Современный правопорядок как институциональная система

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России
Анотація
Правовий порядок, будучи однією з базових структур сучасного суспільства, стає все більш рухливим і гнучким, відбиваючи цим стрімкість і швидкоплинність правового життя. Існування в рамках єдиного правового поля кількох правових порядків (регіонального, національного, інтегративного, а іноді й міжнародного), їх взаємопроникнення та взаємообумовленість є свідченням складності, багатогранності та унікальної структурованості буття людини та соціуму. Саме тому сьогодні існує нагальна потреба не тільки у виробленні таких наукових конструкцій, які відображали б інтегративну природу правового порядку та дозволяли побачити це його інституційний аспект. The legal order, being one of the basic structures of modern society, is becoming more mobile and flexible, thus reflecting the rapidity and ephemerality of legal life. The existence of several legal orders (regional, national, integrative, and sometimes international) within a single legal field, their interpenetration and interdependence are evidence of complexity, versatility and unique structure human existence and society. That is why today there is an urgent need not only for production such scientific constructions that would reflect the integrative nature of the legal order and allow to see this is its institutional aspect.
Опис
Ключові слова
правопорядок, юриспруденція, інституціоналізм, law and order, jurisprudence, institutionalism
Бібліографічний опис
Крыжановская А. В. Современный правопорядок как институциональная система // II Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: Материалы международной научно-практической конференции. Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2014. С. 90 - 92.