ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Загальновизнаним є те, що органи кримінальної юстиції – це частина державно-правового механізму, який, ґрунтуючись на правових приписах, через інсти- туційну систему суб’єктів правоохоронної діяльно- сті забезпечує реалізацію правоохоронних функцій держави. Натомість система органів кримінальної юстиції – це частина правоохоронної системи держави і на неї поширюються всі ознаки, притаманні системі правоохоронних органів, основою функціонування яких є охорона законності, правопорядку, захист прав та свобод людини, боротьба із кримінально-проти- правною поведінкою, злочинністю, зокрема (прокура- тура, суди, органи МВС, служба безпеки, адвокатура, органи та установи виконання покарань тощо). Отже органи кримінальної юстиції функціонують у специфічній сфері запобігання та протидії кримі- нальним правопорушенням, вжиття заходів, спрямо- ваних на виявлення та розслідування вчинених кри- мінальних правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності, прийняттям законного рішення щодо обсягу кримінальної репресії (виду та терміну покарання) та його виконання. Відповідно, проблема захисту прав та свобод людини, яка опинилася в межах сфери кримінальної юстиції (кримінального правосуддя), є найскладні- шою і вимагає новітніх підходів, врахування міжна- родно-правового досвіду, приведення законодавчої та правозастосовної практики у відповідність до міжнародних стандартів. Закономірним є те, що останнім часом актуальності набуває проблема кон- вергенції правоохоронної діяльності та соціальної політики, а отже зближення органів кримінальної юстиції із соціальними інститутами задля вирішення правоохоронних завдань. Найтиповішим проявом взаємодії правоохорон- них органів із громадськістю на будь-якій стадії кримінального правосуддя є створення в Україні добровільних об’єднань громадян (зокрема, громад- ських формувань з охорони громадського порядку; волонтерських організацій; різних інших соціальних інституцій), удосконалення організаційних та пра- вових заходів їхнього функціонування, відпрацювання основ практичного інструментарію щодо сприяння Національній поліції, Державній прикордонній службі, судовим органам, органам кримінально-виконавчої системи тощо у здійсненні ними окремих правоохо- ронних функцій. It is generally accepted that criminal justice bodies are part of the state-legal mechanism, which, based on legal prescriptions, through the institutional system of law enforcement entities, ensures the implementation of law enforcement functions of the state. Instead, the system of criminal justice bodies is a part of the law enforcement system of the state and it includes all the characteristics inherent in the system of law enforcement bodies, the basis of which is the protection of law and order, the protection of human rights and freedoms, the fight against criminal and illegal behavior, crime, in particular (prosecutor's office , courts, bodies of the Ministry of Internal Affairs, the security service, the bar, bodies and institutions for the execution of punishments, etc.). Therefore, criminal justice bodies function in the specific sphere of prevention and countermeasures against criminal offenses, taking measures aimed at identifying and investigating committed criminal offenses, bringing guilty persons to justice, making a legal decision regarding the scope of criminal repression (type and term of punishment) and its execution. Accordingly, the problem of protecting human rights and freedoms, which is within the scope of criminal justice (criminal justice), is the most complex and requires the latest approaches, taking into account international legal experience, and bringing legislative and law enforcement practices into compliance with international standards. It is natural that recently the problem of the convergence of law enforcement activities and social policy, and therefore the rapprochement of criminal justice bodies with social institutions in order to solve law enforcement tasks, is gaining relevance. The most typical manifestation of the interaction of law enforcement agencies with the public at any stage of criminal justice is the creation of voluntary associations of citizens in Ukraine (in particular, public formations for the protection of public order; volunteer organizations; various other social institutions), improvement of organizational and legal measures of their functioning, working out the basics of practical tools for assisting the National Police, the State Border Service, judicial bodies, bodies of the criminal-executive system, etc. in their performance of certain law enforcement functions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Меркулова,В. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.85-92.