СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із сучасним станом законодав- чого регулювання правового статусу юридичних осіб публічного права в Україні шля- хом аналізу системи чинного законодавства України та доктринальних підходів щодо визначення поняття «юридична особа публічного права» та її правосуб’єктності. З’ясовано, що у нормативно-правових актах використовується поняття «юридична особа» замість «юридична особа публічного права», але разом з цим, такий підхід не впливає на визначення статусних ознак згадуваних суб’єктів. Наголошено на тому, що визначальними чинниками правового статусу юридичної особи публічного права є її створення і реєстрація у встановленому законом порядку, а саме - на підставі розпорядчого акта Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Встановлено, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публіч- ного права встановлюються Конституцією України та спеціальними законами, а порядок участі означених суб’єктів у цивільних правовідносинах врегульовано цивільним законодавством. Окремі закони та підзаконні нормативні акти, якими рег- ламентується порядок функціонування організацій, взагалі не містять вказівки про їх належність до юридичних осіб, хоча детально визначаються їх права, обов’язки, функціональне призначення, відповідальність тощо. Виникнення правосуб’єктно- сті юридичної особи публічного права пов’язано з моментом її державної реєстрації шляхом занесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридич- них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Запропоновано авторське визначення юридичної особи публічного права як орга- нізацію, створену та зареєстровану відповідно до норм публічного права у передбаче- ному законом порядку та організаційно-правовій формі розпорядчим актом Прези- дента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування для забезпечення реалізації функцій держави або місцевого самоврядування з використанням переважно імперативних методів правового регулювання. Зазначено, що важливість з’ясування особливостей статусних характеристик юри- дичних осіб публічного права, з одного боку, сприяє розкриттю їхніх детермінуючих ознак, а з іншого – опосередковує потребу здійснення подальших досліджень цієї про- блематики. The article is devoted to the study of issues related to the current state of legislative regulation of the legal status of legal entities under public law in Ukraine by analyzing the system of current legislation of Ukraine and doctrinal approaches to defining the concept of «legal entity under public law» and its legal personality. It was found that the concept of «legal entity» is used in regulatory acts instead of «legal entity of public law», but at the same time, this approach does not affect the definition of the status characteristics of the mentioned entities. It is emphasized that the determining factors of the legal status of a legal entity under public law are its creation and registration in accordance with the procedure established by law, namely - on the basis of an executive act of the President of Ukraine, a state authority, an authority of the Autonomous Republic of Crimea or a local self-government authority. It has been established that the procedure for formation and legal status of legal entities under public law is established by the Constitution of Ukraine and special laws, and the procedure for the participation of these entities in civil legal relations is regulated by civil legislation. Separate laws and bylaws, the norms of which regulate the order of functioning of organizations, do not at all contain instructions about their belonging to legal entities, although they define their rights, duties, functional purpose, responsibility, etc. The emergence of legal personality of a legal entity under public law is associated with the moment of its state registration by entering relevant information about it in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations. The author's definition of a legal entity under public law is proposed as an organization created and registered in accordance with the norms of public law in the manner prescribed by law and in an organizational and legal form by an executive act of the President of Ukraine, a state authority, an authority of the Autonomous Republic of Crimea or a local self-government authority to ensure the implementation of state functions or local selfgovernment using mainly imperative methods of legal regulation. It is noted that the importance of clarifying the peculiarities of the status characteristics of legal entities under public law, on the one hand, contributes to the disclosure of their determining features, and on the other hand, mediates the need for further research into this issue.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жильцов, О. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 29. С. 197-203.