Запобігання організованій , озброєній та терористичній злочинності як складова безпеки в умовах Євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті досліджено особливості запобігання організованій, озброєній та терористичній злочинно- сті, як важливої складової безпеки нашої країни в умо- вах Євроінтеграції. У роботі доводиться, що процес інтеграції України до Євросоюзу серед багатьох реформ економічного, управлінського, правового і т.д. характеру передба- чає реформування і правоохоронної системи. Важли- вим завданням для української держави є зміцнення правопорядку в країні, а також забезпечення тери- торіальної цілісності та безпеки у країні. У цьому сенсі успішна протидія організованій та терористич- ній злочинності, зменшення нелегального обігу зброї є стратегічним напрямком для покращення криміно- генної обстановки в країні та приведення її до євро- пейських стандартів. Аргументується, що організовані форми злочинної діяльності, нелегальний обіг зброї та терористична діяльність негативно впливають на криміногенну обстановку та рівень безпеки в країні, завдають шкоди авторитету країни, знижують темпи успіш- ної Євроінтеграції. Запропоновано ряд напрямків для реалізації вказаних завдань. Доводиться, що у рамках систематизації запо- біжної діяльності пропонується прийняти державної програми із запобігання організованій злочинності, незаконному обігу зброї та тероризму. Важливим вважаємо розробку та впровадження у практичну діяльність типових методичних рекомендацій, які би відображали алгоритми дій з профілактики, а також виявлення, розкриття та припинення діяльності осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення, пов’язані із організованими формами злочинної діяль- ності, тероризмом та із незаконним обігом зброї. Сумісно із зарубіжними партнерами пропонується розробити комплекс заходів із виявлення міжнарод- них зв’язків (в тому числі і корупційних) організованих злочинних угрупувань та терористичних формувань, ліквідація каналів постачання контрабанди, зброї, наркотиків та відмивання коштів, отриманих неле- гальним шляхом. The article examines the peculiarities of the prevention of organized, armed and terrorist crime, as an important component of the security of our country in the conditions of European integration. The work proves that the process of Ukraine's integration into the European Union, among many economic, administrative, legal, etc. reforms. character involves reforming the law enforcement system as well. An important task for the Ukrainian state is to strengthen law and order in the country, as well as to ensure territorial integrity and security in the country. In this sense, successful counteraction to organized and terrorist crime, reduction of illegal weapons circulation is a strategic direction for improving the criminogenic situation in the country and bringing it to European standards. It is argued that organized forms of criminal activity, illegal arms trafficking and terrorist activity negatively affect the criminogenic situation and the level of security in the country, harm the country's authority, and reduce the pace of successful European integration. A number of directions for the implementation of the specified tasks are proposed. It is proved that as part of the systematization of preventive activities, it is proposed to adopt state programs for the prevention of organized crime, illegal arms trafficking, and terrorism. We consider it important to develop and put into practice typical methodological recommendations that would reflect the algorithms of preventive actions, as well as the detection, disclosure and termination of the activities of persons who commit criminal offenses related to organized forms of criminal activity, terrorism and illegal arms trafficking. Together with foreign partners, it is proposed to develop a set of measures to identify international connections (including corruption) of organized criminal groups and terrorist formations, liquidation of channels for the supply of contraband, weapons, drugs and laundering of illegally obtained funds.
Опис
Ключові слова
організована та групова зло- чинність, зброя, тероризм, озброєні злочинні угру- пування, терористична злочинність, безпека, запобігання кримінальним правопорушенням, про- філактика, протидія, правопорядок, Європейський Союз, Євроінтеграція., organized and group crime, weapons, terrorism, armed criminal groups, terrorist crime, security, prevention of criminal offenses, prevention, counteraction, law and order, European Union, European integration.
Бібліографічний опис
Бабенко А.М. Запобігання організованій , озброєній та терористичній злочинності як складова безпеки в умовах Євроінтеграції. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 54-58.