Юридичне документознавство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчальний наочний посібник підготовлено з урахуванням програми навчальної дисципліни «Юридичне документознавство», на підставі аналізу сучасної наукової думки у сфері документознавства, імплементації новацій в управлінську діяльність в системі документаційного забезпечення, закріплених в: Постанові Кабінету Міністрів України №55 від 17 січня 2018 р. «Деякі питання документування управлінської діяльності»; Наказів МВС України: №414 від 20 травня 2016 р.,№1235 від 23 листопада 2016 р,№930 від 15 листопада 2017 р. та ін.; Постанови Кабінету Міністрів України №736 від 19 жовтня 2016 року «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації» тощо. The textbook was prepared taking into account the curriculum "Legal Documentation", based on the analysis of modern scientific thought in the field of document science, implementation of innovations in management in the documentation system, enshrined in: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №55 January 17, 2018. Some issues of documenting management activities "; Orders of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: №414 of May 20, 2016, №1235 of November 23, 2016, №930 of November 15, 2017, etc .; Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine №736 of October 19, 2016 "On approval of the Standard Instruction on the procedure for accounting, storage, use and destruction of documents and other material media", etc.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, курсанти, студенти, документознавство, система менеджменту, academic discipline, cadets, students, document science, management system
Бібліографічний опис
Косаревська О.В. Юридичне документознавство: навч. наочн. посібник / О.В. Косаревська. - Одеса: ОДУВС, 2018. 168 с.