КРАДІЖКА ТА ШАХРАЙСТВО ЯК ВИДИ КОРИСЛИВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ТА ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню крадіжки та шахрайств як різновидів корисливих кримінальних правопорушень. Аналізуються особ- ливості соціально-правової та віктимологічної характеристики феномену крадіжки та хахрайств. Визначається, що крадіжка як вид корис- ливого ненасильницького кримінального правопорушення проти власності посягає на чуже майно, що відбувається за рахунок таємного протиправного обернення останнього на користь винного або інших третіх осіб, а шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою. Доведено, що крадіжка та шахрайства є найбільш поширеними кримінальними правопорушенням, що вчиняються на всій тери- торії Україні, що підтверджується офіційними статистичними даними відповідних державних структур. Найбільша кількість крадіжок вчиняється зі складів, баз, магазинів, інших торгівельних точок, з квартир та автомобілів. А найбільша частина шахрайств вчиняється у віртуальній сфері – у мережах Інтернет. Визначено, що злочинцями, які вчиняють данні види кримінально караних діянь, найчастіше виступають ті особи, які раніше вже вчиняли кримінальні правопорушення. Проводиться аналіз статистичних даних щодо поширення крадіжок та шахрайств на території України за період 2020-2022 роки. Встановлено, що велику кількість потерпілих від даного посягання проти власності становлять чоловіки, значну питому вагу становлять також жінки (понад 30% від загальної кількості потерпілих від усіх кримінальних правопорушень). Основні напрямами спеціально-кримінологічного запобігання органами поліції крадіжкам та шахрайствам має складатися: із застосування комплексу організаційно-правових та управлінських заходів, спрямованих на профілактику, відвернення та припинення цих кримінальних правопорушень; належне інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності; блоку- вання криміногенних явищ і нейтралізацію криміногенних факторів, що зумовлюють корисливі кримінальні правопорушення проти влас- ності (крадіжки та шахрайства); технічний відео-контроль суспільного середовища, а також інформаційного-комп’ютерного середовища; The article is devoted to the study of theft and fraud as types of self-interested criminal offenses. The peculiarities of the socio-legal and victimological characteristics of the phenomenon of theft and fraud are analyzed. It is determined that theft as a type of self-interested nonviolent criminal offense against property encroaches on someone else’s property, which occurs at the expense of the latter’s secret illegal transfer to the benefit of the guilty party or other third parties, and fraud is the acquisition of someone else’s property by deception or breach of trust. It has been proven that theft and fraud are the most common criminal offenses committed throughout Ukraine, which is confirmed by official statistical data of the relevant state structures. The largest number of thefts is committed from warehouses, bases, shops, other retail outlets, from apartments and cars. And the largest part of frauds is committed in the virtual sphere - on the Internet. It was determined that criminals who commit these types of criminally punishable acts are most often those persons who have previously committed criminal offenses. An analysis of statistical data on the spread of theft and fraud on the territory of Ukraine for the period 2020-2022 is being conducted. It has been established that a large number of victims of this offense against property are men, a significant percentage is also women (more than 30% of the total number of victims of all criminal offenses). The main directions of special criminological prevention of theft and fraud by police bodies should consist of: the application of a complex of organizational, legal and management measures aimed at the prevention, prevention and termination of these criminal offenses; proper informational and analytical provision of law enforcement activities; blocking of criminogenic phenomena and neutralization of criminogenic factors that lead to self-interested criminal offenses against property (theft and fraud); technical video control of the public environment, as well as the information and computer environment;
Опис
Ключові слова
корислива злочинність, посягання на власність, кримінальне правопорушення проти власності, крадіжка, шахрай- ства, жертва злочину, віктимна поведінка, запобігання., self-interested crime, trespass to property, criminal offense against property, theft, fraud, crime victim, victim behavior, prevention.
Бібліографічний опис
Бабенко А.М., Палій М.В. КРАДІЖКА ТА ШАХРАЙСТВО ЯК ВИДИ КОРИСЛИВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ТА ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 564-568.