Верховенство права як принцип діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є визначення сутності та складників верховенства права як принципу діяльності Національної поліції України, а також особливостей його реалізації в діяльності поліцейських. Досліджено місце принципу верховенства права в системі принципів діяльності Національної поліції. Розкрито сутність принципу верховенства права в діяльності Національної поліції України шляхом визначення його складників та їхнього впливу на ефективність виконання завдань, які стоять перед поліцією. Підкреслено, що принцип верховенства права є основоположним у діяльності поліції й у цілому охоплює принципи дотримання прав і свобод людини та законності. До загальних складників принципу верховенства права віднесено: 1) дотримання прав людини та пріоритетність прав і свобод людини як найвищих цінностей та основоположних засад змісту і спрямованості діяльності держави, зокрема і Національної поліції України; 2) правову (юридичну) визначеність законів та інших нормативно-правових актів; 3) законність (у тому числі прозорий, підзвітний і демократичний процес ухвалення законів); 4) заборону сваволі; 5) доступ до правосуддя (включає також доступ до правової допомоги); 6) недискримінацію і рівність перед законом. Наголошено, що неналежне забезпечення такого складника принципу верховенства права, як правова (юридична) визначеність законів, може мати особливо негативний безпосередній вплив на ефективність виконання завдань, які стоять перед поліцією. Спеціальним складником принципу верховенства права та важливою умовою його реалізації визначено врахування практики Європейського суду з прав людини. Запропоновано створити та підтримувати в актуальному стані відповідні інформаційні ресурси з узагальненням практики ЄСПЛ із питань поліцейської діяльності, що сприятиме доступності рішень ЄСПЛ для поліцейських та запобігатиме їх викривленому тлумаченню з боку викладачів або інструкторів, які проводять навчання поліцейських. The purpose of the article is to determine the essence and components of the rule of law as a principle of the National Police of Ukraine, as well as the features of its implementation in the police. The place of the principle of the rule of law in the system of principles of activity of the National Police is investigated. The essence of the principle of the rule of law in the activities of the National Police of Ukraine is revealed by determining its components and their impact on the effectiveness of the tasks facing the police. It is emphasized that the principle of the rule of law is fundamental in the activities of the police and generally covers the principles of respect for human rights and freedoms and the rule of law. The general components of the principle of the rule of law include: 1) respect for human rights and the priority of human rights and freedoms as the highest values and fundamental principles of the content and direction of the state, including the National Police of Ukraine; 2) legal (legal) certainty of laws and other normative legal acts; 3) legality (including transparent, accountable and democratic law-making process); 4) prohibition of arbitrariness; 5) access to justice (also includes access to legal aid); 6) non-discrimination and equality before the law. It is emphasized that inadequate provision of such a component of the rule of law as legal (legal) certainty of laws can have a particularly negative direct impact on the effectiveness of the tasks facing the police. A special component of the principle of the rule of law and an important condition for its implementation is the consideration of the case law of the European Court of Human Rights. It is proposed to create and maintain up-to-date relevant information resources summarizing the ECHR's practice on policing, which will facilitate the accessibility of ECHR decisions to police officers and prevent their misinterpretation by teachers or instructors who train police officers.
Опис
Ключові слова
принципи діяльності поліції, вер- ховенство права, законність, правова (юридична) визначеність., principles of police activity, Rule of Law, legality, legal certainty.
Бібліографічний опис
Ковальова О. В. Верховенство права як принцип діяльності Національної поліції України // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 2. С. 8 - 14.