Теорія та практика запобігання корисливо- насильницьким злочинам органами та підрозділами Національної поліції України (за матеріалами операції Об’єднаних сил)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький юридичний інститут МВС України; Державний науково-дослідний інститут МВС України
Анотація
Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних, правових, організаційних та праксеологічних засад запобігання корисливо-насильницьким злочинам органами і підрозділами Національної поліції України за матеріалами ООС. На основі критичного опрацювання доктринальних положень теорії кримінології, кримінального права, оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу, аналізу законодавства та правозастосовної практики сформульовано висновки, що дають змогу розв’язати низку фундаментальних і прикладних проблем у сфері діяльності органів і підрозділів Національної поліції України, пов’язаних із використанням ними власного кримінологічного потенціалу запобігання злочинам, забезпечення слідчо-оперативного реагування на корисливо- насильницькі кримінальні правопорушення. Сформульовано наукове визначення «корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення» як антисоціальне явище й відносно масове суспільно-небезпечне збагачення, що проявляється у вчиненні корисливих кримінальних проступків і злочинів, поєднаних із застосуванням чи погрозою застосування насильства. Такі кримінальні правопорушення визнано самостійним напрямом у системі запобігання злочинам. Розвиток цього наукового напряму в кримінологічній доктрині супроводжується формулюванням широкого спектру тем досліджень, пов’язаних із використанням нових знань про різні елементи корисливо-насильницького середовища та залученням до проведення таких досліджень широкого кола фахівців, теоретиків і практиків, дослідницькі інтереси яких перебувають на стику цих кримінологічних проблем. Запобігання корисливо-насильницькій злочинності як цілеспрямований вплив на її причини й умови, займає важливе місце в системі заходів, спрямованих на зміцнення законності й правопорядку в системі провідних зарубіжних практик (Англія, Німеччина, США, Японія та інші). Зарубіжна політика, іменована «закон і порядок», включає широкий комплекс заходів соціального, правового, організаційного й фінансового характеру, спрямованих на зміцнення національної безпеки, здійснення контролю над злочинністю, зменшення масштабів організованої злочинності, зниження почуття страху перед злочинністю, виховання дітей. В основі цієї політики знаходяться дієві кримінально-правові механізми впливу на злочинність, спрямовані на вдосконалення кримінального, кримінального процесуального, оперативно- розшукового та пенітенціарного законодавства, а також позитивний досвід реформування правоохоронної системи та судочинства й модернізація системи виконання покарань. Розкрито зміст елементів кримінологічної характеристики корисливо- насильницьких злочинів на території проведення ООС з виокремленням відомостей про стан, структуру й динаміку кримінально караних діянь цієї категорії, причини та умови, які сприяють їх вчиненню, соціально- психологічних ознак правопорушників (учасників організованих груп, злочинних організацій, банд, інших формувань) і потерпілих, а також наведено кореляційні зв’язки між окремими елементами, зокрема доведено зв’язок поведінки потерпілих зі ступенем латентності злочинів та ефективністю вжитих заходів запобігання. Під кримінологічним забезпеченням національної безпеки на території проведення ООС запропоновано розуміти комплекс наукових знань про практичні заходи забезпечення динамічно-стійкої системи захисту прав і свобод, інтересів і цінностей людини й суспільства від криміногенних загроз та злочинних посягань на сході України. Загальними цілями системи забезпечення кримінологічної безпеки є своєчасне виявлення вже існуючих і прогнозування можливих негативних тенденцій у стані злочинності та її проявах, які можуть загрожувати життєво важливим інтересам об’єктів кримінологічної безпеки, вироблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання, припинення й локалізації дії цих загроз. Тому національна безпека залежить від ефективної кримінологічної політики держави. З’ясовано місце запобігання корисливо-насильницькій злочинності в системі забезпечення національної безпеки країни, що полягає в реалізації на міжнародному, загальнодержавному, регіональному та відомчому (міжвідомчому) рівнях комплексу правових, організаційних та практичних заходів з метою системного кримінологічного аналізу цього явища, виявлення та усунення детермінантів, які сприяють вчиненню окремих правопорушень, викриття осіб (їх об’єднань), які вчиняють злочини, припинення злочинних дій на стадіях підготовки або замаху, а також відвернення (мінімізації) їх негативних наслідків для громадян, суб’єктів господарювання й держави шляхом відшкодування завданих збитків, повернення незаконно здобутих активів, відновлення порушених прав. З огляду на виявлені тенденції розвитку криміногенних явищ і процесів, здійснено прогноз перспективних змін криміногенної ситуації в найближчі п’ять років з розробленням проєктів Положення про систему індикаторів (показників) оцінювання стану національної безпеки України (сфера відповідальності МВС України) на території проведення ООС, Державної програми невідкладних заходів із запобігання корисливо-насильницькій злочинності на території Донецької та Луганської областей, які згруповані за напрямами: вдосконалення національного законодавства; формування ефективної системи інституційного забезпечення; запобігання створенню та діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах з високим ризиком їх впливу; інформаційно-аналітичне забезпечення; віктимологічне запобігання. Враховуючи специфіку Донецької та Луганської областей й важливість боротьби зі злочинністю на належному рівні в умовах постійних зовнішніх загроз, пов’язаних з активізацією бойових дій, а також підтримання готовності органів і підрозділів Національної поліції України для реалізації комплексу заходів, обумовлених процесами деокупації окремих території та забезпечення на них публічного порядку, є доцільним формування окремих програм запобігання злочинам на цих територіях у межах відповідної державної стратегії. В рамках таких заходів запропоновано: 1) ухвалення Закону України «Про запобігання злочинам», яким буде встановлено основи правового регулювання відносин, що виникають у звязку з діяльністю державної системи запобігання злочинам; 2) прийняття Державного комплексного плану запобігання злочинам в Україні. Специфічність цього плану в тому, що він має середньостроковий характер та стане основою для розробки регіональних планів запобігання злочинності; 3) прийняття Комплексного цільового плану запобігання корисливо-насильницьким злочинам на території проведення ООС. У районах проведення ООС (Донецька та Луганська області) організацію виконання державних програм забезпечують обласні військово-цивільні адміністрації на підставі Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (2015). Регіональні програми цих областей (Донецької та Луганської) повинні містити відповідну специфіку реалізації державних програм запобігання злочинам. Саме відсутність відображення в таких документах регіональної специфіки «розмиває» їх і вони нічим не відрізняються від інших тотожних програм, як і від державної програми та форм звітування; 4) віднесення до повноважень Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НП України проведення оперативно-розшукової профілактики корисливо- насильницьких злочинів у тісній взаємодії з підрозділами кримінального аналізу. Зазначена взаємодія надасть можливість випробувати ідею оперативно- розшукової профілактики злочинів, відпрацювати форми і методи оперативно-профілактичної роботи в сучасних умовах діяльності Національної поліції; 5) відповідно до п. 7 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», введеного в дію Указом Президента України № 287/2015 (5/2015), затвердити розроблене автором Положення про систему індикаторів (показників) стану національної безпеки України; 6) впровадження розробленої автором Концепції забезпечення кримінологічної безпеки на території Донецької та Луганської областей до 2025 року; 7) впровадження розроблених автором методичних рекомендації щодо напрямів діяльності органів і підрозділів Національної поліції України в запобіганні корисливо-насильницьким злочинам. На стадії досудового розслідування корисливо-насильницьких злочинів, спеціально-кримінологічне запобігання злочинам полягає у припиненні злочинної діяльності осіб (їх груп) відповідного спрямування, недопущенні завершення задуманих, підготовлюваних та розпочатих злочинів з одночасним вжиттям комплексу процесуальних заходів щодо притягнення правопорушників до відповідальності. Взаємодія слідчих та працівників оперативних підрозділів НП України починається зі спільного планування заходів на етапі реалізації оперативно-розшукових матеріалів, на якому вирішуються питання як процесуального, так й оперативно-розшукового характеру, узгоджується тактика проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. Підтверджено доцільність створення спеціалізованих постійно діючих слідчо- оперативних груп як на рівні обласних Головних управлінь Національної поліції, так і на міжрегіональному рівні. З урахуванням набутого оперативними підрозділами досвіду взаємодії зі слідчими та працівниками оперативної й оперативно-технічної служб при виконанні доручень щодо проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій запропоновано програму відповідних тренінгів у межах підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських різних фахових груп та методичні рекомендації відповідного спрямування. Основною формою індивідуально-профілактичного запобігання корисливо-насильницьким злочинам на території проведення ООС є оперативно-розшукова профілактика, яка має попереджувальну спрямованість, здійснюється з метою завчасного виявлення й усунення явищ і процесів, які потенційно можуть трансформуватись у детермінанти корисливо-насильницької злочинності, дати поштовх для розвитку корисливої спрямованості особи й насильницького прояву. Така діяльність обмежує вплив криміногенного середовища на осіб із нестійкою системою цінностей, стримує формування та розвиток корисливої спрямованості насильницького прояву, усуває недоліки захисту матеріальних цінностей, вдосконалює навички особистої безпеки громадян та здійснюється на стратегіях компромісу або силового впливу (отримання інформації про заплановані злочини, про створення нових злочинних угруповань або появу злодіїв-одинаків, «гастролерів»; відпрацювання підоблікового контингенту; встановлення кола ймовірно причетних до злочинної діяльності; відвернення можливості реалізації наміру; переконання в необхідності відмови від вчинення злочину осіб, схильних до злочинної поведінки тощо). Концептуально доведено доцільність розвитку в Україні моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою («Intelligence Led Policing») як окремого стратегічного напряму вдосконалення інформаційного забезпечення та аналітичної роботи аналізу великих масивів даних та оперативної інформації з науковим обґрунтуванням шляхів її поетапного впровадження в діяльність органів і підрозділів Національної поліції України. Аналізуючи норми КПК України та відомчі нормативно-правові акти, виокремлено такі форм взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у запобіганні корисливо-насильницьким злочинам на території проведення ООС: а) при надходженні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них; б) при направленні оперативним підрозділом матеріалів за результатами ОРД до органу досудового розслідування; в) у рамках роботи слідчо-оперативної групи для розслідування кримінальних правопорушень; д) виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових доручень слідчого про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Розроблено та запропоновано Концепцію забезпечення кримінологічної безпеки на території Донецької та Луганської областей до 2025 року, яка визначає візію та перспективи забезпечення національної безпеки, стратегічні цілі боротьби зі злочинністю, шляхи досягнення та дії щодо їх реалізації, а на її виконання Державну програму невідкладних заходів із запобігання корисливо- насильницьким злочинам в Донецькій та Луганській областях на період до 2025 року, яка містить механізми захисту прав і свобод людини, притягнення винних до відповідальності, а також систему першочергових превентивних заходів. The dissertation is the first in Ukraine complex monographic research of theoretical, legal, organizational and praxeological bases of prevention of mercenary and violent crimes by bodies and divisions of National police of Ukraine on materials of JFO. On the basis of critical processing of the doctrinal provisions of the theory of criminology, criminal law, operational-search activity, criminal procedure, analysis of legislation and law enforcement practice, conclusions are formulated that make it possible to solve a number of fundamental and applied problems in the field of activities of bodies and divisions of the National Police of Ukraine, associated with the use of their own criminological potential of crime prevention, ensuring the investigative and prompt response to mercenary and violent criminal offenses. The scientific definition of "mercenary-violent criminal offenses" is formulated as an antisocial phenomenon and relatively mass socially dangerous enrichment, which is manifested in the commission of mercenary criminal offenses and crimes combined with the use or threat of violence. Such criminal offenses are defined as an independent trend in the system of crime prevention. The development of this scientific direction in criminological doctrine is accompanied by the formulation of a wide range of research topics related to the use of new knowledge about various elements of the violent environment and the involvement of a wide range of specialists, theorists and practitioners whose research interests are at the intersection of these criminological problems. Prevention of mercenary crime as a purposeful influence on its causes and conditions, occupies an important place in the system of measures aimed at strengthening law and order in the system of leading foreign practices (England, Germany, USA, Japan and others). Foreign policy, called "law and order", includes a wide range of measures of social, legal, organizational and financial nature, aimed at strengthening national security, controlling crime, reducing organized crime, reducing fear of crime, raising children. This policy is based on effective criminal law mechanisms for influencing crime, aimed at improving criminal, procedure, operational and penitentiary legislation, as well as positive experience in reforming the law enforcement and judicial system and modernizing the penitentiary system. The content of elements of criminological characteristics of mercenary and violent crimes on the territory of JFO with information on the state, structure and dynamics of criminally punishable acts of this category, causes and conditions that contribute to their commission, socio-psychological characteristics of offenders (members of organized groups, criminal organizations, gangs, other formations) and victims, as well as correlations between individual elements, in particular, the relationship between the behaviour of victims with the degree of latency of crimes and the effectiveness of prevention measures. A criminological support of national security in the territory of JFO it is offered to be understood to mean a complex of scientific knowledge on practical measures of maintenance of dynamically steady system of protection of the rights and freedoms, interests and values of the person and society against criminogenic threats and criminal encroachments in the east of Ukraine. The general objectives of the criminological security system are timely detection of existing and forecasting possible negative trends in crime and its manifestations that may threaten the vital interests of criminological security, development and implementation of a set of measures of prevention, termination and localization of these threats. Therefore, national security depends on an effective criminological policy of the state. The place of the prevention of mercenary and violent crime in the system of ensuring the national security of the country, which consists in the implementation at the international, national, regional and departmental (interdepartmental) levels of a complex of legal, organizational and practical measures for the purpose of systemic criminological analysis of this phenomenon, identification and elimination of determinants, has been clarified, contributing to the commission of certain crimes, the exposure of persons (their associations) who commit crimes, the suppression of criminal acts at the stages of preparation or attempt, as well as the prevention (minimization) of their negative consequences for citizens, business entities and the state through compensation for damage caused, the return of illegally obtained assets, restoration of violated rights. Taking into account the identified trends in the development of criminogenic phenomena and processes, a forecast of promising changes in the criminogenic situation in the next five years was carried out with the development of drafts of the Regulation on the system of indicators for assessing the state of national security of Ukraine (the sphere of responsibility of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine) in the territory of the JFO, the State program of urgent measures to prevent mercenary violent crime on the territory of Donetsk and Lugansk regions, which are grouped according to directions: improvement of national legislation; formation of an effective system of institutional support; prevention of the creation and activity of organized criminal groups in various areas with a high risk of their influence; information and analytical support; victimological prevention Taking into consideration the specifics of Donetsk and Lugansk regions and the importance of combating crime at the appropriate level in the face of constant external threats related to the intensification of hostilities, as well as maintaining the readiness of bodies and units of the National Police of Ukraine on implementation of a set of measures due to the processes of de-occupation of certain territories and ensuring public order on them, it is expedient to form separate programs of crimes prevention in these territories within the limits of the corresponding state strategy. Within the framework of such measures it is proposed: 1) adoption of the Law of Ukraine “On Prevention of Crimes”, which will establish the basis of legal regulation of relations arising in connection with the activities of the state system of crime prevention; 2) adoption of the State Comprehensive Plan for Crime Prevention in Ukraine. The specificity of this plan is that it has a medium-term nature and will be the basis for the development of regional crime prevention plans; 3) adoption of a Comprehensive Targeted Plan for the Prevention of mercenary and violent Crimes on the Territory of JF. In the areas of JFO (Donetsk and Lugansk regions) the organization of state programs is provided by regional military-civil administrations on the basis of the Law of Ukraine "On military-civil administrations" (2015). Regional programs of these regions (Donetsk and Lugansk) should contain the appropriate specifics of the implementation of state crime prevention programs. It is the lack of reflection in such documents of regional specificity that "blurs" them and they do not differ from other identical programs, as well as from the state program and reporting forms; 4) referring the conduct of operational-search prevention of mercenary and violent crimes to the powers of the Department for the Protection of the Interests of Society and the State of the NP of Ukraine in close cooperation with the units of criminal analysis. This interaction will allow to test the idea of operational-search crime prevention, to elaborate the forms and methods of operational-preventive work in modern conditions of the National Police; 5) in accordance with paragraph 7 of the Decision of the National Security and Defence Council of Ukraine dd. May 6, 2015 "On the National Security Strategy of Ukraine", enacted by Decree of the President of Ukraine № 287/2015 (5/2015), to approve the Regulations on the system of indicators (indicators) of the state of national security of Ukraine; 6) implementation on the territory of Donetsk and Lugansk regions until 2025 the Concept of ensuring criminological security developed by the author; 7) introduction developed by the author methodological recommendations on the activity of bodies and divisions of the National Police of Ukraine in the prevention of mercenary and violent crimes. At the stage of pre-trial investigation of mercenary and violent crimes, special criminological prevention of crimes consists in stopping the criminal activities of persons (their groups) of the corresponding direction, preventing the completion of planned and initiated crimes, while taking a set of procedural measures to bring offenders to justice. The interaction of investigators and employees of operational units of the NP of Ukraine begins with joint planning of activities at the stage of implementation of operational-search materials, at which issues of both procedural and operational-search nature are resolved, the tactics of conducting investigative (search) and covert investigative (search) actions are coordinated. The expediency of creating specialized, permanently operating investigative and operational groups was confirmed both at the level of the regional Main Directorates of the National Police, and at the interregional level. Taking into account the experience gained by the operational units of interaction with investigators and employees of the operational and operational-technical services in the implementation of orders to carry out certain covert investigative (search) actions, a program of relevant trainings was proposed as part of the training and advanced training of police officers of different professional groups and methodological recommendations of the corresponding direction. The main form of individual-prophylactic prevention of mercenary-violent crimes in the territory of the JFO is operational-search prevention, which has a preventive focus, is carried out with the aim of early identification and elimination of phenomena and processes that can transform into determinants of mercenary-violent crime, to give impetus to the development the selfish orientation of the personality and violent manifestation. Such activity limits the influence of the criminal environment on persons with an unstable value system, inhibits the formation and development of the selfish orientation of violent manifestation, eliminates the shortcomings of protecting material values, improves the personal safety new criminal gangs or the emergence of lone thieves, migrant criminals; work with the contingent under the account, establishing the circle of those who are likely to be involved in criminal activity; preventing the possibility of implementing the intention; convincing people prone to criminal behaviour to refuse to commit a crime, etc.). The expediency of the development in Ukraine a model of police activity controlled by analytics ("Intelligence Led Policing") as a separate strategic direction for improving information support and analytical work of analysing big data and operational information with scientific substantiation of ways of its phased implementation in the activities of bodies and units of the National Police Ukraine is conceptually proven. Analysing the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine and departmental normative legal acts, the following forms of interaction between investigators and employees of operational units in the prevention of mercenary and violent crimes in the territory of the JFO were identified: a) upon receipt of applications and reports of criminal offenses and response to them; b) when the operational unit sends materials based on the results of the Law-Enforcement Operations to the pre-trial investigation body; c) within the framework of the work of the investigative-operational group for the investigation of criminal offenses; e) fulfilment by the employees of the operational unit of the investigator's written instructions to conduct investigative (search) and covert investigative (search) actions. The Concept of ensuring criminological security in Donetsk and Lugansk regions until 2025 has been developed and proposed, which defines the vision and prospects of ensuring national security, strategic goals of crime control, ways to achieve and implementation actions, and the State Program of mercenary and violent crimes Urgent Prevention actions in Donetsk and Lugansk regions until 2025, which contains mechanisms of human rights and freedoms protection, bringing the perpetrators to justice, as well as a system of priority preventive measures.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семенишин, М.О. Теорія та практика запобігання корисливо- насильницьким злочинам органами та підрозділами Національної поліції України (за матеріалами операції Об’єднаних сил) : дис . ... д-ра юрид. наук .: 081, 08 / Микола Олександрович Семенишин; МВС України, Донецький юридичний інститут МВС України; Державний науково-дослідний інститут МВС України. - Київ, 2020. - 623 с.
Зібрання