Взаємодія поліції, прокуратури та Державної прикордонної служби України у протидії організованим кримінальним правопорушенням, пов’язаним із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Аналітично-порівняльне правознавство
Анотація
Стаття є кримінологічним дослідженням феномену взаємодії поліції, прокуратури та Державної прикордонної служби України у протидії організованим кримінальним правопорушенням, пов’язаним із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України. За результатами дослідження надано характеристику та окреслено суспільну небезпеку цих явищ в умовах війни, висвітлено осіб, які їх вчиняють, визначено війну, як основний фактор змін у кількісно-якісних параметрах злочинності. У роботі проведено розподіл заходів запобігання організованим кримінальним правопорушенням, пов’язаним із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України та стратегії зменшення можливостей для вчинення злочинів. У дослідженні висвітлені основні напрями та засоби взаємодії поліції, прокуратури та Державної прикордонної служби України у протидії правопорушенням, пов’язаним із організованими кримінальними правопорушеннями, пов’язаним із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України. За результатами дослідження наголошується, що взаємодія між підрозділами поліції з органами Державної прикордонної служби України та прокуратурою під час виявлення та припинення організованих кримінальних правопорушень, пов’язаних із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України. Стратегія зменшення злочинності повинна ґрунтуватися на застосуванні сукупності гласних та не гласних засобів протидії; мати широкомасштабний, комплексний, добре спланований і організований характер, орієнтований на зниження рівня цих видів злочинності як передумови існування інших антисуспільних проявів. The article is a criminological study of the phenomenon of interaction between the police, the prosecutor’s office and the State Border Guard Service of Ukraine in countering organized criminal offenses related to smuggling, illegal trafficking of weapons and drugs, terrorism and illegal crossing of the state border of Ukraine. Based on the results of the research, the social danger of these phenomena in the conditions of war was characterized and outlined, the persons who commit them were highlighted, war was identified as the main factor of changes in the quantitative and qualitative parameters of crime. In the work, the distribution of measures for the prevention of organized criminal offenses related to smuggling, illegal trafficking of weapons and drugs, terrorism and illegal crossing of the state border of Ukraine and strategies for reducing opportunities for committing crimes was carried out. The study highlights the main directions and means of interaction between the police, the prosecutor’s office and the State Border Guard Service of Ukraine in combating offenses related to organized criminal offenses, related to smuggling, illegal trafficking of weapons and drugs, terrorism and illegal crossing of the state border of Ukraine. According to the results of the study, it is emphasized that the interaction between police units with the bodies of the State Border Service of Ukraine and the prosecutor’s office during the detection and termination of organized criminal offenses related to smuggling, illegal trafficking of weapons and drugs, terrorism and illegal crossing of the state border of Ukraine. The crime reduction strategy should be based on the application of a combination of public and non-public countermeasures; have a large-scale, complex, well-planned and organized character, aimed at reducing the level of these types of crime as a prerequisite for the existence of other antisocial manifestations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бабенко, А., Палій, М., Чекмарьова, І. Взаємодія поліції, прокуратури та Державної прикордонної служби України у протидії організованим кримінальним правопорушенням, пов’язаним із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 1. С. 436-440.