Адвокатура України (альбом схем)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Наочний посібник (альбом схем) підготовлено на підставі аналізу сучасної наукової думки, стосовно забезпечення особі права на отримання правової допомоги та імплементації новацій в адвокатській діяльності, закріплених в: ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кримінального процесуального законодавства, ЗУ «Про надання безоплатної правової допомоги» тощо, вивчення діяльності практикуючих адвокатів Одеської ради адвокатів, особистого педагогічного досвіду. The visual manual (album of schemes) is prepared on the basis of the analysis of modern scientific opinion, concerning providing to the person of the right to legal aid and implementation of innovations in legal activity, fixed in: Law «About Advocacy and Advocacy», criminal procedural legislation, Law «About granting free legal aid», etc., studying the activities of practicing lawyers of the Odessa Bar Council, personal pedagogical experience.
Опис
Ключові слова
адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, адвокатське самоврядування, адвокат у цивільному провадженні, адвокат в адміністративному процесі, адвокат у кримінальному провадженні, адвокату господарському процесі, інститут адвокатури., advocacy of Ukraine, lawyer, advocacy activity, advocacy self - government, advocate in civil proceedings, advocate in administrative proceedings, advocate in criminal proceedings, advocate in economic proceedings, institute of advocacy.
Бібліографічний опис
Адвокатура України (альбом схем): наочн. пос. / колектив авторів за заг. ред. О.В. Косаревської. – Одеса: ОДУВС, 2014. - 202 с.