КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті на підставі історичного системно-по- рівняльного дослідження правових джерел загального та кримінально-правового характеру, що застосову- вались на території України за часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, часів чинності законодавства Російської імперії на території Східної України, визначено витоки становлення та напрями реформування кримінальної відповідальності за неза- конний обіг зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Наступність законодавства щодо розгляду- ваної сфери в Україні з пострадянського часу й доте- пер досліджено на прикладі особливостей Криміналь- них кодексів України 1922, 1927, 1960, 2001 рр. На підставі історико-правового аналізу норма- тивних актів, що регламентують незаконні дії зі зброєю, пропонується виокремити такі історичні етапи. X–XVI століття – етап становлення криміна- лізації діянь, пов’язаних із використанням зброї (різ- них її різновидів), діянь, предметом посягання яких є зброя. XVII – початок XX століття – етап форму- вання кримінального законодавства щодо незакон- ного поводження зі зброєю та вибухівкою, переробки та інших дій, спрямованих на вдосконалення їхніх властивостей. 1920–1991 роки (переважно часи вхо- дження України до СРСР) – етап розвитку криміналь- ного законодавства в частині уточнення дефініцій та санкцій щодо різних дій по відношенню до зброї, боєприпасів, вибухівки змін їхніх властивостей. З 1991 р. дотепер – період остаточної трансформації та формування кримінального законодавства Укра- їни у сфері незаконного обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин на тлі основних напрямів станов- лення правової незалежності України та обговорення можливостей легалізації обігу окремих видів зброї. Законодавець все більшу увагу приділяє криміналізації тих діянь, які пов’язані зі зміною властивостей вог- непальної зброї та бойових припасів. Доведено, що за доволі тривалий час мали місце різні підходи ставлення до визначення головних ознак суспільно небезпечної поведінки, яка посягає на гро- мадський порядок та громадську безпеку, предметом якої є зброя, бойові припаси та вибухові речовини. Історичний шлях відтворює визначення багато- чисельних норм, змістом яких є одна або дві дії, до визначення альтернативної поведінки, яка фіксу- ється у двох або трьох нормах. The article, based on a historical system-comparative study of legal sources of general and criminal law, used in Ukraine during the Kievan Rus, Galicia-Volyn principality, the legislation of the Russian Empire in Eastern Ukraine – identifies the origins and directions of reform criminal liability for illicit trafficking in weapons, ammunition and explosives. The continuity of the legislation on this area in Ukraine from post-Soviet times to the present day has been studied on the example of the peculiarities of the Criminal Codes of Ukraine of 1922, 1927, 1960, 2001. On the basis of the historical and legal analysis of the normative acts regulating illegal actions with the weapon it is offered to allocate the following historical stages. X–XVI century – the stage of criminalization of acts related to the use of weapons (its various types); acts, the subject of encroachment of which is a weapon. XVII – early XX century – the stage of formation of criminal legislation on the illegal handling of weapons and explosives, processing and other actions aimed at improving their properties. 1920–1991 (mostly the times of Ukraine's accession to the USSR) – a stage in the development of criminal law in terms of clarifying the definitions and sanctions for various actions in relation to weapons, ammunition, explosives changes in their properties. From 1991 to the present - the period of final transformation and formation of criminal legislation of Ukraine in the field of illicit trafficking in weapons, ammunition, explosives against the background of the main directions of legal independence of Ukraine and discussion of legalization of certain weapons. The legislator is paying more and more attention to the criminalization of those acts that are associated with changes in the properties of firearms and ammunition. It has been proven that for a long time there have been different approaches to identifying the main features of socially dangerous behavior that encroaches on public order and public safety, the subject of which is weapons, ammunition and explosives. The historical path reproduces the definition of numerous norms, the content of which is one or two actions, to the definition of alternative behavior, which is fixed in two or three norms.
Опис
Ключові слова
бойові припаси, вибухові речовини, зброя, кримінальна відповідальність, незаконний обіг, історична періодизація, реформування законодавства., ammunition, explosives, weapons, criminal liability, illicit trafficking, historical periodization, legislative reform.
Бібліографічний опис
Меркулова В.О., Павленко Л.М. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 314 - 321.