УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена участі громадськості в заходах запобігання корупції на основі аналізу вітчизняних напрацювань і міжнародного досвіду, оскільки існує позитивно показовий світовий досвід ефективної співпраці державного й недержавного секторів у питаннях протидії корупції. Роль у боротьбі з корупцією повинні відігравати неурядові організації та громад- ськість загалом. Це стосується викриття й оприлюднення фактів корупції, доведення їх до відповідних державних антикорупційних органів, формування в суспільстві іде- ології нетерпимості до корупції, здійснення громадського контролю над діяльністю органів державної влади. Уже не один рік тривають обговорення, які заходи допоможуть мінімізувати коруп- цію в Україні. Залучення громадськості до антикорупційного процесу називається серед доволі ефективних. Загальновідомим є факт, що корупція в Україні продовжує залишатися однією з основних загроз національній безпеці, політичній стабільності й утвердженню вер- ховенства права. Саме тому антикорупційна політика України потребує постійного вдосконалення законодавства та напрацювання новітніх засобів її подолання в тому числі й шляхом залучення громадськості. Унесення відповідних доповнень до Кодексу України про адміністративні право- порушення (глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією») зумовлено прийняттям Верховною Радою України законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України», які, у свою чергу, передбачають участь громадськості в заходах запобігання корупції шляхом реаліза- ції громадськими об’єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками, а також окремими громадянами своїх прав і громадянського обов’язку. Але не тільки національні законодавчі документи регламентують участь громад- ськості в боротьбі з корупцією. Так, Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 2003 року передбачає обов’язок усіх держав для забезпечення ефектив- ності своїх зусиль у цій галузі співпрацювати одна з одною за підтримки й участі окремих осіб і груп, які не належать до державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад. Зазначений аспект уже висвітлювали такі вчені, як О.В. Новіков, А.В. Білецький, Н.П. Підбережник, В.М. Гаращук, Ю.В. Ковбасюк, М.І. Хавронюк та інші. Натомість цей напрям залишається одним із найважливіших для дослідження й обговорення не тільки серед науковців, а й серед пересічних громадян держави. The article is devoted to public participation in anti-corruption measures based on the analysis of domestic developments and international experience, as there is a positive demonstration of global experience of effective cooperation between the public and private sectors in combating corruption. General public should play a role in the fight against corruption. This concerns exposing and publicizing the facts of corruption, bringing them to the relevant state anti-corruption bodies, forming an ideology of intolerance to corruption in society, exercising public control over the activities of public authorities. Discussions have been going on for several years about measures to help minimize corruption in Ukraine. Public involvement in the anti-corruption process is among the most effective. It is a well-known fact that corruption in Ukraine continues to be a major threat to national security, political stability and the rule of law. That is why Ukraine's anti-corruption policy needs constant improvement of legislation and the development of new means of overcoming it, including by involving the public. The introduction of relevant amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses (Chapter 13-A “Administrative Offenses Related to Corruption”) led to the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the laws “On Prevention of Corruption” and “On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine”, which in turn provide for public participation in measures to prevent corruption through the implementation of public associations, their members or authorized representatives, as well as individual citizens of their rights and public duty. But it is not only national legislation that regulates public participation in the fight against corruption. Thus, the 2003 United Nations Convention against Corruption obliges all States to cooperate with each other in order to ensure the effectiveness of their efforts in this area with the support and participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations. This aspect has already been covered by such scientists and scientists as O.V. Novikov, A.V. Biletsky, N.P. Pidberezhnyk, V.M. Garashchuk, Y.V. Kovbasyuk, M.I. Havronyuk and other. Instead, this area remains one of the most important for research and discussion not only among scientists but also among ordinary citizens of the state.
Опис
Ключові слова
корупція, громадськість, механізми подолання корупції., corruption, public, mechanisms for overcoming corruption.
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 16. С. 126 - 130.