Відновний підхід до здійснення правосуддя щодо неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
Робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів впровадження відновного підходу до здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. Доведено, що ефективна реалізація програм відновного правосуддя у національному праві потребує як нормативно-правого регулювання, так й набуття фахової компетенції та практичних навичок юристами. Розглядається проблематика впровадження системи відновного правосуддя в сучасне судочинство України. Аналізується досвід зарубіжних країн у сфері застосування різних форм відновного правосуддя, а також можливість застосування такого досвіду в Україні. The work is devoted to the study of theoretical and practical aspects implementation of a restorative approach to the implementation of justice in relation to minors It has been proven that effective implementation of recovery programs justice in national law needs as normative and legal regulation, as well as the acquisition of professional competence and practical skills lawyers. The issue of the implementation of the recovery system is considered justice in the modern judiciary of Ukraine. The experience of foreign countries is analyzed countries in the field of application of various forms of restorative justice, as well as the possibility of applying such experience in Ukraine.
Опис
Ключові слова
відновний підхід до здійснення правосуддя, правосуддя щодо неповнолітніх, реформування кримінально-виконавчої системи, a restorative approach to justice, juvenile justice, reforming the criminal justice system
Бібліографічний опис
Матвєєва Л.Г. Відновний підхід до здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. Ювенальна юстиція: український дискурс : колективна моногр. / М. О. Баймуратов, Є. О. Бутирін та ін.; за заг. ред. Долженкова О. Ф., Корнієнка М. В. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. С. 141 - 159.
Зібрання