PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL RELIABILITY OF POLICE OFFICERS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Анотація
Increasing the professional and psychological training of police officers is gaining more and more relevance every day. Professional activity develops not only the necessary skills and abilities, not only affects the peculiarity of mental processes, but also forms the personality as a whole, its professional features, professional type and professional reliability. The professional reliability of a police officer is a complex, integrative (that is, it covers various psychological spheres of a person: personal, motivational, cognitive, etc.) personal formation; is a psychological feature (character) of an individual; is related to the performance of activities and ensures the efficiency (timeliness, correctness, faultlessness) of its performance, is not a naturally given quality of a person, and therefore requires purposeful formation. Підвищення професійної та психологічної підготовки поліцейських з кожним днем ​​набуває все більшої актуальності. Професійна діяльність формує не тільки необхідні вміння та навички, не тільки впливає на своєрідність психічних процесів, а й формує особистість у цілому, її професійні особливості, професійний тип і професійну надійність. Професійна надійність поліцейського – це складне, інтегративне (тобто охоплює різні психологічні сфери людини: особистісну, мотиваційну, когнітивну тощо) особистісне утворення; є психологічною особливістю (характером) особистості; пов’язана з виконанням діяльності та забезпечує ефективність (своєчасність, правильність, бездоганність) її виконання, не є природно даною якістю особистості, а тому потребує цілеспрямованого формування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Shvets D.V. PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL RELIABILITY OF POLICE OFFICERS. The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 548 p. Pp.482-496.