MEANS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS IMPROVEMENT OF FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE PROCESS OF THEIR SPECIALITY TRAINING

Анотація
The aim: To investigate the influence of various means of professional training (firearms training, physical training) on the dynamics of psychophysiological indicators of future law enforcement officers. Materials and methods: The research involved 96 17-23-year-old cadets. Three groups were formed: control group (CG, n = 54), the cadets of which studied according to the current educational program; experimental group 1 (EG1, n = 22), the cadets of which additionally attended practical shooting sessions; experimental group 2 (EG2, n = 20), the cadets of which additionally attended training sessions in hand-to-hand combat. The following aspects were studied among psychophysiological indicators: distribution and concentration of attention, short-term memory, mental capacity, emotional stability, anxiety and psycho-emotional state. Results: It was found that the EG1 cadets revealed the most pronounced indicators of attention concentration, emotional stability and psycho-emotional state at the end of the research; the EG2 cadets showed the most prominent indicators of attention distribution, emotional stability and a low level of anxiety. The CG cadets also improved their psychophysiological indicators, but the level of most of them is significantly lower than that of the EG1 and the EG2 cadets. Conclusions: The results of the research confirmed the high efficiency of firearms and physical training means to improve the psychophysiological indicators of future law enforcement officers in the process of their training. The high level of these indicators will ensure their effective performance of service tasks in the process of their future professional activities. Мета: дослідити вплив різноманітних засобів професійної підготовки (стрілецької підготовки, фізичної підготовки) на динаміку психофізіологічних показників майбутніх працівників правоохоронних органів. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 96 курсантів віком 17-23 років. Було сформовано три групи: контрольна група (КГ, n = 54), курсанти якої навчалися за діючою освітньою програмою; 1-а експериментальна група (ЕГ1, n = 22), курсанти якої додатково відвідували заняття з практичної стрільби; 2-а експериментальна група (ЕГ2, n = 20), курсанти якої додатково відвідували заняття з рукопашного бою. Серед психофізіологічних показників вивчалися такі аспекти: розподіл та концентрація уваги, короткочасна пам'ять, розумова працездатність, емоційна стійкість, тривожність та психоемоційний стан. Результати: Встановлено, що у курсантів ЕГ1 виявлено найбільш виражені показники концентрації уваги, емоційної стійкості та психоемоційного стану наприкінці навчання. дослідження; у курсантів ЕГ2 найбільш яскраво виражені показники розподілу уваги, емоційної стійкості та низький рівень тривожності. Курсанти КГ також покращили свої психофізіологічні показники, але рівень більшості з них значно нижчий, ніж у курсантів ЕГ1 та ЕГ2. Висновки: Результати дослідження підтвердили високу ефективність застосування вогнепальної зброї та засобів фізичної культури для покращення психофізіологічних показників майбутньої юриспруденції. працівники правоохоронних органів у процесі навчання. Високий рівень цих показників забезпечить ефективне виконання ними службових завдань у процесі їхньої подальшої експлуатації. професійна діяльність.
Опис
Ключові слова
psychophysiological indicators, professional training, cadets, firearms training, physical training, психофізіологічні показники, професійна підготовка, курсанти, вогнева підготовка, фізична підготовка
Бібліографічний опис
Okhrimenko I. et al. MEANS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS IMPROVEMENT OF FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE PROCESS OF THEIR SPECIALITY TRAINING // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 4 PART 1, APRIL 2022. Pp. 871 - 876.