ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 175-1 КУПАП «КУРІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЯХ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена особливостям фіксації адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП, Кодекс) «Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях». Загальновідомим є факт, що тютюн – це повільно-діюча отрута, яка згубно впли- ває на організм людини у разі вживання нею тютюнових виробів, викликаючи залеж- ність від вживання тютюну. Поширення куріння та інших способів вживання тютю- нових виробів в Україні нині є головною загрозою здоров’ю, причиною інвалідності та передчасної смерті українців. За підрахунками Світового банку щорічно фінансові збитки в Україні від паління громадянами тютюнових виробів становлять декілька мільярдів доларів США. Євросоюз постійно ініціює запровадження законів, підзаконних нормативно-пра- вових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, пред- ставлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів. Так, у країнах Євро- союзу 20 травня 2020 року набрала чинності заборона на продаж тютюнових виробів з ароматом ментолу. Це рішення було прийнято в рамках пакету заходів із боротьби з курінням ще в 2016 році, але воно почало діяти тільки зараз. Справа в тому, що для продукції, частка якої на тютюновому ринку перевищує 3 відсотки (наприклад, з аро- матом ментолу), був передбачений перехідний період до 2020 року. Обмеження вживання тютюнових виробів серед населення і доступ до них дітей, зменшення захворюваності, інвалідність і передчасна смертність громадян, пов’язані із вживанням тютюнових виробів, були основною метою прийняття Закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідли- вого впливу на здоров’я населення», який визначив основні принципи та напрями державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорону здо- ров’я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров’ю внаслідок розвитку захво- рювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання. The article is devoted to the peculiarities of fixing an administrative offense provided by Article 175-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses (hereinafter – KUpAP) “Smoking tobacco products in prohibited places”. It is a well-known fact that tobacco is a slow-acting poison that has a detrimental effect on the human body when it uses tobacco products, causing dependence on tobacco use. The proliferation of smoking and other tobacco use in Ukraine is currently a major threat to health, causing disability and premature death for Ukrainians, and the World Bank estimates that the annual financial loss in Ukraine from tobacco smoking is several billion dollars. The European Union is constantly initiating the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States on the production, presentation and sale of tobacco products and related products. For example, in the European Union on May 20, 2020, a ban on the sale of tobacco products with menthol flavor came into force. This decision was made as part of a package of measures to combat smoking in 2016, but it came into force only now. The fact is that for products whose share in the tobacco market exceeds 3 percent (for example, with the aroma of menthol), there was a transition period until 2020. Restricting the use of tobacco products among the population, and especially the access of children to them, reducing morbidity, disability and premature mortality of citizens associated with tobacco use was the main purpose of the Law “On measures to prevent and reduce tobacco use and their harmful effects on public health” which defined the basic principles and directions of state policy on prevention of smoking of tobacco products, reduction of their use among the population, restriction of access to them of children, protection of public health from harm to their health due to disease, disability and mortality caused by smoking tobacco products or other means of their use.
Опис
Ключові слова
тютюн, куріння, протокол про адміністративне правопору- шення, технічні прилади та технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису., tobacco, smoking, protocol on administrative offense, technical devices and technical means that have the functions of photography and filming, video recording.
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 175-1 КУПАП «КУРІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЯХ».Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 12. С. 83 - 86.