Діяльність поліцейських щодо запобігання та протидії домашньому насильству

Анотація
Методичні рекомендації призначені для поліцейських мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства та містять базову інформацію з питань запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема щодо актуальності проблеми домашнього насильства; поняття та ознак домашнього насильства; форм та проявів домашнього насильства; суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству; повноважень уповноважених підрозділів органів Національної поліції; особливостей взаємодії уповноважених підрозділів органів Національної поліції у разі, якщо постраждалою особою від домашнього насильства є дитина; відповідальності за правопорушення, пов’язані з домашнім насильством; спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству; особливостей оформлення справ про адміністративне правопорушення за вчинення домашнього насильства; прав постраждалої особи; дорожньої карти надання послуг особам, які постраждалі від домашнього насильства. Methodological recommendations are intended for police mobile response teams to incidents of domestic violence and contain basic information on preventing and countering domestic violence, in particular, on the relevance of the problem of domestic violence; concepts and signs of domestic violence; forms and manifestations of domestic violence; subjects of prevention and countermeasures against domestic violence; powers of authorized units of the National Police; peculiarities of the interaction of the authorized divisions of the National Police in the event that the victim of domestic violence is a child; liability for offenses related to domestic violence; special measures to combat domestic violence; peculiarities of filing cases on administrative offenses for committing domestic violence; the rights of the injured person; roadmap for providing services to victims of domestic violence.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Діяльність поліцейських щодо запобігання та протидії домашньому насильству: методичні рекомендації для поліцейських мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства / О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва. Одеса : ОДУВС, 2023. 60 с.