ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Світовою громадськістю насильство визнане однією з найбільш поширених форм порушення прав людини. У статті досліджено правове регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Насильство в сім’ї відбувається у всіх групах суспільства, незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного та освітнього рівня. Розкриті причини і проаналізовані напрями формування та реа- лізації державної політики захисту постраждалих осіб від домашнього насильства. Вивчено нормативно-правові акти та позиції вчених із цього питання. Автори зазна- чають, що для створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі необхідно забезпечити координацію та вза- ємодію значної кількості суб’єктів у сфері протидії домашньому насильству. Подо- ланню правової неосвіченості громадян, незнання своїх прав, механізму дії закону повинні допомогти засоби масової інформації, висвітлюючи проблеми насильства в сім’ї та привернення уваги громадськості до них, пропагування ідей ненасильниць- кого розв’язання конфліктів, що виникають у суспільстві. У статті наголошено, що запобігання та протидія домашньому насильству залежить від ефективної системи попередження та покарання за вчинені правопорушення. Автори на конкретних прикладах показують, що людина, її права, свободи та інте- реси є основною цінністю суспільства та наголошують, що ефективність державної політики від насильства та інших протиправних дій базується на ефективності норм закону й залежить від дії всього механізму адміністративно-правового регулювання. Важливу роль у запобіганні, протидії домашньому насильству займає ефективна ско- ординована система правового виховання населення як загалом, так і за розподілом цільової аудиторії. На сучасному етапі з’явилося більше засобів і можливостей захи- щати громадян від домашнього насильства й оперативно запобігати новим випадкам його прояву. Violence is recognized by the world community as one of the most widespread forms of human rights violations. The article researched the legal regulation of preventing and combating domestic violence in Ukraine. Domestic violence occurs in all groups of society, regardless of religion, race, sexual preferences, professional or educational level. The reasons and analyzed the directions of formation and implementation of the state policy of protection of victims of domestic violence are analyzed. The normative-legal acts and positions of scientists on this question are studied. The author notes that in order to create an effective system for preventing and combating domestic and gender-based violence, it is necessary to ensure the coordination and interaction of a significant number of actors in the field of combating domestic violence. Overcoming the legal ignorance of citizens, ignorance of their rights, the mechanism of the law should help the media, covering the problems of domestic violence and attracting public attention to them, promoting the ideas of non-violent conflict resolution in society. The article emphasizes that the prevention and counteraction to domestic violence depends on an effective system of prevention and punishment for offenses. The author shows by concrete examples that a person, his rights, freedoms and interests are the primary value of society and emphasizes that the effectiveness of public policy against violence and other illegal actions is based on the effectiveness of law and depends on the mechanism of administrative regulation. An important role in preventing and combating domestic violence is played by an effective coordinated system of legal education of the population as a whole and by the distribution of the target audience. At the present stage, there are more means and opportunities to protect citizens from domestic violence and promptly prevent new cases of its manifestation.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство, правове регулювання, закон, жертва, проти- дія, відповідальність, національне законодавство, міжнародні документи., domestic violence, legal regulation, law, victim, counteraction, responsibility, national legislation, internarional documents.
Бібліографічний опис
Жильцов О.Л., Новіков М.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 22. С. 125 - 130.