АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ – ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) було прийнято Верхов- ною Радою України 2 липня 2015 року. 4 серпня Закон був підписаний Президентом України, а вже 6 серпня був опублікований в газеті «Голос України». Закон визначає Національну поліцію України як центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Дуже своєчасним є визначення Законом положень про поліцейські заходи, вимоги до них та регламентація, за яких умов може бути застосований той чи інший пре- вентивний захід. Серед поліцейських заходів законодавець виокремлює примусові та превентивні заходи. Зокрема до превентивних заходів належать: перевірка доку- ментів особи; опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспорт- ного засобу; вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю; проникнення до житла чи іншого володіння особи; перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; поліцейське піклування. По декільком причинам викликає зацікавленість такий превентивний поліцей- ський захід, як проникнення до житла чи іншого володіння особи. Так, по-перше, на відміну від підстав щодо проникнення до житла та іншого приміщення грома- дян, які були закріплені в колишньому Законі України «Про міліцію», сучасні під- стави проникнення більш конкретизовані і наближені до вимог Конституції України. По-друге, його застосування має певні особливості, а саме: обов’язкове виникнення специфічних умов або обставин; тонке розмежування між законодавчими галузями та його документальне оформлення. По-третє, застосування даного превентивного поліцейського заходу не може порушувати конституційні права громадян пов’язані із обмежуванням права особи користуватися власним майном. Стаття присвячена особливостям застосування та оформлення превентивного поліцейського заходу – проникнення до житла чи іншого володіння особи. The Law of Ukraine “On the National Police” (hereinafter – the Law) was adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 2, 2015. On August 4, the law was signed by the President of Ukraine, and on August 6 it was published in the newspaper "Voice of Ukraine". The law defines the National Police of Ukraine as a central executive body that serves society by ensuring the protection of human rights and freedoms, combating crime, maintaining public safety and order. It is very timely for the Law to define the provisions on police measures, the requirements for them and to regulate the conditions under which a preventive measure may be applied. Among police measures, the legislator singles out coercive and preventive measures. In particular, preventive measures include: verification of personal documents; personal interview; surface inspection and inspection; stopping the vehicle; requirement to leave a place and restriction of access to a certain territory; restriction of movement of a person, vehicle or actual possession of a thing; intrusion into a person's home or other property; verification of compliance with the requirements of the permit system of internal affairs bodies; application of technical devices and technical means that have the functions of photo and filming, video recording, means of photo and film shooting, video recording; verification of compliance with the restrictions established by law in relation to persons under administrative supervision and other categories of persons; police care. For several reasons, a preventive police measure such as breaking into a home or other person's property is of interest. Thus, first, in contrast to the grounds for intrusion into housing and other premises of citizens, which were enshrined in the former Law of Ukraine "On Police", modern grounds for intrusion are more specific and closer to the requirements of the Constitution of Ukraine. Secondly, its application has certain features, namely: the mandatory occurrence of specific conditions or circumstances; fine demarcation between legislative branches and its documentation. Third, the application of this preventive police measure may not violate the constitutional rights of citizens related to the restriction of the right of a person to use his own property. The article is devoted to the peculiarities of the application and design of a preventive police measure – penetration into housing or other property of a person.
Опис
Ключові слова
Закон України «Про Національну поліцію», превентивний полі- цейський захід, проникнення до житла чи іншого володіння особи., Law of Ukraine "On the National Police", preventive police action, intrusion into housing or other property of a person.
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ – ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2022. Вип. 24. С. 163 - 167.