркотичних засобів, психотропних речо- вин та прекурсорів населенням, (а особливо підлітками), суттєво погіршує генофонд держав, значно під- вищує криміногенну ситуацію на цих територіях. По-четверте, жодній державі не під силу самостійно ефективно протидіяти викликам транснаціональної злочинності. According to the author, the contribution of the international institutional system to the common cause combating the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is permanently increasing with the development of modern society, and this is due to a number of factors of an objective and subjective nature. First, these are the negative aspects of scientific and technological progress, the result of which is the emergence of new types of narcotic drugs and especially psychotropic substances. Secondly, it is the constant establishment of ties between criminal groups for the production, transportation, transportation and sale of narcotic drugs and psychotropic substances. Thirdly, the use of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors by the population (and especially teenagers) significantly worsens the gene pool of states and significantly increases the criminogenic situation in these territories. Fourthly, no state can effectively counter the challenges of transnational crime on its own.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО В СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 165-166.