КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Держава та регіони
Анотація
Стаття присвячена дослідженню кримінологічної характеристики закономірностей кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні. З’ясовано, що у період з 2017 по 2022 рр. кількість кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту знизилась майже на половину, тобто з 22090 до 12755 таких фактів відповідно, тобто майже на 43 %. Встановлено, що стрімке збільшення та поширення кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту в Україні вимагає вдосконалення системи заходів протидії цим кримінально протиправним діянням. У свою чергу, це висуває нагальну необхідність в отриманні нових знань про сучасні закономірності і тенденції функціонування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту, зокрема через аналіз їх кількісних і якісних показників. Доводиться, що безпека дорожнього руху та експлуатації транспорту є однією з найактуальніших соціально-економічних проблем сучасності. Систематичне моніторинг стану і тенденцій поширення кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту сприяє ефективному запобіганню. Виявлено, що в Україні значно знизився рівень ефективності правоохоронних органів у процесі проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні. У статті встановлено, що у загальній структурі кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту одну з лідируючих позицій займають порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досліджено географію кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту, вивчено кількість жертв внаслідок цих кримінально протиправних діянь та підтверджено тенденцію вчинення кримінальних правопорушень даної категорії у стані сп’яніння. The article is devoted to the study of the criminological characteristics of patterns of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport in Ukraine. It was found that in the period from 2017 to 2022, the number of criminal offenses against road traffic safety and the use of transport decreased by almost half, that is, from 22,090 to 12,755 such facts, respectively, that is, by almost 43%. It is set that a swift increase and distribution of criminal offences in the field of safety of travelling motion and exploitation of transport in Ukraine require perfection of the system of measures of counteraction to these criminally протиправним acts. In turn, it pulls out an urgent necessity for the receipt of new knowledge about modern conformities to law and tendencies of functioning of criminal offences against safety of motion and exploitation of transport, in particular through the analysis of them quantitative and quality indexes. It will be that safety of travelling motion and exploitation of transport is one of the most actual socioeconomic problems of contemporaneity. Systematic monitoring of the state and tendencies of distribution of criminal offences against safety of motion and exploitation of transport assists effective prevention. It was revealed that in Ukraine the level of efficiency of law enforcement agencies in conducting a quick, complete and unforeseen investigation of criminal offenses against traffic safety and operation of transport in Ukraine has significantly decreased. The article establishes that in the general structure of criminal offenses against traffic safety and operation of transport, one of the leading positions is involved in the violation of the rules of road traffic safety or operation of transport by persons driving vehicles. The geography of criminal offenses against traffic safety and operation of transport was studied, the number of victims as a result of these criminal and illegal acts was studied, and the tendency of committing criminal offenses of this category while intoxicated was confirmed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бабенко, А. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ. Держава та регіони. Серія: Право, 2023 р., № 1 (79). С.275-281.