System Links Between Criminal Law and Criminal Legal Institutions: Challenges Current Legislation of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
The article stipulates the necessity of a systematic analysis of the consequences of a rather intense reform of the criminal legislation of Ukraine in comparison with the previous period. Substantial changes have undergone a special part of the Criminal Code, which is a reproduction of the legal process of criminalization and decriminalization of certain types of acts. To date, in the Criminal Code of the 459 articles, which are specified in the Special Part of the Criminal Code, 338 articles have undergone significant changes both in the part of the provisions contained in the disposition of the norm and in the sanctions. In addition, 58 new direct objects of crime - new articles have been identified. However, the feature of the current reform of criminal legislation is that changes are not only a part of the Criminal Code but also the General Part. Changes to the General Part of the Criminal Legislation are important and should be interpreted in accordance with the substance and purpose of this part of the criminal law. The degree of perfection, systemic consistency and interconnection of criminal law, criminal-law institutes, defined in the General Part of the Criminal Code of Ukraine, has a significant impact on the quality of criminal legislation as a whole. У статті обговорюється необхідність системного аналізу наслідків досить інтенсивного, в порівнянні з попереднім періодом, реформування кримінального законодавства України. Суттєвих змін зазнала Особлива частина КК, є відтворенням закономірного процесу криміналізації та декриміналізації певного виду діянь. На сьогодні в КК з 459 статей, які визначені в Особливої ​​частини КК, 338 статей отримали суттєві зміни як в частині положень, що містяться в диспозиції норми, так і в санкції. До того ж, визначено 58 нових безпосередніх об'єктів злочину - нових статей. Однак особливістю сучасного реформування кримінального законодавства є те, що зміни зазнає як Особлива частина КК а й Загальна частина. Зміни, що вносяться до Загальної частини кримінального законодавства мають важливе значення і повинні тлумачитися відповідно до сутності і призначення цієї частини кримінального права. Ступінь досконалості, системної послідовності і взаємозв'язку кримінально-правових норм, кримінально-правових інститутів, визначених у Загальній частині Кримінального кодексу України, істотно впливає на якість кримінального законодавства в цілому. В статье оговаривается необходимость системного анализа последствий достаточно интенсивного, по сравнению с предыдущим периодом, реформирования уголовного законодательства Украины. Существенно изменилась Особенная часть УК, является воспроизведением закономерного процесса криминализации и декриминализации определенного вида деяний. На сегодня в УК с 459 статей, которые определены в Особенной части УК, 338 статей получили существенные изменения как в части положений, содержащихся в диспозиции нормы, так и в санкции. К тому же, определено 58 новых непосредственных объектов преступления - новых статей. Однако особенностью современного реформирования уголовного законодательства является то, что изменения претерпевает не только Особенная часть УК но и Общая часть. Изменения, которые вносятся в Общей части уголовного законодательства имеют важное значение и должны толковаться в соответствии с сущности и назначения этой части уголовного права. Степень совершенства, системной последовательности и взаимосвязи уголовно-правовых норм, уголовно-правовых институтов, определенных в Общей части Уголовного кодекса Украины, существенно влияет на качество уголовного законодательства в целом.
Опис
Ключові слова
Criminal Code, Special Part of the Criminal Code, General Part of the Criminal Code, criminal legislation, crime, criminal law, criminal legal institutions., Кримінальний кодекс, спеціальна частина Кримінального кодексу, загальна частина Кримінального кодексу, кримінальне законодавство, злочинність, кримінальна право, кримінально-правові інститути., Уголовный кодекс, специальная часть Уголовного кодекса, общая часть Уголовного кодекса, уголовное законодательство, преступность, уголовное право, уголовно-правовые институты.
Бібліографічний опис
Merkulova V. System Links Between Criminal Law and Criminal Legal Institutions: Challenges Current Legislation of Ukraine // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2017. № 3. P. 46 - 52.